Права на малолетните и непълнолетните лица при съдебно производство

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

1. Дееспособност на детето

В Люксембург минималната възраст, на която ищец може да заведе дело в съда от свое име, е 18 години за всички области на правото. Съществува изключение за деца, обявени за дееспособни, които могат да подават жалба от свое име.

В Люксембург престъпления, извършени от деца, ненавършили минималната възраст за наказателна отговорност (МВНО), която в Люксембург е 18 години, се разглеждат от специализирана съдебна система. Следователно съгласно законодателството на Люксембург дете на възраст под 18 години не извършва „престъпления“; то по-скоро извършва „действия, квалифицирани като престъпление“, във връзка с които отговорност за прилагането на мерки за попечителство, закрила и/или образование носи специализирана юрисдикция — Съдът за непълнолетни (Tribunal de la jeunesse).

2. Достъп до адаптирани производства

С изключение на някои семейни дела и дела, свързани със закрила на детето, гражданските дела се разглеждат от гражданските съдилища. В областта на административното правосъдие не съществуват специални семейни съдилища и съдилища за младежи. Административните съдилища разглеждат единствено решения за предоставяне на убежище и решения в областта на миграцията.

  • Съдът за непълнолетни е специализиран съд, компетентен да работи с малолетни или непълнолетни заподозрени лица и правонарушители, както и да постановява мерки за закрила на деца, нуждаещи се от помощ и закрила. Съдът за непълнолетни приема мерки за образование и закрила. Малолетните или непълнолетните заподозрени лица/правонарушители не се считат за правонарушители, а за деца, които се нуждаят от закрила и помощ. Следователно наказателното право не се прилага като такова по отношение на тези деца.
  • Отделът за закрила на младите хора към прокуратурата се занимава като цяло с всичко, което засяга децата и техните семейства. Когато деца — жертви участват в съдебно производство, прокурорите работят в тясна връзка с Отдела за закрила на младите хора към съдебната полиция.
  • В Люксембург Съдът за непълнолетни е специализираната юрисдикция, която разглежда делата за закрила на детето. В съдилищата за непълнолетни работят специализирани съдии, които отговарят за прилагането на законите за закрила на младите хора. Съдиите в семейните съдилища имат юрисдикция по въпроси, свързани с родителските права. Те също така упражняват контрол върху работата на законните представители или настойниците. В това си качество съдиите в семейните съдилища могат да поискат разяснения от законните представители и настойници на детето, както и директно от детето.

3. Съществуващи правни мерки и мерки на политиките за ускоряване на разглеждането на дела с участието на деца

Няма разпоредби, с които да се гарантира, че гражданските съдебни производства, в които участват деца, ще бъдат надлежно ускорени. От гледна точка на процесуалните срокове се прилагат общите правила (които са приложими по отношение на възрастните). Тези правила се различават в зависимост от съда, който разглежда делото.

4. Специфични механизми и процедури за подкрепа за децата и висши интереси на детето

  • Всеки, независимо дали е възрастен, или дете, може да поиска безплатна правна информация от Службата за прием на граждани и правна информация (Service d'accueil et d’information juridique).

Тази служба може да предостави подкрепа на детето при оценката на средства за правна защита. Детето може да получи помощ и от адвокат.

  • Значението на понятието „висши интереси“ не е посочено в приложимото законодателство.

Оценката на висшите интереси на детето е от компетентността на съдиите. Съдиите могат да вземат предвид няколко фактора, когато оценяват висшите интереси на детето, в това число например благополучието на детето, социални фактори и т.н. Въпреки съществуващите законови изисквания, съдът може да вземе предвид мнението на детето, когато определя висшите му интереси. Детето може да изрази своето мнение по време на изслушване по граждански дела, например относно родителските права.

Всички съдилища спазват международните правни инструменти, като Европейската конвенция за упражняване на правата на децата, и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

5. Наблюдение на изпълнението на решения в производства с участието на деца

Децата не могат да поискат от свое име принудително изпълнение на съдебно решение. Техният законен представител упражнява това право от тяхно име.

Когато е постановено решение срещу дете — ответник, принудителното изпълнение на решението трябва да се извърши спрямо имуществото на детето. По отношение на деца — ответници, които не изпълняват произтичащите от съдебното решение задължения, не може да се прилага принудителна мярка задържане.

При дела, свързани със закрила на детето, представляваното от адвокат дете може да поиска от свое име принудително изпълнение на решението на съда.

6. Достъп до средства за правна защита

Дете, което иска да подаде жалба, да обжалва пред съда или да потърси съдебен контрол от съд с обща компетентност, трябва да бъде представлявано от законния си представител. Съществува изключение за обявени за дееспособни деца, които могат да подават жалби от свое име.

Тъй като законният представител на детето представлява детето и действа от негово име, той може да подава документи или жалби без съгласието на детето. Съдът може да назначи ad hoc администратор, ако е налице конфликт на интереси между родителите и детето.

Решенията, постановени от Съда за непълнолетни, може да бъдат обжалвани и от детето с помощта на адвокат.

7. Институции, отговарящи за оказването на подкрепа на децата:

8. Осиновяване

Всички жители на Люксембург имат достъп до процедури за осиновяване, независимо дали са граждани на Люксембург или не, като такова право имат и лица, които не са жители на Люксембург, но желаят да осиновят лице, живеещо там.

Изискванията за осиновяване се уреждат от националното право на осиновителя (осиновителите).

В случай на осиновяване от двама съпрузи, които имат различно гражданство или нямат гражданство, приложимото право е това на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване към момента на подаване на заявлението.

За осиновените лица се прилага законодателството на тяхната държава на произход, освен когато в резултат на планираното осиновяване те получават гражданството на осиновителя. Ако е налице стълкновение на правилата за подсъдност, се прилага правото на държавата, в която осиновяването е действително извършено.

Всеки, който желае да осинови дете, първо трябва да се свърже с Министерството на националното образование, децата и младежта (Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse — MENJE), за да подаде молба за осиновяване. Преди да се изготви оценка за годността на заявителите да осиновят дете, се провежда „подготвителен курс за осиновяване“.

Центърът за осиновяване (Maison de l'adoption) е консултативна служба за хора, засегнати от осиновяване (бъдещи осиновители, осиновени, семейства осиновители, професионалисти, участващи в осиновяванията).

Той предоставя подкрепа както преди, така и след процедурата по осиновяване, чрез лични консултации.

Процедурата по осиновяване в Люксембург включва различни етапи.

Връзка към законодателството

Съобразено с децата правосъдие в Люксембург (на английски и френски език)  PDF (989 Kb) en

Последна актуализация: 10/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.