Права на малолетните и непълнолетните лица при съдебно производство

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

1. Дееспособност на детето

Минималната възраст за носене на наказателна отговорност в Гърция е 15 години. Дете, което е на възраст между 12 и 15 години и е извършило престъпление, има правото да подаде жалба срещу административно решение; след навършване на 17-годишна възраст детето се ползва изключително от това право.

Минималната възраст, на която ищец може да заведе дело в съда от свое име, е 15 години — за дела, свързани с трудова заетост, 18 години — за дела, свързани с предоставянето на убежище, миграция, административни наказания и здравеопазване, 12 години — при прекратяване на дела за осиновяване, 16 години — при безспорни производства и 18 години — при всички други дела, освен ако не е признато, че детето има ограничена процесуална правоспособност.

2. Достъп до адаптирани производства

Във всеки първоинстанционен и апелативен съд в Гърция има съдия по наказателни дела, свързани с малолетни или непълнолетни лица, разследващ съдия по дела, свързани с малолетни или непълнолетни лица, и прокурор по дела, свързани с малолетни или непълнолетни лица, които са специализирани да разглеждат наказателни дела с участието на малолетни или непълнолетни лица. Съдът за непълнолетни, в чийто състав влизат съдии по наказателни дела, отнасящи се за малолетни или непълнолетни лица, разглежда дела с участието на малолетни или непълнолетни правонарушители.

Освен това малолетните или непълнолетните лица са защитени от „Обществата за закрила на малолетните или непълнолетните лица“, които са създадени във всеки първоинстанционен съд, и в състава им влизат съдии, прокурори, социолози, учители и др.

Във всеки първоинстанционен съд и в някои апелативни съдилища има специализирани състави по семейно право. Съдиите в тези състави са специализирани в областта на семейното право, което означава, че когато заседават като съдии по граждански дела, те разглеждат само дела в областта на семейното право. Тези задължения им се възлагат за срок от 2 до 4 години.

В рамките на административното правосъдие не съществуват специални разпоредби или институции, свързани със семейното право и малолетните или непълнолетните лица.

3. Мултидисциплинарни аспекти

Социалната служба и семейните съдилища си сътрудничат тясно на всеки един етап. Подготвят се доклади за съдиите и се провеждат сесии с психолози, така че делото да бъде предадено на съдията в напреднал етап. Ако е необходимо, съдията винаги може да поиска детето или/и неговите родители да бъдат подложени на специална проверка от специалист, така че условията за живот и семейната среда да бъдат внимателно проучени.

4. Обучение на специалисти

В основното обучение на съдиите семейното право не е включено като отделна област на правото. Семейното право е включено обаче в продължаващото обучение, организирано от органи като Националното училище за съдии, Министерството на правосъдието, адвокатските колегии, академичните среди и др. Съдиите и прокурорите, които са специализирани в тази област, са насърчавани да участват в тези дейности по повишаване на осведомеността.

Трансграничното обучение се осигурява чрез редовни канали, т.е. Европейската мрежа за съдебно обучение, Академията по европейско право или други органи или институции, които се занимават със съдебно обучение на европейско равнище.

5. Висши интереси на детето

Всички мерки, които трябва да бъдат предприети, и всички предприети действия от държавните органи или субекти, както и от съдилищата, трябва да са в съответствие с принципа за защита на висшите интереси на детето. В съда съдията решава дали да актуализира това понятие за всеки отделен случай.

6. Достъп до средства за правна защита

Както възрастните, така и децата притежават всички права и получават информация за всички процедури, в които може да участват в качеството си на страна по наказателно или гражданско дело. По-специално в наказателното производство, след като изслуша детето, прокурорът може да „замрази“ дадена наказателна процедура, ако по този начин би могло да се избегне нанасянето на непоправима вреда на неговата личност.

7. Семеен живот

Съгласно гръцкото право лица, заинтересовани от осиновяването на конкретно дете, трябва да подадат молба пред първоинстанционния съд по местопребиваване на детето, за да може осиновяването да бъде обявено за законно. Биологичните родители трябва да дадат съгласието си за осиновяването на тяхното дете от страна на молителите пред съдия в неговия кабинет. Детето, което ще бъде осиновено и което е навършило дванадесетгодишна възраст, също трябва да даде своето съгласие. По време на съдебното заседание свидетел трябва да даде показания, че молителите са способни да се грижат и да отглеждат конкретното дете, като се имат предвид, наред с другото, образованието им и финансовите им средства. Същото се прилага и по отношение на международните осиновявания. Тази процедура е определена в член 1542 и следващите от Гражданския кодекс на Гърция и член 800 от Гражданския процесуален кодекс на Гърция.

Възможно е осиновяване на малолетни или непълнолетни лице и на пълнолетни лица. Осиновяването на пълнолетни лица се извършва по изключение и засяга само роднини до четвърта степен (т.е. братовчеди) (член 1579 от Гражданския кодекс на Гърция). Освен това пълнолетни лица, които са сключили брак, може да бъдат осиновени само със съгласието на техния(тяхната) съпруг(съпруга) (член 1583 от Гражданския кодекс на Гърция).

Колегиален съдебен състав на първоинстанционния съд по местопребиваване на детето е компетентен да разглежда съдебни производства по национално и международно осиновяване (член 800 от Гражданския процесуален кодекс). Специално във връзка с международното осиновяване съществува и Централният орган за международни осиновявания, който е под юрисдикцията на Министерството на труда на Гърция (член 19 от Закон 3868/2010).

Съобразено с децата правосъдие в Гърция  PDF (326 Kb) en

Последна актуализация: 25/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.