Alte organisme UE și internaționale la care puteți depune plângeri

Alte organisme care ar putea fi în măsură să vă soluționeze plângerea în materie de drepturi fundamentale.

Înainte de a contacta organismele internaționale ar trebui să încercați să găsiți soluții folosind procedurile naționale.

Puteți contacta un organism internațional numai în cazul în care:

  • chestiunea se încadrează exclusiv în sfera mandatului acestui organism
  • sistemul național nu poate oferi un răspuns adecvat cererii dumneavoastră sau
  • nu sunteți mulțumit de soluția pe care ați obținut-o folosind procedurile naționale.

Vă rugăm să verificați pe site-ul internet al fiecărui organism dintre cele enumerate mai jos înainte de a depune o plângere sau de a solicita informații.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile oferite pe site-ul internet al fiecărui organism dintre cele enumerate mai jos înainte de a depune o plângere la acesta. Din cauza naturii internaționale a acestor organisme, întârzierile acumulate în soluționarea plângerilor por fi chiar mai importante decât cele înregistrate de organismele naționale. Prin urmare, întotdeauna trebuie să încercați să găsiți soluții prin intermediul canalelor naționale înainte de a sesiza instituțiile internaționale. Instituțiile internaționale ar trebui să fie utilizate numai în următoarele situații: în cazul în care chestiunea intră exclusiv sub incidența mandatului instituției internaționale în cauză; atunci când sistemul național nu poate oferi un răspuns adecvat plângerii dumneavoastră sau, în ultimul rând, atunci când soluția națională este nesatisfăcătoare.

Uniunea Europeană

Organismul

Date de contact

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Adresa: Palatul Curții de Justiție, Bulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxemburg, Luxemburg

Tel.: (+352)43031

Site web: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/

E-mail: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/ro/ (formular de contact)

Note: Curtea de Justiție interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același fel în toate țările UE. Dacă ați suferit prejudicii ca urmare a unei acțiuni sau a unei inacțiuni a unui stat membru, a unei instituții a UE sau a personalului acesteia, puteți depune o plângere la Curte.

Comisia Europeană

Adresa: Comisia Europeană, Secretarul General, B-1049 Bruxelles, Belgia (adresa poștală pentru plângeri)

Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Site web: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_ro

E-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_ro (formular de contact)

Note: Comisia promovează interesul general al UE înaintând propuneri legislative și asigurând respectarea legislației, precum și garantând faptul că această legislație este pusă în aplicare în mod corect de statele membre ale UE. În cazul în care considerați că statul dumneavoastră membru nu a pus în aplicare în mod corect normele europene, puteți depune o plângere la Comisie.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Adresa: Rue Montoyer 30, 1000 Bruxelles, Belgia

Tel.: +32 22831900

Site web: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-mail: edps@edps.europa.eu

Note: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea instituțiilor și a organismelor UE cu privire la respectarea normelor de protecție a datelor. În cazul în care considerați că v-a fost încălcat dreptul la viață privată de un stat membru sau de un organism al UE, puteți depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Ombudsmanul European

Adresa: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Franța

Tel.: +33 388172313

Site web: https://www.ombudsman.europa.eu/ro/home

E-mail: https://www.ombudsman.europa.eu/ro/contacts (formular de contact)

Note: Ombudsmanul European investighează plângerile referitoare la administrarea defectuoasă din partea instituțiilor UE sau a altor organisme ale UE. În cazul în care considerați că ați fost supus unui tratament necorespunzător, inechitabil, discriminatoriu sau abuziv din partea oricărui organism al UE, puteți depune o plângere la Ombudsman.

Comisia pentru petiții a Parlamentului European

Adresa: Parlamentul European, clădirea Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Bruxelles, Belgia

Tel.: -

Site web: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/ro/home

E-mail: peti-secretariat@ep.europa.eu

Note: Comisia pentru petiții a fost înființată pentru a ancheta modul în care este pusă în aplicare legislația europeană. Dacă doriți să adresați o plângere pe un subiect care ține de dreptul Uniunii Europene, puteți adresa o petiție acestei comisii.

Consiliul Europei

Organismul

Date de contact

Comitetul consultativ privind Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale

Adresa: Secretariatul Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, Consiliul Europei, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Site web: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-mail: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (formular de contact)

Note: Comitetul consultativ are un rol esențial în monitorizarea punerii în aplicare a convenției-cadru de către state. Sarcina sa este de a se asigura că standardele convenției sunt aplicate de toate statele în cauză, în diferite domenii de interes pentru persoanele care aparțin minorităților naționale. În acest context, comitetul consultativ este în măsură să vă ofere informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului

Adresa: Consiliul Europei, Biroul Comisarului pentru Drepturile Omului, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 (0)388413421

Site web: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-mail: commissioner@coe.int

Note: Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului este o instituție extrajudiciară independentă și imparțială, cu rolul de a promova conștientizarea și respectarea drepturilor omului. În acest context, biroul comisarului este în măsură să vă ofere informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Comitetul de experți privind Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare

Adresa: Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, DG II - Direcția pentru demnitate umană, libertate și egalitate, Consiliul Europei, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 (0)390214466

Site web: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-mail: minlang.secretariat@coe.int

Note: Comitetul de experți monitorizează punerea în aplicare a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. Rolul său este de a examina situația reală a limbilor regionale sau minoritare din fiecare stat parte. În acest context, comitetul este în măsură să vă ofere informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Comitetul părților la Convenția privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Comitetul de la Lanzarote)

Adresa: Divizia pentru drepturile copiilor, DG II - Direcția Generală pentru Democrație, Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: -

Site web: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-mail: lanzarote.committee@coe.int

Note: Comitetul părților monitorizează punerea în aplicare a Convenției privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale. Facilitează colectarea, analiza și schimbul de informații, de experiență și de bune practici între state pentru a se îmbunătăți capacitatea de a preveni și de a combate exploatarea sexuală și abuzul sexual asupra copiilor. În acest context, comitetul este în măsură să vă ofere informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Comitetul european pentru drepturile sociale înscrise în Carta socială europeană

Adresa: Departamentul privind Carta socială europeană, Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept, Consiliul Europei, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 (0)390214961

Site web: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-mail: social.charter@coe.int

Note: Drepturile garantate de cartă se referă la toate persoanele, în viața lor de zi cu zi, cum ar fi dreptul la locuință, la sănătate, la educație, la un loc de muncă, la protecție juridică și socială, la liberă circulație și la nediscriminare. Comitetul pentru drepturile sociale stabilește dacă legislația și practicile naționale din statele părți respectă carta și vă poate oferi informații în acest sens, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI)

Adresa: Secretariatul ECRI, Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 (0)390214662

Site web: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-mail: ecri@coe.int

Note: Comisiei împotriva Rasismului și Intoleranței îi revine sarcina de a combate rasismul, discriminarea rasială, xenofobia, antisemitismul și intoleranța în Europa din perspectiva protecției drepturilor omului. În acest context, comisia este în măsură să vă ofere informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Comisia pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția)

Adresa: Secretariatul Comisiei de la Veneția, Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 388412067

Site web: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-mail: venice@coe.int

Note: Rolul Comisiei de la Veneția este de a oferi consiliere juridică statelor membre în ceea ce privește aspectele constituționale și, în special, de a ajuta statele care doresc să își aducă structurile juridice și instituționale în conformitate cu standardele europene și cu experiența internațională în domeniul democrației, al drepturilor omului și al statului de drept. În acest context, Comisia de la Veneția este în măsură să vă ofere informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ)

Adresa: Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept, Divizia pentru independența și eficiența justiției, Consiliul Europei, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 (0)388413554

Site web: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-mail: cepej@coe.int

Note: Obiectivul CEPEJ este îmbunătățirea eficienței și a funcționării justiției în statele membre. În acest context, Comisia pentru Eficiența Justiției este în măsură să vă ofere informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii

Adresa: Consiliul Europei, Secretariatul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 388413939

Site web: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-mail: cptdoc@coe.int

Note: Comitetul European pentru Prevenirea Torturii organizează vizite la locurile de detenție pentru a evalua modul în care sunt tratate persoanele private de libertate. Comitetul nu poate soluționa plângeri individuale, dar poate evalua comunicările de la persoane fizice și poate decide să își exercite sau nu funcțiile cu privire la astfel de comunicări.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Adresa: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 (0)388412018

Site web: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-mail: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (formular de contact)

Note: Curtea Europeană a Drepturilor Omului protejează drepturile omului, astfel cum sunt prevăzute în Convenția europeană a drepturilor omului. În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile ca urmare a unei acțiuni sau a unei inacțiuni a unui stat parte la această convenție, puteți depune o plângere la Curte.

Grupul de experți pentru lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA)

Adresa: Convenția privind lupta împotriva traficului de ființe umane, (GRETA și Comitetul părților), Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, Franța

Tel.: +33 (0)390215254

Site web: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-mail: Trafficking@coe.int

Note: Grupul de experți pentru lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA) este responsabil de monitorizarea punerii în aplicare de către părți a Convenției privind lupta împotriva traficului de ființe umane. În acest context, GRETA vă poate oferi informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

Grupul de experți în intervenția contra violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (GREVIO)

Adresa: Divizia de combatere a violenței împotriva femeilor, Direcția pentru egalitate și demnitate umană, Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg, Franța

Fax: +33 (0) 390215648

Site web: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-mail: conventionviolence@coe.int

Note: Grupul de experți în intervenția contra violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (GREVIO) este un organism de experți independent care monitorizează punerea în aplicare de către părți a Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul). În acest context, GREVIO vă poate oferi informații, dar nu poate soluționa plângeri individuale.

 

Organizația Națiunilor Unite

Organismul

Date de contact

Comitetul pentru drepturile economice, sociale și culturale (CESC)

Adresa: Departamentul de petiții, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179022

Site web: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Note: Comitetul pentru drepturile economice, sociale și culturale (CESC) este un organism format din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare de către statele semnatare ale Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. În cazul în care considerați că vi s-a încălcat vreun drept prevăzut în convenție de către un stat semnatar al convenției, puteți depune o plângere la acest comitet. Puteți depune o plângere împotriva unui stat care a acceptat competența Comitetului de a examina plângeri individuale.

Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW)

Adresa: Departamentul de petiții, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179022

Site web: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Note: Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) este un organism format din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare de către statele semnatare ale Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. În cazul în care considerați că vi s-a încălcat vreun drept prevăzut în convenție de către un stat semnatar al convenției, puteți depune o plângere la acest comitet. Puteți depune o plângere împotriva unui stat care a acceptat competența Comitetului de a examina plângeri individuale.

Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale (CERD)

Adresa: Departamentul de petiții, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179022

Site web: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Note: Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale (CERD) este un organism format din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare de către statele semnatare ale Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. În cazul în care considerați că vi s-a încălcat vreun drept prevăzut în convenție de către un stat semnatar al convenției, puteți depune o plângere la acest comitet. Puteți depune o plângere împotriva unui stat care a acceptat competența Comitetului de a examina plângeri individuale.

Comitetul pentru disparițiile forțate (CED)

Adresa: Departamentul de petiții, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179022

Site web: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Note: Comitetul pentru disparițiile forțate (CED) este un organism format din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare de către statele semnatare ale Convenției pentru protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate. În cazul în care considerați că vi s-a încălcat vreun drept prevăzut în convenție de către un stat semnatar al convenției, puteți depune o plângere la acest comitet. Puteți depune o plângere împotriva unui stat care a acceptat competența Comitetului de a examina plângeri individuale.

Comitetul pentru drepturile copilului (CRC)

Adresa: Departamentul de petiții, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179022

Site web: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Note: Comitetul pentru drepturile copilului (CRC) este un organism format din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare de către statele semnatare ale Convenției privind drepturile copilului și a celor două

protocoale facultative referitoare la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă (OPSC), precum și la implicarea copiilor în conflictele armate (OAC). În cazul în care considerați că vi s-a încălcat vreun drept prevăzut în convenție de către un stat semnatar al convenției, puteți depune o plângere la acest comitet. Puteți depune o plângere împotriva unui stat care a acceptat competența Comitetului de a examina plângeri individuale.

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu handicap (CRPD)

Adresa: Departamentul de petiții, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179022

Site web: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Note: Comitetul pentru drepturile persoanelor cu handicap (CRPD) este un organism format din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare de către statele semnatare ale Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. În cazul în care considerați că ați fost victima unei încălcări de către un stat parte, puteți depune o plângere la acest comitet. Puteți depune o plângere împotriva unui stat care a acceptat competența Comitetului de a examina plângeri individuale.

Comitetul contra torturii (CAT)

Adresa: Departamentul de petiții, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179022

Site web: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Note: Comitetul contra torturii (CAT) este un organism format din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare de către statele semnatare ale Convenției împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. În cazul în care considerați că ați fost victima unei încălcări de către un stat parte, puteți depune o plângere la acest comitet. Puteți depune o plângere împotriva unui stat care a acceptat competența Comitetului de a examina plângeri individuale.

Comitetul pentru drepturile omului

Adresa: Departamentul de petiții, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179022

Site web:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Note: Comitetul pentru drepturile omului este un organism format din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare de către statele semnatare ale Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice. În cazul în care considerați că vi s-a încălcat vreun drept prevăzut în pact de către un stat parte, puteți depune o plângere la acest comitet. Puteți depune o plângere împotriva unui stat care a acceptat competența Comitetului de a examina plângeri individuale.

Consiliul pentru Drepturile Omului

Adresa: Divizia pentru proceduri speciale, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Elveția

Fax: +41 229179006

Site web:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-mail: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Note: Procedurile speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului sunt derulate de experți independenți în domeniul drepturilor omului, având sarcina să raporteze și să ofere consiliere cu privire la drepturile omului dintr-o perspectivă tematică sau specifică fiecărei țări. În cazul în care considerați că un stat parte v-a încălcat drepturile civile, politice, culturale, economice și sociale, puteți depune o plângere la expertul competent.

Ultima actualizare: 29/04/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.