Έντυπα δημόσιων εγγράφων


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191.


Ο κανονισμός (EE) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, αποσκοπεί στην απλούστευση της κυκλοφορίας ορισμένων δημόσιων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών.

Εφαρμόζεται ως προς δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους και πρέπει να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους. Ο κανονισμός καταργεί την υποχρέωση επισημείωσης («apostille») και απλουστεύει τις διατυπώσεις σε σχέση με τα επικυρωμένα αντίγραφα και τις επικυρωμένες μεταφράσεις.

Περαιτέρω, ο κανονισμός θεσπίζει επίσης προαιρετικά πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα σε 11 τομείς, προκειμένου να αποφεύγεται η ανάγκη μετάφρασης. Τα εν λόγω έντυπα θα χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος ως μεταφραστικά βοηθήματα συνημμένα στα σχετικά δημόσια έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για τα Δημόσια έγγραφα.

Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα αποτελούν μεταφραστικά βοηθήματα τα οποία έχουν ως σκοπό να βοηθούν τις παραλήπτριες αρχές να κατανοήσουν τα δημόσια έγγραφα που τους υποβάλλονται σε γλώσσα η οποία δεν γίνεται δεκτή από το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο υποβάλλεται το δημόσιο έγγραφο. Το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο πρέπει πάντοτε να εκδίδεται και να υπογράφεται από αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο εκδίδεται το οικείο δημόσιο έγγραφο. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν από την αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ που εκδίδει το δημόσιο έγγραφο (ή από άλλη αρμόδια αρχή του εν λόγω του κράτους μέλους) να εκδώσει πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για να συνοδεύσει το δημόσιο έγγραφο.
Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα δεν πρέπει να τηλεφορτώνονται από τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) και να συμπληρώνονται από τους πολίτες. Τα κατωτέρω έντυπα προορίζονται μόνο για χρήση από τις εξουσιοδοτημένες εθνικές αρχές.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα είναι διαθέσιμες εδώ.

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2022, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΓΕΝΝΗΣΗ
  • στα 
   Τηλεφορτώστε το επεξεργάσιμο έντυπο PDF από το κράτος μέλος έκδοσης (Επιλέξτε κράτος μέλος) στη γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης (Επιλέξτε γλώσσα) και στη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής (Επιλέξτε γλώσσα)
  • Στείλτε με ηλεκτρονικό μήνυμα το επεξεργάσιμο έντυπο PDF από το κράτος μέλος έκδοσης (Επιλέξτε κράτος μέλος) στη γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης (Επιλέξτε γλώσσα) και στη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής (Επιλέξτε γλώσσα)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΖΩΗ
  • στα 
   Τηλεφορτώστε το επεξεργάσιμο έντυπο PDF από το κράτος μέλος έκδοσης (Επιλέξτε κράτος μέλος) στη γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης (Επιλέξτε γλώσσα) και στη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής (Επιλέξτε γλώσσα)
  • Στείλτε με ηλεκτρονικό μήνυμα το επεξεργάσιμο έντυπο PDF από το κράτος μέλος έκδοσης (Επιλέξτε κράτος μέλος) στη γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης (Επιλέξτε γλώσσα) και στη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής (Επιλέξτε γλώσσα)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΘΑΝΑΤΟΣ
  • στα 
   Τηλεφορτώστε το επεξεργάσιμο έντυπο PDF από το κράτος μέλος έκδοσης (Επιλέξτε κράτος μέλος) στη γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης (Επιλέξτε γλώσσα) και στη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής (Επιλέξτε γλώσσα)
  • Στείλτε με ηλεκτρονικό μήνυμα το επεξεργάσιμο έντυπο PDF από το κράτος μέλος έκδοσης (Επιλέξτε κράτος μέλος) στη γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης (Επιλέξτε γλώσσα) και στη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής (Επιλέξτε γλώσσα)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΓΑΜΟΣ
  • στα 
   Τηλεφορτώστε το επεξεργάσιμο έντυπο PDF από το κράτος μέλος έκδοσης (Επιλέξτε κράτος μέλος) στη γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης (Επιλέξτε γλώσσα) και στη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής (Επιλέξτε γλώσσα)
  • Στείλτε με ηλεκτρονικό μήνυμα το επεξεργάσιμο έντυπο PDF από το κράτος μέλος έκδοσης (Επιλέξτε κράτος μέλος) στη γλώσσα του κράτους μέλους έκδοσης (Επιλέξτε γλώσσα) και στη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής (Επιλέξτε γλώσσα)