Стандартни удостоверения към официални документи


Информация за отделните държави и онлайн формуляри във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191.


Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 има за цел да бъде опростено движението на някои официални документи между държавите членки.

Той се прилага за официални документи, издадени от органите на една държава членка, които трябва да бъдат представени на органите на друга държава членка. С регламента се премахва изискването за апостил и се опростяват формалностите по отношение на заверените копия и преводи.

С регламента също така се въвеждат незадължителни многоезични стандартни формуляри в 11 области, за да се избегне необходимостта от превод. Формулярите трябва да се използват в друга държава членка за улесняване на превода и да се прилагат към официалния документ.

За допълнителна информация, моля, посетете нашата страница, посветена на официалните документи.

Многоезичното стандартно удостоверение за улеснение на превода е предназначено да помогне на получаващия орган да разбере даден официален документ, който е съставен на език, който не се приема от приемащата държава от ЕС. Многоезичното стандартно удостоверение трябва винаги да бъде издадено и подписано от орган на държавата от ЕС, в която е издаден официалният документ. Гражданите могат да поискат от органа в държавата от ЕС, който издава официалния документ, (или друг компетентен орган на тази държава от ЕС) да издаде многоезично стандартно удостоверение, което да придружава официалния документ.
Многоезичните стандартни удостоверения не се изтеглят от портала за електронно правосъдие и не се попълват от гражданите. Удостоверенията по-долу могат да се използват единствено от оправомощени национални органи.

Тук ще намерите често задавани въпроси за многоезичните стандартни удостоверения.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ І - РАЖДАНЕ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ ІI - ЖИВОТ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III - СМЪРТ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ ІV - БРАК
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)