Formulär för offentliga handlingar


Nationell information och webbformulär angående förordning (EU) 2016/1191.


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 syftar till att förenkla cirkulationen mellan medlemsstaterna för vissa officiella handlingar.

Den är tillämplig på officiella handlingar utfärdade av myndigheterna i en medlemsstat som ska läggas fram för myndigheterna i en annan medlemsstat. Förordningen avskaffar kravet på äkthetsstämpel (apostill) och förenklar förfaranden när det gäller bestyrkta kopior och översättningar.

Förordningen inför också en möjlighet att använda valfria flerspråkiga standardformulär på elva områden för att undvika kraven på översättning. Formulären ska användas i en annan medlemsstat som översättningsstöd som bifogas den officiella handlingen.

Läs mer på vår sida om officiella handlingar.

Ett flerspråkigt standardformulär är ett översättningsstöd som är utformat för att hjälpa den mottagande myndigheten att förstå en officiell handling som är avfattad på ett språk som inte godtas av det mottagande EU-landet. Ett flerspråkigt standardformulär måste alltid utfärdas och undertecknas av en myndighet i det EU-land där den officiella handlingen utfärdas. Medborgare kan begära att den myndighet i EU-landet som utfärdar den officiella handlingen (eller en annan behörig myndighet i det EU-landet) utfärdar ett flerspråkigt standardformulär som ska åtfölja den officiella handlingen.
Flerspråkiga standardformulär ska inte laddas ned från e-juridikportalen och fyllas i av medborgarna. Formulären nedan är endast avsedda för behöriga nationella myndigheter.

Läs mer om de flerspråkiga standardformulären på vår sida med vanliga frågor.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2022 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

 • BILAGA I - FÖDELSE
  • på 
   Ladda ner det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
  • Mejla det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
 • BILAGA II - LEVNAD
  • på 
   Ladda ner det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
  • Mejla det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
 • BILAGA III - DÖDSFALL
  • på 
   Ladda ner det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
  • Mejla det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
 • BILAGA IV - ÄKTENSKAP
  • på 
   Ladda ner det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)
  • Mejla det redigerbara pdf-formuläret från det utfärdande EU-landet (Välj medlemsstat) på det utfärdande EU-landets språk (Välj språk) på det mottagande EU-landets språk (Välj språk)