Inne organy unijne i międzynarodowe, do których można wnosić skargi

Niektóre inne organy, które mogą rozpatrywać skargi dotyczące praw podstawowych.

Przed zwróceniem się do organów międzynarodowych należy zawsze dążyć do rozstrzygnięcia sprawy na gruncie krajowym.

Z organami międzynarodowymi należy kontaktować się jedynie wówczas, gdy:

  • kwestia wchodzi wyłącznie w zakres ich kompetencji;
  • system krajowy nie może zapewnić odpowiedniej reakcji na skargę;
  • dana osoba nie jest usatysfakcjonowana rozwiązaniem zaproponowanym w systemie krajowym.

Przed wniesieniem skargi do organów wymienionych poniżej lub zwróceniem się o poradę należy zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych organów zamieszczonymi na ich stronach internetowych.

Przed wniesieniem skargi do którejkolwiek z wymienionych niżej instytucji należy dokładnie zapoznać się z jej stroną internetową. Z uwagi na ich międzynarodowy charakter mogą mieć one o wiele większe zaległości w rozwiązywaniu spraw niż organy państwowe. Z tego powodu przed zwróceniem się do instytucji międzynarodowych należy zawsze dążyć do rozstrzygnięcia sprawy na gruncie krajowym. Do instytucji międzynarodowych można się zwrócić jedynie w następujących sytuacjach: sprawa wchodzi w wyłączny zakres kompetencji przedmiotowej instytucji; system krajowy nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej reakcji na skargę lub jeżeli dostępne środki krajowe są niewystarczające.

Unia Europejska

Organ

Dane kontaktowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Adres: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luksemburg

Tel.: +352 43031

Strona internetowa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/

E-mail: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/pl/ (formularz kontaktowy)

Uwagi: Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego jednolite stosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Do Trybunału może wnieść skargę każdy, kto uważa, że poniósł szkodę w wyniku działania lub zaniechania państwa członkowskiego, instytucji UE lub jej pracownika.

Komisja Europejska

Adres: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Belgia (adres pocztowy do skarg)

Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Strona internetowa: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_pl

E-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_pl (formularz kontaktowy)

Uwagi: Komisja wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując przepisy prawne, a także zapewniając poprawne wdrożenie europejskiego prawodawstwa przez państwa członkowskie UE. Do Komisji może wnieść skargę każdy, kto uważa, że państwo członkowskie jego pochodzenia wdrożyło europejskie przepisy prawne w sposób nieprawidłowy.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Adres: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Belgia

Tel.: +32 22831900

Strona internetowa: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-mail: edps@edps.europa.eu

Uwagi: Europejski Inspektor Ochrony Danych monitoruje instytucje i organy UE pod kątem zgodności ich działań z przepisami o ochronie danych. Skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych może wnieść każdy, kto uważa, że państwo członkowskie lub organ UE naruszyły jego prawo do prywatności.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Francja

Tel.: +33 388172313

Strona internetowa: https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home

E-mail: https://www.ombudsman.europa.eu/pl/contacts (formularz kontaktowy)

Uwagi: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach lub organach UE. Skargę do rzecznika może wnieść każdy, kto uważa, że padł ofiarą niewłaściwego, niesprawiedliwego lub dyskryminującego traktowania przez organ UE lub nadużycia przez niego władzy.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

Adres: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgia

Tel.: –

Strona internetowa: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/home

E-mail: peti-secretariat@ep.europa.eu

Uwagi: Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego bada sprawy dotyczące sposobu wdrażania europejskiego prawodawstwa. Do Komisji Petycji może złożyć petycję każdy, kto chce złożyć skargę w przedmiocie sprawy objętej zakresem prawa Unii Europejskiej.

Rada Europy

Organ

Dane kontaktowe

Komitet doradczy ds. Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

Adres: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-mail: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (formularz kontaktowy)

Uwagi: Komitet doradczy monitoruje wykonywanie konwencji ramowej przez państwa. Czuwa nad tym, by strony konwencji przestrzegały określonych w niej standardów odnoszących się do osób należących do mniejszości narodowych. Komitet doradczy może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

Adres: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 (0)388413421

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-mail: commissioner@coe.int

Uwagi: Komisarz Praw Człowieka Rady Europy jest niezależną i bezstronną pozasądową instytucją, która działa na rzecz poprawy świadomości i poszanowania praw człowieka. Biuro Komisarza może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Komitet Ekspertów do spraw Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych

Adres: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 (0)390214466

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-mail: minlang.secretariat@coe.int

Uwagi: Komitet Ekspertów monitoruje wykonywanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Komitet bada rzeczywistą sytuację języków regionalnych lub mniejszościowych w każdym państwie będącym stroną karty. Komitet może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Komitet stron Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (Komitet Lanzarote)

Adres: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: –

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-mail: lanzarote.committee@coe.int

Uwagi: Komitet stron monitoruje wykonywanie Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Ułatwia on zbieranie, analizowanie i wymianę informacji, a także doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy państwami w celu zwiększenia ich zdolności w zakresie przeciwdziałania i walki z wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych. Komitet może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Komitet Praw Społecznych Europejskiej Karty Społecznej

Adres: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 (0)390214961

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-mail: social.charter@coe.int

Uwagi: Prawa zagwarantowane przez kartę odnoszą się do takich sfer życia każdego człowieka jak dostęp do mieszkania, zdrowie, system kształcenia, zatrudnienie, ochrona prawna i socjalna, swobodny przepływ osób oraz niedyskryminacja. Komitet Praw Społecznych ustala, czy prawo krajowe oraz praktyka państw będących stronami karty są z nią zgodne i może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)

Adres: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 (0)390214662

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-mail: ecri@coe.int

Uwagi: Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji walczy z rasizmem, dyskryminacją rasową, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją w Europie z perspektywy ochrony praw człowieka. Komisja może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka)

Adres: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 388412067

Strona internetowa: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-mail: venice@coe.int

Uwagi: Komisja Wenecka wydaje opinie prawne dotyczące prawa konstytucyjnego, które są skierowane do państw członkowskich i mają na celu w szczególności wspomóc je w zapewnieniu, by ich struktury prawne i instytucjonalne były zgodne z europejskimi standardami, a także międzynarodowym doświadczeniem z zakresu demokracji, praw człowieka oraz praworządności. Komisja Wenecka może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ)

Adres: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 (0)388413554

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-mail: cepej@coe.int

Uwagi: CEPEJ działa na rzecz zwiększenia skuteczności i poprawienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom

Adres: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 388413939

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-mail: cptdoc@coe.int

Uwagi: Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom wizytuje miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności, żeby ocenić sposób ich traktowania. Komitet nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi, ale może oceniać zawiadomienia skierowane do niego przez osoby fizyczne i decydować czy uzasadniają one wykonanie przez niego swoich funkcji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Adres: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 (0)388412018

Strona internetowa: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-mail: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (formularz kontaktowy)

Uwagi: Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje się ochroną praw człowieka określonych w europejskiej konwencji praw człowieka. Do trybunału może wnieść skargę każdy, kto uważa, że jego prawa zostały naruszone działaniem lub zaniechaniem państwa będącego stroną konwencji.

Grupa Ekspertów do spraw Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA)

Adres: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francja

Tel.: +33 (0)390215254

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-mail: Trafficking@coe.int

Uwagi: Grupa Ekspertów do spraw Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) monitoruje wykonywanie przez strony Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. GRETA może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

Grupa Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO)

Adres: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg, Francja

Faks: +33 (0) 390215648

Strona internetowa: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-mail: conventionviolence@coe.int

Uwagi: Grupa Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) jest niezależnym organem eksperckim, który monitoruje wykonywanie przez strony Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska). GREVIO może udzielać w tym zakresie informacji, ale nie ma kompetencji do podejmowania działań w oparciu o indywidualne skargi.

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organ

Dane kontaktowe

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (CESCR)

Adres: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179022

Strona internetowa: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Uwagi: Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (CESCR) jest organem składającym się z niezależnych ekspertów, który monitoruje wykonywanie przez strony Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Skargę do komitetu może złożyć każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw określonych w konwencji. Skargę można złożyć jedynie w przypadku, gdy państwo uznało właściwość komitetu do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW)

Adres: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179022

Strona internetowa: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Uwagi: Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) jest organem składającym się z niezależnych ekspertów, który monitoruje wykonywanie przez strony Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Skargę do komitetu może złożyć każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw określonych w Konwencji. Skargę można złożyć jedynie w przypadku, gdy państwo uznało właściwość komitetu do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD)

Adres: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179022

Strona internetowa: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Uwagi: Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) jest organem składającym się z niezależnych ekspertów, który monitoruje wykonywanie przez strony Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Skargę do komitetu może złożyć każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw określonych w Konwencji. Skargę można złożyć jedynie w przypadku, gdy państwo uznało właściwość komitetu do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Komitet do spraw Wymuszonych Zaginięć (CED)

Adres: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179022

Strona internetowa: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Uwagi: Komitet do spraw Wymuszonych Zaginięć (CED) jest organem składającym się z niezależnych ekspertów, który monitoruje wykonywanie przez strony Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Skargę do komitetu może złożyć każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw określonych w Konwencji. Skargę można złożyć jedynie w przypadku, gdy państwo uznało właściwość komitetu do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Komitet Praw Dziecka (CRC)

Adres: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179022

Strona internetowa: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Uwagi: Komitet Praw Dziecka (CRC) jest organem składającym się z niezależnych ekspertów, który monitoruje wykonywanie przez strony Konwencji o prawach dziecka i dwóch protokołów fakultatywnych w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (OPSC) oraz w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne (OPAC). Skargę do komitetu może złożyć każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw określonych w Konwencji. Skargę można złożyć jedynie w przypadku, gdy państwo uznało właściwość komitetu do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych (CRPD)

Adres: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179022

Strona internetowa: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Uwagi: Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych (CRPD) jest organem składającym się z niezależnych ekspertów, który monitoruje wykonywanie przez strony Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Skargę do komitetu może złożyć każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw określonych w konwencji . Skargę można złożyć jedynie w przypadku, gdy państwo uznało właściwość komitetu do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Komitet przeciwko Torturom (CAT)

Adres: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179022

Strona internetowa: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Uwagi: Komitet przeciwko Torturom (CAT) jest organem składającym się z niezależnych ekspertów, który monitoruje wykonywanie przez strony Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Skargę do komitetu może złożyć każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw określonych w konwencji . Skargę można złożyć jedynie w przypadku, gdy państwo uznało właściwość komitetu do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Komitet Praw Człowieka

Adres: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179022

Strona internetowa:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Uwagi: Komitet Praw Człowieka jest organem składającym się z niezależnych ekspertów, który monitoruje wykonywanie przez strony Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Skargę do komitetu może złożyć każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw wymienionych w pakcie. Skargę można złożyć jedynie w przypadku, gdy państwo uznało właściwość komitetu do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Rada Praw Człowieka

Adres: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Szwajcaria

Faks: +41 229179006

Strona internetowa:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-mail: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Uwagi: Procedury specjalne Rady Praw Człowieka składają się z niezależnych ekspertów specjalizujących się w tematyce praw człowieka, którzy są uprawnieni do raportowania i doradzania w sprawach dotyczących praw człowieka z perspektywy określonego obszaru zagadnień lub określonego państwa. Każdy, kto uważa, że państwo naruszyło którekolwiek z praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych lub kulturalnych może złożyć skargę do właściwego eksperta.

Ostatnia aktualizacja: 29/04/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.