Права на малолетните и непълнолетните лица при съдебно производство

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

1. Правоспособност на детето

Минималната възраст за носене на наказателна отговорност в Кипър е 14 години. По отношение на всички въпроси минималната възраст, на която ищец може да заведе дело в съда от свое име, е 18 години.

2. Достъп до адаптирани производства

2.1. Наказателно правосъдие

По принцип детето не притежава процесуална дееспособност и поради това може да предяви иск единствено чрез своите родители/настойник или попечител.

Що се отнася до съдилищата, понастоящем наказателни дела, при които жертвата е дете, се разглеждат от обикновените наказателни съдилища. Съществуват обаче специфични закони, съдържащи специализирани адаптирани към детето разпоредби във връзка със защитата на децата жертви/свидетели.

2.2. Гражданско правосъдие

Не съществуват специализирани институции, работещи с деца в рамките на съдебни производства по граждански дела.

2.3. Административно правосъдие

Службите за социално подпомагане към Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване предоставят услуги за закрила и подкрепа на децата през целия съдебен процес. От първостепенно значение при всички предоставяни услуги и прилагани политики от службите за социално подпомагане са висшите интереси на детето.

2.4. Правни мерки и мерки, свързани с политиката, въведени с цел избягване на ненужно забавяне при разглеждането на дела с участието на деца

Няма определени срокове по отношение на това кога трябва да бъде образувано или прекратено­ съдебно производство по граждански дела, независимо от това дали в него участва дете или възрастен.

При обичайните граждански дела съдилищата ще се опитат да отдадат приоритет на дела с участието на деца, доколкото това е възможно, като се има предвид голямата натовареност на съдилищата. Всички поискани временни мерки ще бъдат разглеждани без ненужно забавяне.

2.5 Съобразени с децата механизми за подкрепа

При съдебните производства по граждански дела не съществуват разпоредби, които да гарантират, че помещенията на съда са подходящи за деца, и не се предлага психологическа или друга вид подкрепа, освен ако не е установена конкретна нужда от такава подкрепа.

Не съществуват разпоредби, изискващи съдебните заседания да бъдат адаптирани към темпото и продължителността на задържане на вниманието на детето. Ако в съда трябва да бъдат представени изображения или други материали, които могат да се считат за вредни за детето, съдията може да разпореди детето да бъде изведено от съдебната зала. Единствената защитна мярка във връзка с гражданското производство е провеждането на процеса при закрити врати.

3. Мултидисциплинарни аспекти

При случаи на насилие в семейството службите за социално подпомагане си сътрудничат с всички други съответни служби въз основа на ръководство за междуведомствени действия, одобрено от Съвета на министрите през 2002 г. При случаи на сексуално насилие над деца службите за социално подпомагане си сътрудничат с другите съответни служби, като установяват мултидисциплинарен подход.

4. Обучение на специалисти

Полицейската академия на Кипър, която е образователната институция на кипърската полиция, организира лекции относно разглеждането на случаи, свързани с малолетни или непълнолетни лица, на всички нива на обучение в полицията. Такива лекции, които имат за цел да образоват полицейските служители от всички рангове, се предлагат към основата програма за обучение за наемане на полицейски служители, към курсовете на напреднало ниво, както и към специализираните курсове.

Служителите от социалните служби преминават първоначално и продължаващо обучение по въпроси, свързани с децата, т.е. провеждане на разговор с дете, разглеждане на случаи с участието на деца и др.

Що се отнася до съдиите в обикновените граждански и наказателни съдилища, не съществуват изисквания относно обучението, свързани с работата с деца в хода на съдебното производство. Обикновено съдиите посещават семинари за обучение и конференции в Кипър и в чужбина, когато и където се организират такива.

5. Висши интереси на детето

При дела, в които съдът трябва да се произнесе относно висшите интереси на детето, той може да вземе предвид доклад, изготвен от службите за социално подпомагане, в който се съдържат не само становището на служителя от социалната служба, но и възгледите на детето.

6. Наблюдение на решения в производства с участието на деца

Очаква се Законът за малолетните или непълнолетните правонарушители да бъде всеобхватно преразгледан по-конкретно с цел да се осигурят процедури в полза на децата и младежите. Това ще подобри и укрепи производствата с участието на деца, което е във висшите интереси на детето.

7. Достъп до средства за правна защита

В рамките на обичайните процедури детето може да подаде всякакво оплакване, жалба или искане за съдебен контрол чрез своя родител, законен настойник или процесуален представител.

Що се отнася до искове за обезщетение за причинени вреди/компенсация, които се предявяват по време на или след наказателното производство, в което детето е участвало в качеството си на жертва, предявяването на обикновен граждански иск за обезщетение за причинени вреди/компенсация ще се извърши от името на детето чрез неговия родител или законен настойник. Що се отнася до решението за предоставяне на обезщетение за жертви в рамките на самото наказателно производство, обикновените наказателни съдилища разполагат с ограничени правомощия.

В случай на конфликт на интереси между детето и неговите родители/настойници или попечители службата за социално подпомагане може да постави детето под грижите на директора на службите за социално подпомагане, който се явява попечител на детето и при необходимост му назначава процесуален представител.

8. Семеен живот

В Република Кипър има няколко вида осиновяване:

  • национални осиновявания
  • международни осиновявания
  • осиновяване на дете от предишен брак на съпруга(съпругата).

При всички дела за осиновяване висшите интереси на детето са от първостепенно значение въз основа на член 21 от Конвенцията за правата на детето.

Съобразено с децата правосъдие в Кипър  PDF (572 Kb) en

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.