Andere EU- en internationale instanties waarbij u een klacht kunt indienen

Sommige andere instanties die mogelijk uw klacht over grondrechten kunnen behandelen.

U moet altijd proberen via nationale kanalen oplossingen te vinden voordat u zich tot internationale instanties wendt.

Wend u alleen tot een internationale instantie wanneer:

  • de kwestie uitsluitend onder haar mandaat valt
  • het nationale systeem geen uitkomst biedt wat uw vordering betreft, of
  • u niet tevreden bent over de oplossing die u via nationale kanalen hebt verkregen.

Gelieve de website van de hieronder genoemde instanties te raadplegen voordat u een klacht bij hen indient of om inlichtingen verzoekt.

Gelieve de website van de hieronder genoemde instellingen zorgvuldig te raadplegen voordat u bijvoorbeeld een klacht bij hen indient. Gezien het internationale karakter van deze instellingen kunnen zij een nog grotere werkachterstand hebben dan nationale instanties. U moet daarom altijd proberen oplossingen via nationale kanalen te vinden voordat u zich tot internationale instellingen wendt. Er mag alleen een beroep op internationale instellingen worden gedaan wanneer: de kwestie uitsluitend onder het mandaat van de desbetreffende internationale instelling valt; het nationale systeem geen uitkomst biedt wat uw vordering betreft; of de via nationale kanalen verkregen oplossing onbevredigend is.

Europese Unie

Instantie

Contactgegevens

Hof van Justitie van de Europese Unie

Adres: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxemburg

Tel.: (+352) 43031

Website: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/nl/

E-mail: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/nl/ (contactformulier)

NB: Het Hof van Justitie ziet er middels zijn interpretatie van het EU-recht op toe dat het EU-recht in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt toegepast. Als u schade hebt geleden als gevolg van het optreden of juist het niet-optreden van een lidstaat, een EU-instelling of haar personeel, kunt u een klacht indienen bij het Hof.

Europese Commissie

Adres: Europese Commissie, Secretaris-generaal, B-1049 Brussel, België (postadres voor klachten)

Tel.: (+800) 67891011

Website: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_nl

E-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_nl (contactformulier)

NB: De Commissie werkt in het algemeen belang van de EU door wetgeving voor te stellen en te handhaven, en door toe te zien op de juiste toepassing van die wetgeving door de EU-lidstaten. Als uw lidstaat dit volgens u niet doet, kunt u een klacht indienen bij de Commissie.

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Adres: Montoyerstraat 30, 1000 Brussel, België

Tel.: (+32) 22831900

Website: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-mail: edps@edps.europa.eu

NB: De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de EU-instellingen en -organen de gegevensbeschermingsregelgeving naleven. Als u vindt dat uw privacy is geschonden door een lidstaat of een EU-orgaan, kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Europese Ombudsman

Adres: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Frankrijk

Tel.: (+33) 388172313

Website: https://www.ombudsman.europa.eu/nl/home

E-mail: https://www.ombudsman.europa.eu/nl/contacts (contactformulier)

NB: De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over onbehoorlijk bestuur door EU-instellingen of andere EU-organen. Als u van mening bent dat u onbehoorlijk, oneerlijk, discriminerend of grof bent behandeld door een EU-orgaan, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman.

Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement

Adres: Europees Parlement, Altiero Spinelli-gebouw, Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel, België

Tel.: -

Website: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/nl/home

E-mail: peti-secretariat@ep.europa.eu

NB: De Commissie verzoekschriften is opgericht om onderzoek te doen naar de manier waarop de Europese wetgeving wordt toegepast. Als u een klacht hebt met betrekking tot een onderwerp dat binnen de rechtssfeer van de Europese Unie valt, kunt u een verzoekschrift bij de Commissie indienen.

Raad van Europa

Instantie

Contactgegevens

Raadgevend Comité voor het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

Adres: Secretariaat van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, Raad van Europa, Agora-gebouw, F - 67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 388412296

Website: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-mail: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (contactformulier)

NB: Het Raadgevend Comité speelt een sleutelrol bij het toezicht op de toepassing van het Kaderverdrag door de aangesloten landen. Zijn taak is ervoor te zorgen dat de normen van het verdrag door alle betrokken landen worden toegepast op de diverse terreinen die van belang zijn voor personen die tot nationale minderheden behoren. In dit verband kan het Raadgevend Comité u informatie geven, maar het is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Commissaris voor de Rechten van de Mens bij de Raad van Europa

Adres: Raad van Europa, Bureau van de Commissaris voor de Rechten van de Mens, F-67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 388413421

Website: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-mail: commissioner@coe.int

NB: De Commissaris voor de Rechten van de Mens bij de Raad van Europa is een onafhankelijke en onpartijdige niet-gerechtelijke instelling, die mensenrechten nadrukkelijker onder de aandacht wil brengen en zich sterk maakt voor de eerbiediging ervan. In dit verband kan het Bureau van de Commissaris u informatie geven, maar het is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Comité van deskundigen inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Adres: Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, DG II - Directoraat Menselijke waardigheid en gelijkheid, Raad van Europa, Agora-gebouw, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 390214466

Website: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-mail: minlang.secretariat@coe.int

NB: Het Comité van deskundigen ziet toe op de toepassing van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het comité onderzoekt de situatie van de regionale talen of talen van minderheden in de landen die partij zijn bij het Handvest. In dit verband kan het Comité u informatie geven, maar het is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Comité van de Partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Lanzarote-comité)

Adres: Afdeling Rechten van het Kind, DG II - Directoraat-generaal Democratie, Raad van Europa, F-67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk

Tel.: -

Website: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-mail: lanzarote.committee@coe.int

NB: Het Comité van de Partijen ziet toe op de toepassing van het Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Het bevordert de verzameling, analyse en uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken tussen de aangesloten landen ter verbetering van hun capaciteit om seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden. In dit verband kan het Comité u informatie geven, maar het is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Comité voor Sociale Rechten in het kader van het Europees Sociaal Handvest

Adres: Afdeling Europees Sociaal Handvest, Directoraat-generaal Mensenrechten en rechtsstaat, Raad van Europa, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 390214961

Website: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-mail: social.charter@coe.int

NB: De door het Handvest gewaarborgde rechten hebben betrekking op eenieders dagelijkse bestaan en betreffen zaken als huisvesting, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, juridische en sociale bescherming, het vrije verkeer van personen en non-discriminatie. Het Comité voor Sociale Rechten, dat bepaalt of het recht en de praktijk in de landen die partij zijn bij het Handvest, daarmee in overeenstemming zijn, kan u in dit verband informatie geven, maar het is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Europese Commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid (ECRI)

Adres: Secretariaat van ECRI, Raad van Europa, F-67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 390214662

Website: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-mail: ecri@coe.int

NB: De Commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid houdt zich vanuit de invalshoek van de bescherming van mensenrechten bezig met de bestrijding van racisme, discriminatie op grond van ras, vreemdelingenhaat, antisemitisme en onverdraagzaamheid in Europa. In dit verband kan de Commissie u informatie geven, maar zij is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Europese Commissie voor Democratie middels het recht (Commissie van Venetië)

Adres: Secretariaat van de Commissie van Venetië, Raad van Europa, F-67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 388412067

Website: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-mail: venice@coe.int

NB: De Commissie van Venetië geeft de lidstaten van de Raad van Europa juridisch advies over constitutionele aangelegenheden en verleent in de vorm van adviezen ook bijstand aan landen die hun juridische en institutionele structuren op één lijn willen brengen met Europese normen en internationale ervaringen op het gebied van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. In dit verband kan de Commissie van Venetië u informatie geven, maar zij is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Europese Commissie voor Efficiëntie in Justitie (Cepej)

Adres: Directoraat-generaal Mensenrechten en rechtsstaat, Afdeling Onafhankelijkheid en efficiëntie in justitie, Raad van Europa, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 388413554

Website: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-mail: cepej@coe.int

NB: De Cepej streeft naar een betere efficiëntie en beter functioneren van justitie in de lidstaten van de Raad van Europa. In dit verband kan de Commissie voor Efficiëntie in Justitie u informatie geven, maar zij is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen

Adres: Raad van Europa, Secretariaat van het Comité inzake de voorkoming van folteringen, F-67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 388413939

Website: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-mail: cptdoc@coe.int

NB: Het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen organiseert bezoeken aan detentiecentra om een beeld te krijgen van de behandeling van gedetineerden. Het Comité is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten, maar kan wel berichten en meldingen van personen beoordelen en besluiten of het naar aanleiding daarvan overgaat tot actie waartoe het wél bevoegd is.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Adres: Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Raad van Europa, F-67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 388412018

Website: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-mail: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (contactformulier)

NB: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beschermt de in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens opgenomen rechten. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden als gevolg van het optreden of juist het niet-optreden van een land dat partij is bij dit verdrag, kunt u een klacht indienen bij het Hof.

Groep van deskundigen inzake actie tegen mensenhandel (GRETA)

Adres: Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel, (GRETA en het Comité van de Partijen), Raad van Europa, F-67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk

Tel.: (+33) 390215254

Website: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-mail: Trafficking@coe.int

NB: De Groep van deskundigen inzake actie tegen mensenhandel (GRETA) ziet toe op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel. In dit verband kan GRETA u informatie geven, maar zij is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO)

Adres: Directoraat Geweld tegen vrouwen, Afdeling Gelijkheid en menselijke waardigheid, Raad van Europa, F-67075 Straatsburg

Fax: (+33) 390215648

Website: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-mail: conventionviolence@coe.int

NB: De Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) is een onafhankelijk deskundigenorgaan dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul). In dit verband kan GREVIO u informatie geven, maar zij is niet bevoegd om op te treden bij individuele klachten.

 

Verenigde Naties

Instantie

Contactgegevens

Comité voor economische, sociale en culturele rechten (CESCR)

Adres: Team Verzoekschriften, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens, Kantoor van de Verenigde Naties te Genève, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179022

Website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

NB: Het Comité voor economische, sociale en culturele rechten (CESCR) is het orgaan van onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van een of meer van de in het verdrag opgenomen rechten, kunt u een klacht indienen bij het Comité. U kunt alleen een klacht indienen tegen een land dat de bevoegdheid van het Comité om individuele klachten te onderzoeken, heeft erkend.

Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW)

Adres: Team Verzoekschriften, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens, Kantoor van de Verenigde Naties te Genève, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179022

Website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

NB: Het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) is het orgaan van onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van een of meer van de in het verdrag opgenomen rechten, kunt u een klacht indienen bij het Comité. U kunt alleen een klacht indienen tegen een land dat de bevoegdheid van het Comité om individuele klachten te onderzoeken, heeft erkend.

Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD)

Adres: Team Verzoekschriften, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens, Kantoor van de Verenigde Naties te Genève, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179022

Website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

NB: De Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD) is het orgaan van onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van een of meer van de in het verdrag opgenomen rechten, kunt u een klacht indienen bij de Commissie. U kunt alleen een klacht indienen tegen een land dat de bevoegdheid van de Commissie om individuele klachten te onderzoeken, heeft erkend.

Comité inzake gedwongen verdwijningen

Adres: Team Verzoekschriften, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens, Kantoor van de Verenigde Naties te Genève, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179022

Website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

NB: Het Comité inzake gedwongen verdwijningen is het orgaan van onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van een of meer van de in het verdrag opgenomen rechten, kunt u een klacht indienen bij het Comité. U kunt alleen een klacht indienen tegen een land dat de bevoegdheid van het Comité om individuele klachten te onderzoeken, heeft erkend.

Comité voor de Rechten van het Kind

Adres: Team Verzoekschriften, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens, Kantoor van de Verenigde Naties te Genève, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179022

Website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

NB: Het Comité voor de Rechten van het Kind is het orgaan van onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, het

bijbehorende Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie en het bijbehorende Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van een of meer van de in het verdrag opgenomen rechten, kunt u een klacht indienen bij het Comité. U kunt alleen een klacht indienen tegen een land dat de bevoegdheid van het Comité om individuele klachten te onderzoeken, heeft erkend.

Comité voor de rechten van personen met een handicap

Adres: Team Verzoekschriften, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens, Kantoor van de Verenigde Naties te Genève, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179022

Website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

NB: Het Comité voor de rechten van personen met een handicap is het orgaan van onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van een of meer van de in het verdrag opgenomen rechten, kunt u een klacht indienen bij het Comité. U kunt alleen een klacht indienen tegen een land dat de bevoegdheid van het Comité om individuele klachten te onderzoeken, heeft erkend.

Comité tegen Foltering (CAT)

Adres: Team Verzoekschriften, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens, Kantoor van de Verenigde Naties te Genève, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179022

Website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

NB: Het Comité tegen Foltering (CAT) is het orgaan van onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van een of meer van de in het verdrag opgenomen rechten, kunt u een klacht indienen bij het Comité. U kunt alleen een klacht indienen tegen een land dat de bevoegdheid van het Comité om individuele klachten te onderzoeken, heeft erkend.

Comité voor de rechten van de mens

Adres: Team Verzoekschriften, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens, Kantoor van de Verenigde Naties te Genève, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179022

Website:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

NB: Het Comité voor de rechten van de mens is het orgaan van onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de toepassing, door de verdragspartijen, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van een of meer van de in het verdrag opgenomen rechten, kunt u een klacht indienen bij het Comité. U kunt alleen een klacht indienen tegen een land dat de bevoegdheid van het Comité om individuele klachten te onderzoeken, heeft erkend.

Raad voor de rechten van de mens

Adres: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Zwitserland

Fax: (+41) 229179006

Website:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-mail: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

NB: De afdeling Speciale Procedures van de Raad voor de rechten van de mens bestaat uit onafhankelijke mensenrechtendeskundigen met een mandaat om vanuit een thematische of landenspecifieke invalshoek verslag en advies uit te brengen over mensenrechten. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van een schending, door een verdragspartij, van uw politieke, culturele, economische, sociale en burgerrechten, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende deskundige.

Laatste update: 29/04/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.