Drugi organi EU in mednarodni organi za pritožbe

Vašo pritožbo o temeljnih pravicah lahko obravnavajo tudi drugi organi.

Preden se obrnete na mednarodne organe, si vedno najprej prizadevajte poiskati rešitev na nacionalni ravni.

Na mednarodni organ se obrnite samo, če:

  • je izključno pristojen za zadevo,
  • nacionalni sistem ne more ponuditi ustreznega odziva na vaš zahtevek ali
  • če z rešitvijo, ki ste jo dobili na nacionalni ravni, niste zadovoljni.

Preden vložite pritožbo ali zaprosite za navodila, poiščite informacije na spletišču posameznih organov, navedenih v nadaljevanju.

Preden na primer vložite pritožbo, skrbno preberite informacije na spletišču posameznih organov, navedenih v nadaljevanju. Mednarodne institucije imajo lahko zaradi svoje mednarodne narave še več nerešenih zadev kot nacionalni organi. Zato bi bilo vedno treba najprej poskusiti poiskati rešitev prek nacionalnih organov in se šele nato obrniti na mednarodne institucije. Na mednarodne institucije se obrnite le v naslednjih primerih: če je zadevna mednarodna institucija izključno pristojna za zadevo, če nacionalni sistem ne more ponuditi ustreznega odziva na vaš zahtevek ali, nazadnje, če z rešitvijo, ki ste jo dobili na nacionalni ravni, niste zadovoljni.

Evropska unija

Organ

Kontaktni podatki

Sodišče Evropske unije

Naslov: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luksemburg

Tel.: +352 43031

Spletišče: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sl/

E-naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/sl/ (kontaktni obrazec)

Opombe: Sodišče Evropske unije razlaga pravo EU, da se zagotovi njegova enaka uporaba v vseh državah EU. Pritožbo pri tem sodišču lahko vložite, če ste utrpeli škodo zaradi ravnanja ali opustitve ravnanja države članice, institucije EU ali njenega osebja.

Evropska komisija

Naslov: Commission européenne, Secrétariat général, B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgija (poštni naslov za pritožbe)

Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Spletišče: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_sl

E-naslov: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_sl (kontaktni obrazec)

Opombe: Komisija varuje splošne interese EU s predlaganjem in izvrševanjem zakonodaje ter zagotavljanjem, da se ta v državah članicah EU pravilno izvaja. Če menite, da vaša država članica ni pravilno izvedla take zakonodaje, lahko pri Komisiji vložite pritožbo.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Naslov: Contrôleur européen de la protection des données, Rue Montoyer 30, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgija

Tel.: +32 22831900

Spletišče: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-naslov: edps@edps.europa.eu

Opombe: Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za spremljanje, ali institucije in organi EU upoštevajo pravila o varstvu podatkov. Če menite, da je država članica ali organ EU kršil vašo zasebnost, lahko vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Evropski varuh človekovih pravic

Naslov: Médiateur européen, 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Francija

Tel.: +33 388172313

Spletišče: https://www.ombudsman.europa.eu/sl/home

E-naslov: https://www.ombudsman.europa.eu/sl/contacts (kontaktni obrazec)

Opombe: Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe zaradi slabega upravljanja v institucijah EU ali drugih organih EU. Če menite, da ste bili deležni slabe, nepoštene ali diskriminatorne obravnave ali da ste bili žrtev zlorabe s strani katerega koli organa EU, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic.

Odbor Evropskega parlamenta za peticije

Naslov: Commission des pétitions, Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Bruxelles/Brussel, Belgija

Tel.: –

Spletišče: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/sl/home

E-naslov: peti-secretariat@ep.europa.eu

Opombe: Odbor za peticije je bil ustanovljen za izvajanje preiskav o načinu izvajanja evropske zakonodaje. Če želite vložiti pritožbo o zadevi, ki spada na področje prava Evropske unije, lahko pri Odboru vložite peticijo.

Svet Evrope

Organ

Kontaktni podatki

Svetovalni odbor za Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin

Naslov: Secrétariat de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Conseil de l‘Europe, Bâtiment Agora, F - 67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 388412296

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-naslov: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (kontaktni obrazec)

Opombe: Svetovalni odbor ima ključno vlogo pri spremljanju, kako države izvajajo Okvirno konvencijo. Njegova naloga je zagotoviti, da vse zadevne države uporabljajo standarde Konvencije, in sicer na različnih interesnih področjih oseb, ki pripadajo narodnim manjšinam. Glede na to vam lahko Svetovalni odbor zagotovi informacije, vendar ne more obravnavati posameznih pritožb.

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice

Naslov: Conseil de l'Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l'homme, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 388413421

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-naslov: commissioner@coe.int

Opombe: Komisar Sveta Evrope za človekove pravice je neodvisna in nepristranska nepravosodna institucija, ki ozavešča o človekovih pravicah in spodbuja spoštovanje človekovih pravic. V tem smislu vam lahko urad Komisarja zagotovi informacije, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

Odbor strokovnjakov za Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Naslov: Secrétariat de la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires, DG II - Direction de la Dignité Humaine et de l’Egalité, Conseil de l'Europe, Bâtiment Agora, 1 quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 390214466

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-naslov: minlang.secretariat@coe.int

Opombe: Odbor strokovnjakov spremlja izvajanje Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Njegova naloga je proučevati dejansko stanje v zvezi z regionalnimi ali manjšinskimi jeziki v vsaki državi pogodbenici. Glede na to vam Odbor lahko zagotovi informacije, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

Odbor pogodbenic Konvencije o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem (lanzarotski odbor)

Naslov: Comité des parties à la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, Division des droits des enfants, DG II – Direction générale de la démocratie, Conseil de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: –

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-naslov: lanzarote.committee@coe.int

Opombe: Odbor pogodbenic spremlja izvajanje Konvencije o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem. Spodbuja zbiranje, analizo in izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks med državami, da bi se izboljšala njihova zmožnost preprečevanja spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok ter spoprijemanja z njima. Glede na to vam Odbor lahko zagotovi informacije, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

Odbor za socialne pravice za spremljanje Evropske socialne listine

Naslov: Service de la Charte sociale européenne, Direction générale Droits de l’Homme et Etat de Droit, Conseil de l’Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 390214961

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-naslov: social.charter@coe.int

Opombe: Pravice, ki se zagotavljajo na podlagi Listine, se nanašajo na vse posameznike in področja njihovega vsakdanjega življenja, kot so stanovanje, zdravje, izobraževanje, zaposlovanje, pravno in socialno varstvo, prosto gibanje oseb in nediskriminacija. Odbor za socialne pravice opredeli, ali sta nacionalno pravo in praksa v državah pogodbenicah v skladu z Listino; lahko vam zagotovi informacije o tem, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI)

Naslov: Secrétariat de l‘ECRI, Conseil de l‘Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 390214662

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-naslov: ecri@coe.int

Opombe: Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti se bojuje proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti v Evropi z vidika varstva človekovih pravic. Glede na to vam lahko zagotovi informacije, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

Evropska komisija za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija)

Naslov: Secrétariat de la Commission de Venise, Conseil de l‘Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 388412067

Spletišče: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-naslov: venice@coe.int

Opombe: Naloga Beneške komisije je zagotavljati pravne nasvete državam članicam o ustavnih zadevah ter zlasti pomagati državam, ki želijo svoje pravne in institucionalne strukture uskladiti z evropskimi standardi in mednarodnimi izkušnjami na področju demokracije, človekovih pravic in pravne države. Glede na to vam lahko Beneška komisija zagotovi informacije, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

Evropska komisija za učinkovitost pravosodja (CEPEJ)

Naslov: Direction générale Droits de l’Homme et Etat de Droit, Division pour l'indépendance et l'efficacité de la Justice, Conseil de l’Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 388413554

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-naslov: cepej@coe.int

Opombe: Cilj CEPEJ je izboljšanje učinkovitosti in delovanja pravosodja v državah članicah. Glede na to vam lahko Komisija za učinkovitost pravosodja zagotovi informacije, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

Evropski odbor za preprečevanje mučenja

Naslov: Conseil de l‘Europe, Secrétariat du Comité européen pour la prévention de la torture, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 388413939

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-naslov: cptdoc@coe.int

Opombe: Evropski odbor za preprečevanje mučenja organizira obiske krajev za pridržanje, da lahko oceni, kako se ravna z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. Odbor ne more obravnavati posameznih pritožb, lahko pa obravnava sporočila posameznikov in se odloči, ali bo na njihovi podlagi uveljavljal svoje pristojnosti.

Evropsko sodišče za človekove pravice

Naslov: Cour européenne des droits de l‘homme, Conseil de l‘Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 388412018

Spletišče: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-naslov: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (kontaktni obrazec)

Opombe: Evropsko sodišče za človekove pravice varuje človekove pravice, kot so opredeljene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Če menite, da so bile vaše pravice kršene zaradi ravnanja ali opustitve ravnanja države, ki je pogodbenica te konvencije, lahko pri tem sodišču vložite pritožbo.

Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA)

Naslov: Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA et le Comité des Parties), Conseil de l‘Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francija

Tel.: +33 390215254

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-naslov: Trafficking@coe.int

Opombe: Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA) je odgovorna za spremljanje, kako pogodbenice izvajajo Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Glede na to vam lahko GRETA zagotovi informacije, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO)

Naslov: Division de la violence à l'égard des femmes, Service de l’égalité et de la dignité humaine, Conseil de l’Europe, F-67075 Strasbourg, Francija

Telefaks: +33 390215648

Spletišče: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-naslov: conventionviolence@coe.int

Opombe: Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO) je neodvisen strokovni organ, ki spremlja, kako pogodbenice izvajajo Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). Glede na to vam lahko GREVIO zagotovi informacije, ne more pa obravnavati posameznih pritožb.

 

Združeni narodi

Organ

Kontaktni podatki

Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice (CESCR)

Naslov: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179022

Spletišče: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-naslov: petitions@ohchr.org

Opombe: Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice (CESCR) je organ neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja, kako države pogodbenice izvajajo Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila katero koli pravico iz Konvencije, lahko pri Odboru vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite le zoper državo, ki je sprejela pristojnost Odbora za obravnavo pritožb posameznikov.

Odbor za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW)

Naslov: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179022

Spletišče: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-naslov: petitions@ohchr.org

Opombe: Odbor za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW) je organ neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja, kako države pogodbenice izvajajo Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila katero koli pravico iz Konvencije, lahko pri Odboru vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite le zoper državo, ki je sprejela pristojnost Odbora za obravnavo pritožb posameznikov.

Odbor za odpravo rasne diskriminacije (CERD)

Naslov: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179022

Spletišče:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-naslov: petitions@ohchr.org

Opombe: Odbor za odpravo rasne diskriminacije (CERD) je organ neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja, kako države pogodbenice izvajajo Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila katero koli pravico iz Konvencije, lahko pri Odboru vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite le zoper državo, ki je sprejela pristojnost Odbora za obravnavo pritožb posameznikov.

Odbor ZN o prisilnih izginotjih (CED)

Naslov: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179022

Spletišče: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-naslov: petitions@ohchr.org

Opombe: Odbor ZN o prisilnih izginotjih (CED) je organ neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja, kako države pogodbenice izvajajo Konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila katero koli pravico iz Konvencije, lahko pri Odboru vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite le zoper državo, ki je sprejela pristojnost Odbora za obravnavo pritožb posameznikov.

Odbor za pravice otroka (CRC)

Naslov: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179022

Spletišče: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-naslov: petitions@ohchr.org

Opombe: Odbor za pravice otroka (CRC) je organ neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja, kako države pogodbenice izvajajo Konvencijo o otrokovih pravicah in oba

izbirna protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila katero koli pravico iz Konvencije, lahko pri Odboru vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite le zoper državo, ki je sprejela pristojnost Odbora za obravnavo pritožb posameznikov.

Odbor za pravice invalidov (CRPD)

Naslov: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179022

Spletišče: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-naslov: petitions@ohchr.org

Opombe: Odbor za pravice invalidov (CRPD) je organ neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja, kako države pogodbenice izvajajo Konvencijo o pravicah invalidov. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila katero koli pravico iz Konvencije, lahko pri Odboru vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite le zoper državo, ki je sprejela pristojnost Odbora za obravnavo pritožb posameznikov.

Odbor proti mučenju (CAT)

Naslov: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179022

Spletišče: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-naslov: petitions@ohchr.org

Opombe: Odbor proti mučenju (CAT) je organ neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja, kako države pogodbenice izvajajo Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila katero koli pravico iz Konvencije, lahko pri Odboru vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite le zoper državo, ki je sprejela pristojnost Odbora za obravnavo pritožb posameznikov.

Odbor za človekove pravice

Naslov: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179022

Spletišče:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-naslov: petitions@ohchr.org

Opombe: Odbor za človekove pravice je organ neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja, kako države pogodbenice izvajajo Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila katero koli pravico iz Pakta, lahko pri Odboru vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite le zoper državo, ki je sprejela pristojnost Odbora za obravnavo pritožb posameznikov.

Svet za človekove pravice

Naslov: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Švica

Telefaks: +41 229179006

Spletišče:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-naslov: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Opombe: Oddelek za posebne postopke pri Svetu za človekove pravice sestavljajo neodvisni strokovnjaki s področja človekovih pravic, ki so pooblaščeni, da poročajo in svetujejo o zadevah s področja človekovih pravic, pri čemer so osredotočeni na posamezno vprašanje ali državo. Če menite, da vam je država pogodbenica kršila vaše državljanske, politične, kulturne, ekonomske ali socialne pravice, lahko pri ustreznem strokovnjaku vložite pritožbo.

Zadnja posodobitev: 29/04/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.