Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

1. Právní způsobilost nezletilé osoby

Na Kypru je minimální věková hranice trestní odpovědnosti čtrnáct let. Ve všech záležitostech činí minimální věk, kdy může žalobce podat samostatně žalobu soudu, osmnáct let.

2. Přístup k přizpůsobeným řízením

2.1 Trestní soudnictví

Dítě obecně nemá právní způsobilost k podání žaloby, a může tedy podat žalobu pouze prostřednictvím svých rodičů/poručníků.

Pokud jde o soudy, trestní věci, v nichž je obětí dítě, řeší v současnosti běžný trestní soud. Existují však zvláštní zákony se zvláštními ustanoveními, která jsou ohleduplná k dítěti a týkají se ochrany dětských obětí/svědků.

2.2 Civilní soudnictví

Neexistují specializované instituce zabývající se dětmi v občanskoprávním soudním řízení.

2.3 Správní soudnictví

Služby sociální péče ministerstva práce, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění poskytují služby v oblasti ochrany a podpory dětí během celého soudního řízení. Všechny poskytované služby a postupy uplatňované službami sociální péče zohledňují především nejlepší zájem dítěte.

2.4 Zavedená právní a politická opatření s cílem zabránit zbytečným prodlevám při vyřizování případů týkajících se dětí

Neexistují žádné lhůty pro zahájení nebo ukončení ­občanskoprávního soudního řízení bez ohledu na to, zda se jedná o dítě nebo dospělou osobu.

V běžných občanských věcech se soudy budou snažit upřednostnit případy týkající se dětí, je-li to možné, s přihlédnutím k obrovskému počtu projednávaných případů. Veškerá požadovaná předběžná opatření budou projednána bez zbytečného odkladu.

2.5 Zvláštní podpůrné mechanismy pro děti

V případě občanskoprávního soudního řízení nejsou zavedena žádná opatření k zajištění toho, aby byly soudní prostory vhodné pro děti a aby nebyla nabízena psychologická nebo jiná podpora, není-li zjištěna zvláštní potřeba takové podpory.

Neexistují žádná pravidla, která by vyžadovala, aby soudní zasedání byla přizpůsobena tempu a pozornosti dítěte. Mají-li být soudu předloženy snímky nebo jiné materiály, které mohou být považovány za škodlivé pro dítě, může soudce nařídit, aby dítě odešlo ze soudní síně. Jediným ochranným opatřením u občanskoprávního řízení je vedení zkušebního jednání za zavřenými dveřmi.

3. Multidisciplinární hlediska

V případech násilí v rodině spolupracují služby sociální péče se všemi ostatními příslušnými službami na základě příručky mezirezortních postupů, kterou schválila Rada ministrů v roce 2002. V případech pohlavního zneužívání dětí spolupracují služby sociální péče s ostatními příslušnými útvary, přičemž se uplatňuje multidisciplinární přístup.

4. Školení odborníků

Kyperská policejní akademie, což je vzdělávací instituce kyperské policie, poskytuje na všech úrovních policejního výcviku přednášky o řešení případů souvisejících s mladistvými. Tyto přednášky, jejichž cílem je vzdělávat policisty všech hodností, jsou nabízeny v základním školicím programu pro nábor policistů, v pokročilých kurzech i ve specializovaných kurzech.

Pracovníkům sociálních služeb je poskytována počáteční a průběžná odborná příprava v otázkách týkajících se dětí, jako je pohovor s dítětem, vyřizování případů týkajících se dětí atd.

Pokud jde o soudce obecných občanskoprávních a trestních soudů, neexistují žádné požadavky na odbornou přípravu, pokud jde o zacházení s dětmi během soudního řízení. Soudci se obecně účastní vzdělávacích seminářů a konferencí na Kypru i v zahraničí, pokud jsou organizovány.

5. Nejlepší zájem dítěte

V případech, kdy soud musí přijmout rozhodnutí o nejlepším zájmu dítěte, může vzít v úvahu zprávu vypracovanou službami sociální péče, která obsahuje nejen vyjádření pracovníka sociálních služeb, nýbrž také stanoviska dítěte.

6. Sledování rozhodnutí v řízeních týkajících se dětí

Očekává se, že zákon o mladistvých pachatelích trestných činů bude komplexně revidován s cílem zajistit konkrétnější postupy ve prospěch dětí a mladých lidí. Tím se zlepší a posílí řízení týkající se dětí, a to v nejlepším zájmu dítěte.

7. Přístup k opravným prostředkům

Dítě může mít přístup k jakékoli stížnosti, opravnému prostředku nebo soudnímu přezkumu v rámci běžných postupů, a to prostřednictvím svého rodiče, poručníka nebo právního zástupce.

Pokud jde o nároky na náhradu škody během trestního řízení, v němž je dítě poškozeným, nebo po něm, má-li být podána řádná občanskoprávní žaloba na náhradu škody, musí tak jménem dítěte učinit jeho rodič nebo poručník. Pokud jde o příkazy k odškodnění obětí v rámci samotného trestního řízení, obecné trestní soudy mají omezené pravomoci.

V případě, že mezi dítětem a jeho rodiči/poručníky existuje střet zájmů, může služba sociální péče předat dítě do péče ředitele služeb sociální péče, který je poručníkem dítěte, a považuje se za nezbytné přidělit dítěti právního zástupce.

8. Rodinný život

V Kyperské republice existují různé druhy adopce:

  • vnitrostátní osvojení
  • mezinárodní osvojení
  • osvojení dítěte manžela/manželky z předchozího manželství.

Ve všech případech osvojení je prvořadým hlediskem nejlepší zájem dítěte, a to na základě článku 21 Úmluvy OSN o právech dítěte.

Justice vstřícná k dětem na Kypru  PDF (572 Kb) en

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.