Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Soudnictvím zohledňujícím potřeby dětí se myslí systémy soudnictví, které zaručují, že jsou na nejvyšší možné úrovni respektována a účinně uplatňována všechna práva dětí.

Přibližně 19 % obyvatel EU (95 milionů) je mladších 18 let. Nezletilé osoby mohou být přímo nebo nepřímo zapojeny do systémů soudnictví členských států několika způsoby, například pokud spáchají trestný čin, jsou-li svědky nebo jsou-li oběťmi trestných činů, pokud hledají azyl, pokud jsou předmětem řízení o osvojení nebo pokud jejich rodiče vedou spor o péči o dítě.

Soudní řízení mohou mít značný dopad na život nezletilých osob a neexistence reakce, která by zohledňovala potřeby dětí, může vést k omezení nebo porušení jejich práv. Pokud vnitrostátní systémy soudnictví navíc postrádají řízení a postupy, které zohledňují potřeby dětí, čelí nejzranitelnější děti (např. děti se zdravotním postižením nebo migrující děti) při požívání svých práv specifickým překážkám.

Právo na přístup ke spravedlnosti by mělo být zaručeno pro všechny nezletilé osoby. Kromě toho by se s dětmi v rámci jejich zapojení do systému soudnictví mělo zacházet tak, aby se zohlednil jejich věk, zvláštní potřeby, jejich vyspělost a úroveň chápání a mělo by se přihlédnout k jejich případným obtížím s komunikací.

Jsou zapotřebí jasnější informace o aktérech a postupech v oblasti spravedlnosti, jež dopadají na nezletilé osoby, a rovněž zvláštní přehled umožňující zajistit dodržování jejich práv. V tomto ohledu byly identifikovány dvě kategorie: děti jakožto nositelé aktivní či pasivní legitimacezvláštní řízení existující v zemích EU v závislosti na právní oblasti.

První kategorie by sdružila obecné prvky týkající se právní způsobilosti dítěte, jako je trestní nebo občanskoprávní odpovědnost, přístupu k právní podpoře, vztahu ke škole/vzdělání, rozhodování v oblasti zdravotní péče, specializovaných soudů/institucí nebo finanční podpory při jednání se soudem.

Cílem druhé kategorie je shromáždit informace o tom, jak se s nezletilými osobami zachází v rámci soudního řízení, a o zvláštní povaze trestních, občanskoprávních a správních řízení v členských státech.

Poslední aktualizace: 21/09/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.