Права на малолетните и непълнолетните лица при съдебно производство

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

1. Дееспособност на детето

Минималната възраст за носене на наказателна отговорност във Финландия е 15 години.

По други въпроси минималната възраст, на която непълнолетно лице може да се явява пред съда, варира между 12 години (за здравни въпроси, настаняване на детето в специализирано заведение), 15 години (за въпроси, свързани със заетост, убежище, миграция, образование, административни наказания) и 18 години (за семейни въпроси).

2. Достъп до адаптирани производства

Разследванията във връзка с деца се възлагат, доколкото е възможно, на полицейски служители, които са обучени или имат опит в тази насока. По-големите полицейски управления имат звена или полицейски служители, които са специализирани в разследването на престъпления срещу деца. По правило във всички полицейски управления разследването на престъпления срещу деца се възлага на следователи, които притежават професионални умения и конкретна компетентност в разследването на такъв вид престъпления.

Прокуратурата разполага със система от специализирани прокурори, чиято задача е да осигуряват експертен опит в дадена област на специализация и да поддържат и развиват професионалните умения на прокурорите. Съществува група от специализирани прокурори, които работят в областта на насилието срещу деца и жени. Те обучават останалите прокурори в областта, в която имат експертен опит.

Доколкото е възможно разследванията във връзка с деца се възлагат на служители, които са обучени или имат опит в тази насока.

Омбудсманът по правата на детето защитава интересите на децата и прилагането на техните права като цяло, но не разглежда отделни случаи.

3. Специфични механизми и процедури за подкрепа, предназначени за деца

От началото на 2016 г. като доказателство в съда по дела, при които е необходима специална закрила на жертвата, е възможно да се използва видеозапис на жертвата, ако тя е на възраст 15—17 години.

Съгласно Закона за наказателните разследвания органът, отговарящ за наказателното разследване, се консултира, когато е необходимо, с лекар или друг експерт, за да определи дали мерките за разследване могат да бъдат насочени към лице, ненавършило 18 години.

По правило разпитите на деца, които са жертви или свидетели, се извършват от полицейски служители, които са обучени или имат опит в тази насока. Разпитът може да бъде проведен и от здравен специалист.

Към университетските болници на големите градове има специални експертни центрове, които са специализирани в изслушването на малолетни или непълнолетни жертви на престъпление. Полицията работи в тясно сътрудничество с тези центрове.

4. Обучение на специалисти

Министерството на правосъдието редовно организира специализирано обучение за съдии, служители на съда и служители към службите за правна помощ в областта на детската психология, правната психология, правата на жертвите, правата на човека и специалните потребности на жертвите, които са били подложени на сексуално насилие. Прокурорите също трябва да вземат участие в обучението.

Главната прокуратура организира обучение за прокурорите, които работят по дела, свързани със сексуално или физическо насилие над деца. Темите включват развитие на детето, детска психология и методология за провеждане на разпит на дете.

Обучението на полицейските служители включва обучение в областта на детската психология, комуникационни умения и методология за провеждане на разпит на дете. Специалистите, които са преминали специално обучение, проведено от Националното управление на полицията, получават квалификацията „експерт“.

5. Достъп до средства за правна защита

Жалба срещу решението на прокурора да не повдига обвинение може да бъде подадена до главния прокурор, който има право да инициира преразглеждане на доказателствата.

6. Семеен живот

Първият етап от процеса на осиновяване е провеждането на консултации по въпроси, свързани с осиновяването, които се предоставят от общинските органи за социално подпомагане и „Спасете децата“ — Финландия. Консултациите по въпроси, свързани с осиновяването, са безплатни за потребителите. За целите на подаването на заявление за разрешение за осиновяване и молба за осиновяване предоставящият консултации по въпроси, свързани с осиновяването, изготвя писмен доклад относно проведените консултации. В доклада се предоставя необходимата информация за засегнатите лица, както и за свързаните с тях обстоятелства.

Решението на Съвета по осиновяванията за предоставяне на разрешение за осиновяване се основава на този доклад. За осиновяването на малолетно или непълнолетно дете се изисква разрешение, предоставено от Съвета по осиновяванията, което е необходимо както при осиновявания във Финландия, така и при международни осиновявания. Разрешението е валидно за срок от две години. Заявителите могат да подадат молба за удължаване на валидността на разрешението.

Съществува само един вид осиновяване. След като осиновяването бъде одобрено, осиновеното дете се счита за дете на осиновителите, а не на предишните родители.

Разрешението за осиновяване не е необходимо, ако осиновяваното лице е дете на съпруга на бъдещия осиновител или дете, което вече официално се отглежда и възпитава от бъдещия осиновител.

По правило, освен че получават консултации по въпроси, свързани с осиновяването, осиновителите от чужбина винаги трябва да подават молба за услуги по международно осиновяване. Такива услуги се предоставят от Отдела за социални услуги в Хелзинки, „Спасете децата“ — Финландия и Interpedia.

В края на процедурата осиновяването се одобрява със съдебно решение.

Съобразено с децата правосъдие във Финландия (Child-friendly justice in Finland)  PDF (534 Kb) en

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.