Formuláre verejných listín


Vnútroštátne informácie a online formuláre k nariadeniu (EÚ) 2016/1191.


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podpore voľného pohybu občanov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 sa zjednodušením požiadaviek na predkladanie niektorých úradne osvedčených listín v Európskej únii usiluje o jednoduchší pohyb niektorých úradne osvedčených listín medzi členskými štátmi.

Vzťahuje sa na úradne osvedčené listiny vydané orgánmi členského štátu, ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu. Nariadením sa ruší požiadavka apostily a zjednodušujú formálne požiadavky týkajúce sa overených kópií a prekladov.

Nariadením sa zavádzajú aj nepovinné viacjazyčné štandardné formuláre v 11 oblastiach, ktoré umožňujú vyhnúť sa požiadavkám na preklad. Formuláre sa použijú v inom členskom štáte ako prekladateľská pomôcka pripojená k úradne osvedčenej listine.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o úradne osvedčených listinách.

Zmyslom viacjazyčného štandardného formulára je umožniť prijímaciemu orgánu pochopiť verejnú listinu, ktorá je zhotovená v jazyku, ktorý nie je prijímaný prijímacou krajinou EÚ. Prijímací štandardný formulár musí byť vždy vydaný a podpísaný orgánom krajiny EÚ, v ktorej bola verejná listina vydaná. Občania môžu požiadať orgán krajiny EÚ, ktorý verejnú listinu vydal (alebo iný príslušný orgán danej krajiny EÚ), aby vyhotovil viacjazyčný formulár štandardný formulár, ktorý bude priložený k verejnej listine.
Viacjazyčné štandardné formuláre nie sú určené na to, aby si ich občania sťahovali z portálu elektronickej justície a vypĺňali. Formuláre uvedené ďalej sú určené len pre oprávnené vnútroštátne orgány.

Zoznam často kladených otázok o viacjazyčných vzorových formulároch nájdete tu.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2022 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

 • PRÍLOHA I - NARODENIE
  • v/vo 
   Stiahnuť editovateľný formulár vo formáte PDF z členského štátu, ktorý vydal zápis (Vybrať členský štát) v jazyku vydávajúceho členského štátu (Vybrať štát) a v jazyku prijímajúceho členského štátu (Vybrať štát)
  • E-mailom zaslať editovateľný formulár vo formáte PDF z členského štátu, ktorý vydal zápis (Vybrať členský štát) v jazyku vydávajúceho členského štátu (Vybrať štát) a v jazyku prijímajúceho členského štátu (Vybrať štát)
 • PRÍLOHA II - ŽIVOT
  • v/vo 
   Stiahnuť editovateľný formulár vo formáte PDF z členského štátu, ktorý vydal zápis (Vybrať členský štát) v jazyku vydávajúceho členského štátu (Vybrať štát) a v jazyku prijímajúceho členského štátu (Vybrať štát)
  • E-mailom zaslať editovateľný formulár vo formáte PDF z členského štátu, ktorý vydal zápis (Vybrať členský štát) v jazyku vydávajúceho členského štátu (Vybrať štát) a v jazyku prijímajúceho členského štátu (Vybrať štát)
 • PRÍLOHA III - ÚMRTIE
  • v/vo 
   Stiahnuť editovateľný formulár vo formáte PDF z členského štátu, ktorý vydal zápis (Vybrať členský štát) v jazyku vydávajúceho členského štátu (Vybrať štát) a v jazyku prijímajúceho členského štátu (Vybrať štát)
  • E-mailom zaslať editovateľný formulár vo formáte PDF z členského štátu, ktorý vydal zápis (Vybrať členský štát) v jazyku vydávajúceho členského štátu (Vybrať štát) a v jazyku prijímajúceho členského štátu (Vybrať štát)
 • PRÍLOHA IV - MANŽELSTVO
  • v/vo 
   Stiahnuť editovateľný formulár vo formáte PDF z členského štátu, ktorý vydal zápis (Vybrať členský štát) v jazyku vydávajúceho členského štátu (Vybrať štát) a v jazyku prijímajúceho členského štátu (Vybrať štát)
  • E-mailom zaslať editovateľný formulár vo formáte PDF z členského štátu, ktorý vydal zápis (Vybrať členský štát) v jazyku vydávajúceho členského štátu (Vybrať štát) a v jazyku prijímajúceho členského štátu (Vybrať štát)