Права на малолетните и непълнолетните лица при съдебно производство

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

1. Дееспособност на детето

Минималната възраст в Дания, на която ищецът може да заведе дело в съда от свое име, е 18 години.

2. Достъп до адаптирани производства

Що се отнася до наказателните дела, не са създадени специализирани институции, които да работят с деца жертви и деца свидетели. С тези деца работят обикновените полицейски служби, прокуратура и съдилища.

В областта на гражданското право в Дания няма специализирани институции, работещи с деца в рамките на съдебни производства по граждански дела.

Като основно правило датската правна система се основава на презумпцията, че съдиите и съдебните изпълнители са „с общ профил“. Поради това в производства, които засягат деца, не участват специализирани съдии или съдебни изпълнители.

Общо задължение на съдилищата е да разглеждат всяко дело с необходимата бързина.

През 2013 г. правителството на Дания реши да засили закрилата на децата и младежите от насилие. Когато трябва да се приеме, че дете или младеж се нуждае от специална подкрепа, общинският съвет осигурява извършването на проверка на положението на детето или младежа.

Що се отнася до наказателното правосъдие, не са създадени специализирани институции, които да работят с деца жертви и деца свидетели.

Дания счита непридружените малолетни или непълнолетни лица за особено уязвима група, като са изготвени насоки за обработването на тези молби.

В хода на съдебното производство по граждански дела деца ищци се представляват от техните родители или настойници/попечители, тъй като децата не притежават процесуална дееспособност. Децата, които са призовани като свидетели в обикновени граждански съдилища, нямат право да искат да им бъде назначен безплатно адвокат.

3. Мултидисциплинарни аспекти

През 2013 г. правителството на Дания предостави финансиране за инициативи за засилване на закрилата на децата и младежите от насилие. Една от инициативите бе създаването на 5 специални „Къщи на децата“, обхващащи всички общини в Дания.

Създаден бе механизъм за сътрудничество между регионалната държавна администрация и общините с цел засилване на сътрудничеството при висококонфликтни случаи.

4. Обучение на специалисти

Заместник-съдиите участват в редица задължителни курсове за основно обучение. Тези курсове включват обучение за гледане на дела, свързани с упражняване на родителски права.

По отношение на съдиите горепосочената тема по принцип е включена в курсовете за обучение и в семинарите, когато това е целесъобразно.

Няма задължително обучение за адвокати, които представляват деца в граждански дела, наказателни дела или дела в рамките на административната система.

Главният прокурор предлага семинар като част от допълнителното обучение на прокурорите, които са в контакт с деца в хода на производството.

Правителството на Дания последователно подкрепя общините в работата им по предоставяне на правилното обслужване за уязвими деца, младежи и техните семейства. Поради това ежегодно се отпуска финансиране за продължаващо образование на общинските социални работници.

5. Висши интереси на детето

Съгласно датския Закон за социалните услуги общината е длъжна да предоставя на всяко дете необходимата му подкрепа в съответствие с висшите интереси на детето. Следователно подкрепата трябва да бъде адаптирана към специфичната ситуация и потребностите на детето, да бъде предоставена на ранен етап и да бъде непрекъсната, така че всички проблеми да могат да бъдат отстранявани възможно най-бързо в дома на детето или в заобикалящата го среда. Освен това подкрепата трябва да се основава на собствените ресурси на детето.

6. Наблюдение и изпълнение на решения в производства с участието на деца

Що се отнася до жертвата в областта на наказателното правосъдие, когато се съобщава за предполагаемо престъпление в полицията, полицията е задължена да предоставя на жертвата насоки и информация относно, наред с другото, правото на правна помощ.

Решения по граждански дела с участието на деца в качеството им на ищци се изпълняват от съдилищата, към които работят съдебните изпълнители, съгласно общите правила за принудително изпълнение. Децата ищци не притежават процесуална дееспособност, поради това трябва да бъдат представлявани от своите родители или настойници/попечители, които упражняват правата на детето ищец.

При дела в областта на семейното право принудителното изпълнение на съдебни решения относно упражняване на родителски права и местопребиваване на детето се извършва от съдилищата, към които работят съдебните изпълнители. Принудително изпълнение не може да се извърши, ако психическото и физическото здраве на детето е изложено на сериозна опасност.

7. Достъп до средства за правна защита

Що се отнася до наказателното право, когато се съобщава за предполагаемо престъпление в полицията, тя е задължена да предоставя на жертвата насоки и информация относно, наред с другото, правото на правна помощ и информация за жалбите. Исковете за обезщетение може да бъдат разглеждани в хода на наказателния процес.

Детето може да има статут на ищец, но поради липсата на процесуална дееспособност не може самостоятелно да заведе дело пред националните съдилища от свое име.

Детето може да има статут на ответник, но всички процесуални действия трябва да бъдат предприети от родителите или настойника/попечителя на детето от негово име.

Всички, включително децата, са задължени да свидетелстват в съдебно производство, ако са призовани от съда да присъстват като свидетели. За участието на детето в производството като свидетел не е необходимо съгласието на родител или настойник/попечител.

Децата могат да имат статут на ищци и ответници в рамките на гражданскоправно производство. По принцип децата нямат процесуална дееспособност, поради което правата на децата ищци и децата ответници ще бъдат упражнявани от техните родители или настойници/попечители, включително правото на обжалване.

8. Семеен живот

Преди да бъде дадено одобрение на кандидат-осиновители, секретариатът на Съвместния съвет извършва задълбочено проучване на кандидатите. Резултатите от проучването се представят на Съвместния съвет, който въз основа на него решава дали кандидат-осиновителите може да получат одобрение.

Датския Закон за осиновяванията от декември 2015 г. допуска единствено пълно осиновяване. Понастоящем датския акредитиран орган по осиновяванията (AAB) си сътрудничи само с държави на произход, чието законодателство позволява неоспорими осиновявания.

Във връзка с националните осиновявания датският Закон за осиновяванията гласи, че всички деца на възраст над 12 години трябва да дадат съгласие за осиновяването.

В случай че детето е на възраст под 12 години, държавната администрация трябва да предостави информация за отношението на детето към осиновяването, когато зрелостта на детето и естеството на делото позволяват това.

Отговорността за законодателството относно осиновяванията е на Министерството на социалните въпроси и вътрешните работи.

Съобразено с децата правосъдие в Дания  PDF (499 Kb) en

Последна актуализация: 30/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.