Iné orgány zaoberajúce sa sťažnosťami na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni

Niektoré ďalšie orgány, na ktoré sa môžete obrátiť so sťažnosťou týkajúcou sa základných práv.

Pred tým, ako sa obrátite na medzinárodné orgány, by ste sa mali vždy pokúsiť nájsť riešenie cez vnútroštátne kanály.

Na medzinárodný orgán sa obráťte iba vtedy, ak:

  • táto otázka patrí výlučne do jeho mandátu,
  • vnútroštátny systém nemôže na vašu požiadavku primerane reagovať alebo
  • ak vás neuspokojilo riešenie, ktoré ste dosiahli cez vnútroštátne kanály.

Pred podaním sťažnosti alebo žiadosti o usmernenie si preštudujte webové lokality jednotlivých uvedených orgánov.

Pred podaním sťažnosti si pozorne prečítajte webové lokality jednotlivých uvedených inštitúcií. Vzhľadom na ich medzinárodný charakter môže byť počet nevyriešených prípadov ešte väčší ako v prípade vnútroštátnych orgánov. Pred tým, ako sa obrátite na medzinárodné inštitúcie, by ste sa preto mali vždy pokúsiť nájsť riešenie cez vnútroštátne kanály. Medzinárodné inštitúcie by sa mali využívať iba vtedy, ak: otázka patrí výlučne do mandátu danej medzinárodnej inštitúcie, vnútroštátny systém nemôže na vašu požiadavku primerane reagovať alebo ak je riešenie vnútroštátnych orgánov neuspokojivé.

Európska únia

Orgán

Kontaktné údaje

Súdny dvor Európskej únie

Adresa: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembourg

Tel.: +352 43031

Webová lokalita: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/

E-mail: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/sk/ (kontaktný formulár)

Poznámky: Súdny dvor podáva výklad práva Únie, aby sa uplatňovalo vo všetkých štátoch EÚ rovnako. Ak ste utrpeli škody v dôsledku konania alebo nekonania členského štátu, inštitúcie EÚ alebo jej zamestnancov, môžete podať sťažnosť na Súdny dvor.

Európska komisia

Adresa: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Belgium (poštová adresa na podávanie sťažností)

Tel.: 00 800 6789 1011

Webová lokalita: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_sk

E-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_sk (kontaktný formulár)

Poznámky: Komisia podporuje všeobecné záujmy EÚ tým, že navrhuje a presadzuje právne predpisy, ako aj zabezpečovaním správneho uplatňovania takýchto predpisov v členských štátoch EÚ. Ak si myslíte, že sa vo vašom členskom štáte takéto právne predpisy neuplatňujú správne, môžete podať sťažnosť Komisii.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Adresa: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Belgium

Tel.: +32 2283 1900

Webová lokalita: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-mail: edps@edps.europa.eu

Poznámky: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie inštitúcií a orgánov EÚ v súvislosti s ich dodržiavaním pravidiel ochrany údajov. Ak si myslíte, že došlo k narušeniu vášho súkromia zo strany členského štátu alebo orgánu EÚ, môžete podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Európsky ombudsman

Adresa: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, France

Tel.: +33 3 8817 2313

Webová lokalita: https://www.ombudsman.europa.eu/sk/home

E-mail: https://www.ombudsman.europa.eu/sk/contacts (kontaktný formulár)

Poznámky: Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na inštitúcie EÚ alebo iné orgány EÚ, ktoré sa týkajú zlej správy. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou zlého, nespravodlivého alebo diskriminačného zaobchádzania či zneužívania zo strany niektorého z orgánov EÚ, môžete podať sťažnosť ombudsmanovi.

Výbor pre petície Európskeho parlamentu

Adresa: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium

Tel.: –

Webová lokalita: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/sk/home

E-mail: peti-secretariat@ep.europa.eu

Poznámky: Výbor pre petície bol zriadený, aby vykonával vyšetrovania v súvislosti so spôsobom uplatňovania európskych právnych predpisov. Ak chcete podať sťažnosť vo veci, ktorá patrí do oblasti práva Európskej únie, môžete predložiť petíciu výboru.

Rada Európy

Orgán

Kontaktné údaje

Poradný výbor pre Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín

Adresa: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F – 67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: + 33 (0)3 8841 2296

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-mail: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (kontaktný formulár)

Poznámky: Poradný výbor zohráva kľúčovú úlohu pri monitorovaní uplatňovania rámcového dohovoru štátmi. Jeho úlohou je zabezpečiť uplatňovanie štandardov dohovoru vo všetkých príslušných štátoch v rôznych oblastiach záujmu príslušníkov národnostných menšín. V tejto súvislosti vám poradný výbor môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Európsky komisár pre ľudské práva

Adresa: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)3 8841 3421

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-mail: commissioner@coe.int

Poznámky: Európsky komisár pre ľudské práva je nezávislá a nestranná mimosúdna inštitúcia, ktorej úlohou je podporovať zvyšovanie povedomia o ľudských právach a ich dodržiavanie. V tejto súvislosti vám úrad komisára môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Výbor expertov pre Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov

Adresa: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II – Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)3 9021 4466

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-mail: minlang.secretariat@coe.int

Poznámky: Výbor expertov monitoruje uplatňovanie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Jeho úlohou je preskúmavať skutočnú situáciu regionálnych alebo menšinových jazykov v každom zmluvnom štáte. V tejto súvislosti vám výbor môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Výbor zmluvných strán Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský výbor)

Adresa: Children's Rights Division, DG II – Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: –

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-mail: lanzarote.committee@coe.int

Poznámky: Výbor zmluvných strán monitoruje uplatňovanie Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Uľahčuje zhromažďovanie, analýzu a výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov medzi štátmi s cieľom zlepšiť ich schopnosť predchádzať sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu detí a bojovať proti nemu. V tejto súvislosti vám výbor môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Výbor pre sociálne práva pre Európsku sociálnu chartu

Adresa: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 (0)3 9021 4961

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-mail: social.charter@coe.int

Poznámky: Práva zaručené chartou sa týkajú všetkých jednotlivcov v ich každodennom živote v oblastiach, ako je bývanie, zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanie, právna a sociálna ochrana, voľný pohyb osôb a nediskriminácia. Výbor pre sociálne práva určuje, či vnútroštátne právo a postupy v zmluvných štátoch sú alebo nie sú v súlade s chartou, a v tejto súvislosti vám môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI)

Adresa: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)3 9021 4662

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-mail: ecri@coe.int

Poznámky: Komisia proti rasizmu a intolerancii je poverená úlohou bojovať proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii v Európe z hľadiska ochrany ľudských práv. V tejto súvislosti vám komisia môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia)

Adresa: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 3 8841 2067

Webová lokalita: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-mail: venice@coe.int

Poznámky: Úlohou Benátskej komisie je poskytovať svojim členským štátom právne poradenstvo v ústavných záležitostiach a predovšetkým pomáhať štátom, ktoré chcú zosúladiť svoje právne a inštitucionálne štruktúry s európskymi normami a medzinárodnou praxou v oblasti demokracie, ľudských práv a právneho štátu. V tejto súvislosti vám Benátska komisia môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Európska komisia pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ)

Adresa: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)3 8841 3554

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-mail: cepej@coe.int

Poznámky: Cieľom komisie CEPEJ je zlepšiť efektívnosť a fungovanie súdneho systému v členských štátoch. V tejto súvislosti vám Komisia pre efektívnosť súdnictva môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Európsky výbor na zabránenie mučeniu

Adresa: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 3 8841 3939

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-mail: cptdoc@coe.int

Poznámky: Európsky výbor na zabránenie mučeniu organizuje návštevy na miestach zadržiavania s cieľom posúdiť zaobchádzanie s uväznenými osobami. Výbor nemôže konať vo veci individuálnych sťažností, ale môže posudzovať komunikáciu od jednotlivcov a rozhodnúť o tom, či na základe takejto komunikácie bude vykonávať svoje funkcie.

Európsky súd pre ľudské práva

Adresa: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)3 8841 2018

Webová lokalita: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-mail: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (kontaktný formulár)

Poznámky: Európsky súd pre ľudské práva chráni ľudské práva, ako je stanovené v Európskom dohovore o ľudských právach. Ak si myslíte, že došlo k porušeniu vašich práv v dôsledku konania alebo nekonania štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, môžete podať sťažnosť na Európsky súd.

Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA)

Adresa: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)3 9021 5254

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-mail: Trafficking@coe.int

Poznámky: Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) je zodpovedná za monitorovanie uplatňovania Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi zmluvnými stranami. V tejto súvislosti vám skupina GRETA môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

Skupina expertov pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (GREVIO)

Adresa: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg

Fax: +33 (0) 3 9021 5648

Webová lokalita: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-mail: conventionviolence@coe.int

Poznámky: Skupina expertov pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (GREVIO) je nezávislý odborný orgán, ktorý monitoruje, ako zmluvné strany uplatňujú Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). V tejto súvislosti vám skupina GREVIO môže poskytnúť informácie, ale nemôže konať vo veci individuálnych sťažností.

 

Organizácia Spojených národov

Orgán

Kontaktné údaje

Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9022

Webová lokalita: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR) je orgán nezávislých expertov, ktorý monitoruje, ako zmluvné štáty uplatňujú Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia práv stanovených v pakte zo strany zmluvného štátu, môžete výboru podať sťažnosť. Sťažnosť môžete podať iba na štát, ktorý prijal právomoc výboru preskúmavať jednotlivé sťažnosti.

Výbor pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9022

Webová lokalita: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) je orgán nezávislých expertov, ktorý monitoruje, ako zmluvné štáty uplatňujú Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia práv stanovených v dohovore zo strany zmluvného štátu, môžete výboru podať sťažnosť. Sťažnosť môžete podať iba na štát, ktorý prijal právomoc výboru preskúmavať jednotlivé sťažnosti.

Výbor na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9022

Webová lokalita: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) je orgán nezávislých expertov, ktorý monitoruje, ako zmluvné štáty uplatňujú Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia práv stanovených v dohovore zo strany zmluvného štátu, môžete výboru podať sťažnosť. Sťažnosť môžete podať iba na štát, ktorý prijal právomoc výboru preskúmavať jednotlivé sťažnosti.

Výbor pre nútené zmiznutia (CED)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9022

Webová lokalita: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pre nútené zmiznutia (CED) je orgán nezávislých expertov, ktorý monitoruje, ako zmluvné štáty uplatňujú Dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia práv stanovených v dohovore zo strany zmluvného štátu, môžete výboru podať sťažnosť. Sťažnosť môžete podať iba na štát, ktorý prijal právomoc výboru preskúmavať jednotlivé sťažnosti.

Výbor pre práva dieťaťa (CRC)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9022

Webová lokalita: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pre práva dieťaťa (CRC) je orgán nezávislých expertov, ktorý monitoruje, ako zmluvné štáty uplatňujú Dohovor o právach dieťaťa a dva

opčné protokoly o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (OPSC) a o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (OPAC). Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia práv stanovených v dohovore zo strany zmluvného štátu, môžete výboru podať sťažnosť. Sťažnosť môžete podať iba na štát, ktorý prijal právomoc výboru preskúmavať jednotlivé sťažnosti.

Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím (CRPD)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9022

Webová lokalita: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) je orgán nezávislých expertov, ktorý monitoruje, ako zmluvné štáty uplatňujú Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia práv stanovených v dohovore zo strany zmluvného štátu, môžete výboru podať sťažnosť. Sťažnosť môžete podať iba na štát, ktorý prijal právomoc výboru preskúmavať jednotlivé sťažnosti.

Výbor proti mučeniu (CAT)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9022

Webová lokalita: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor proti mučeniu (CAT) je orgán nezávislých expertov, ktorý monitoruje, ako zmluvné štáty uplatňujú Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia práv stanovených v dohovore zo strany zmluvného štátu, môžete výboru podať sťažnosť. Sťažnosť môžete podať iba na štát, ktorý prijal právomoc výboru preskúmavať jednotlivé sťažnosti.

Výbor pre ľudské práva

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9022

Webová lokalita: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pre ľudské práva je orgán nezávislých expertov, ktorý monitoruje, ako zmluvné štáty uplatňujú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia práv stanovených v pakte zo strany zmluvného štátu, môžete výboru podať sťažnosť. Sťažnosť môžete podať iba na štát, ktorý prijal právomoc výboru preskúmavať jednotlivé sťažnosti.

Rada pre ľudské práva

Adresa: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 2 2917 9006

Webová lokalita: http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-mail: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Poznámky: Útvar osobitných postupov Rady pre ľudské práva tvoria nezávislí experti na ľudské práva s mandátom informovať o ľudských právach a poskytovať poradenstvo v tejto oblasti z tematického hľadiska alebo z pohľadu jednotlivých krajín. Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou porušenia svojich občianskych, politických, kultúrnych, hospodárskych alebo sociálnych práv zo strany zmluvného štátu, môžete podať sťažnosť príslušnému expertovi.

Posledná aktualizácia: 29/04/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.