Стандартни удостоверения към официални документи


Информация за отделните държави и онлайн формуляри във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191.


Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 има за цел да бъде опростено движението на някои официални документи между държавите членки.

Той се прилага за официални документи, издадени от органите на една държава членка, които трябва да бъдат представени на органите на друга държава членка. С регламента се премахва изискването за апостил и се опростяват формалностите по отношение на заверените копия и преводи.

С регламента също така се въвеждат незадължителни многоезични стандартни формуляри в 11 области, за да се избегне необходимостта от превод. Формулярите трябва да се използват в друга държава членка за улесняване на превода и да се прилагат към официалния документ.

За допълнителна информация, моля, посетете нашата страница, посветена на официалните документи.

Многоезичното стандартно удостоверение за улеснение на превода е предназначено да помогне на получаващия орган да разбере даден официален документ, който е съставен на език, който не се приема от приемащата държава от ЕС. Многоезичното стандартно удостоверение трябва винаги да бъде издадено и подписано от орган на държавата от ЕС, в която е издаден официалният документ. Гражданите могат да поискат от органа в държавата от ЕС, който издава официалния документ, (или друг компетентен орган на тази държава от ЕС) да издаде многоезично стандартно удостоверение, което да придружава официалния документ.
Многоезичните стандартни удостоверения не се изтеглят от портала за електронно правосъдие и не се попълват от гражданите. Удостоверенията по-долу могат да се използват единствено от оправомощени национални органи.

Тук ще намерите често задавани въпроси за многоезичните стандартни удостоверения.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2022 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ І - РАЖДАНЕ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ ІI - ЖИВОТ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III - СМЪРТ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ ІV - БРАК
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)