Права на малолетните и непълнолетните лица при съдебно производство

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

В правната уредба на Малта съществуват различни определения за това какво съгласно закона се счита за „дете“ (правоспособност на детето).

1. Дееспособност на детето

Минималната възраст за носене на наказателна отговорност в Малта е 14 години. По отношение на всички въпроси минималната възраст, на която ищец може да заведе дело в съда от свое име, е 18 години.

2. Достъп до адаптирани производства

По отношение на малолетните или непълнолетните правонарушители Съдът за непълнолетни е специализирания съд, работещ с малолетни или непълнолетни лица в областта на наказателното право. Изслушването на деца жертви се извършва чрез видеовръзки. Гражданско производство: малолетни или непълнолетни лица на възраст под осемнадесет години не притежават процесуална дееспособност, освен ако не я упражняват чрез родител, опекун, попечител или настойник. Въпреки това в хода на производствата по съдебни дела, свързани с лична раздяла или развод, съдът винаги взема предвид висшите интереси на детето. Следните производства представляват съдебни производства по административни дела, включващи участието на деца: закрила на детето, осиновявания, приемна грижа, непридружени лица, търсещи убежище, и деца в производства за предоставяне на убежище.

3. Правни мерки и мерки, свързани с политиката, за избягване на ненужно забавяне при разглеждането на дела с участието на деца

Правните мерки и мерките, свързаните с политиката, въведени с цел да се избягва ненужно забавяне при разглеждане на дела с участието на деца, се различават според обстоятелствата: наказателни дела: дете в качеството си на жертва и в качеството си на правонарушител, граждански дела — при семейни дела се вземат предвид висшите интереси на детето. По отношение на административни дела, отнасящи се до малолетни или непълнолетни лица, при издаването на решения за настаняване, делата се завеждат пред Съда за непълнолетни, който е специализиран съд.

4. Съобразени с децата механизми и процедури за подкрепа и висши интереси на детето

В малтийското право няма общо правило, предписващо условията, при които уязвимо дете трябва да бъде изслушано в хода на всички съществуващи различни наказателни или административни производства. Съществуват закони с различен статут и включващи различни процедури, които се прилагат от съдебните или квазисъдебните органи и с които съответните административни и наказателни производства се привеждат в съответствие с член 12 от Конвенцията за правата на детето. В Малта всяко дете може да свидетелства; за съда обаче е от съществено значение да бъде убеден, че детето свидетел разбира, че е неправилно да дава неистински показания.

5. Наблюдение на изпълнението на решения в производства с участието на деца

Наблюдението на изпълнението на решения в производства с участието на деца зависи от вида на делото, като съгласно малтийското право лицата могат да бъдат субект на наказателноправни действия: постановяване на присъда, решения за настаняване, решения за пробация и условно освобождаване. Що се отнася до гражданските производства, решенията, включващи деца в качеството им на ищци или ответници, се изпълняват по същия начин като решенията, включващи възрастни в качеството им на ищци или ответници. Що се отнася до административните производства, съгласно малтийското право децата не притежават процесуална дееспособност, освен ако не я упражняват чрез родителя, упражняващ родителски права, или, ако няма такъв родител, чрез опекун или попечител. Дела, свързани със закрила на детето, могат да бъдат образувани от правния отдел на „Agenzija Appogg“ или от частен адвокат.

6. Достъп до средства за правна защита

Съгласно малтийското право в наказателното производство не съществува специално право за деца жертви, а това право произтича от самия закон и то се прилага по отношение на всички жертви, независимо дали са деца или възрастни. Що се отнася до гражданските/административните производства, детето може да да подаде всякакво оплакване, жалба или искане за съдебен контрол чрез родител, опекун, попечител или настойник. В хода на спорно производство между носителите на родителски права пред семейния съд на детето може да бъде назначен адвокат, който да представлява неговите интереси.

7. Осиновяване

Процедурата по осиновяване в Малта включва различни етапи.

Съобразено с децата правосъдие в Малта  PDF (366 Kb) en

Последна актуализация: 31/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.