Права на малолетните и непълнолетните лица при съдебно производство

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

1. Дееспособност на детето

Съгласно общата част на Гражданския кодекс всички лица притежават пасивна дееспособност. Лица на възраст под 18 години притежават ограничена активна дееспособност. Съдът може да разшири обхвата на ограничената активна дееспособност на деца на възраст 15 и повече години, ако това е в интерес на детето и степента му на развитие го позволява. Минималната възраст в Естония, на която ищец може да заведе дело в съда от свое име, е 15 години.

2. Достъп до адаптирани производства

Относно съдебните системи вж. съответната страница на портала за електронно правосъдие.

С деца на възраст под минималната за носене на наказателна отговорност (14 години), които са извършили престъпления, работят комисиите за малолетни или непълнолетни лица. Взетите от комисиите решения се преразглеждат първо от областния управител, а последващите жалби се разглеждат от административните съдилища в рамките на административно производство. Когато делото е в съда от девет или повече месеца и въз основа на разумна обосновка съдът все още не е образувал необходимото производство, може да се подаде молба за подходяща мярка. Също така, ако съдебното заседание се отлага за срок по-дълъг от три месеца без съгласието на страните, последните могат да обжалват решението. Съществуват специфични правила относно временните мерки, които може да бъдат разпоредени от съда, за да се защити детето от вреди и да се обезпечи действието, като законът предвижда освобождаване от изслушване на деца със специални нужди.

3. Мултидисциплинарни аспекти

Закрилата на детето се организира от правителството на републиката, Съвета за закрила на детето, Министерството на социалните въпроси, Съвета по социално осигуряване, областните управители и органите на местното управление въз основа на предвидените в Закона за закрила на детето функции.

4. Обучение на специалисти

Обучението на съдиите се организира от Съвета за съдебно обучение, който функционира в рамките на Върховния съд в съответствие със Закона за естонските съдилища. Адвокатска колегия на Естония е член на европейската адвокатска колегия и чрез нея осъществява връзка с другите държави членки относно обучението.

5. Висши интереси на детето

Редица правни актове се позовават на интересите на детето. Законът за закрила на детето (член 21) постановява задължението да се отдава първостепенно значение на висшите интереси на детето.

6. Наблюдение и изпълнение на решения в производства с участието на деца

Тъй като децата не притежават активна процесуална дееспособност, те не получават лично информация за съдебното решение и за неговото изпълнение от съда. След като съдебното решение придобие изпълнителна сила, процесуалният представител на детето може да подаде молба до съдебния изпълнител за принудително изпълнение. Предоставянето на детето на информацията относно изпълнителното производство се счита за отговорност на процесуалния представител.

7. Достъп до средства за правна защита

В Естония децата, участващи в съдебни производства по граждански дела, се представляват от техните процесуални представители, за които са предполага, че действат в техните висши интереси. Следователно процесуалните представители на детето по принцип могат да подават документи и жалби в съда от името на представляваните от тях деца без съгласието на последните. От закона обаче следва, че детето също може да подаде молба/жалба в съда от свое име. По принцип се очаква неговият законен представител да се присъедини незабавно. При семейни дела, свързани с подадена молба, дете на 14 и повече години, което разбира достатъчно добре производството, има правото да обжалва съдебните решения, без да бъде представлявано от своя процесуален представител.

8. Процедура за осиновяване, включително международно осиновяване

Лице, което желае да стане осиновител, подава молба за осиновяване до органа на местното самоуправление. Ако органът на местното самоуправление приеме, че са изпълнени необходимите за осиновяването условия, лицето, което желае да стане осиновител, подава молба за осиновяване до съда. Молба за осиновяване се подава в съда по местопребиваване на осиновеното дете. Ако местопребиваването на осиновителя или на детето не се намира в Естония, съдът не се произнася относно осиновяването без съгласието на комисията за международни осиновявания, сформирана към Министерството на социалните въпроси на Република Естония. Дете, което е на възраст не по-малко от 10 години, може да бъде осиновено единствено с неговото съгласие.

Съобразено с децата правосъдие в Естония  PDF (469 Kb) en

Последна актуализация: 31/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.