Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

1. Právní způsobilost nezletilých osob

V Dánsku činí minimální věk, kdy se žalobce může obrátit na soud samostatně, osmnáct let.

2. Přístup k přizpůsobeným řízením

V trestních věcech neexistují specializované instituce, které se zabývají dětskými oběťmi a dětskými svědky. S takovými dětmi jedná běžná policie, státní zastupitelství a soudní služby.

Pokud jde o občanské právo, v Dánsku neexistují specializované instituce, které by se zabývaly dětmi v občanskoprávním soudním řízení.

Dánský právní systém je založen především na předpokladu, že soudci a soudní úředníci jsou „univerzálními odborníky“. Řízení, která se týkají dětí, se proto neúčastní žádní specializovaní soudci nebo soudní vykonavatelé.

Soudy mají obecnou povinnost postupovat v každém případě s nezbytnou rychlostí.

V roce 2013 se dánská vláda rozhodla posílit ochranu dětí a mladistvých před zneužíváním. Je-li třeba vycházet z toho, že dítě nebo mladistvý potřebuje zvláštní podporu, musí obecní rada zajistit, aby byly přezkoumány podmínky dítěte nebo mladistvého.

V oblasti trestního soudnictví neexistují specializované instituce, které by se zabývaly dětskými oběťmi a dětskými svědky.

Dánsko považuje nezletilé osoby bez doprovodu za zvláště zranitelnou skupinu a byly vypracovány pokyny pro vyřizování těchto žádostí.

V průběhu občanskoprávního soudního řízení jsou nezletilí žalobci zastoupeni svými rodiči nebo poručníky, neboť nemají procesní způsobilost. Děti, které jsou pozvány jako svědci k běžným občanskoprávním soudům, nemají právo požádat o bezplatnou pomoc právníka.

3. Multidisciplinární hlediska

V roce 2013 přidělila dánská vláda finanční prostředky iniciativám na posílení ochrany dětí a mladistvých před zneužíváním. Jednou z těchto iniciativ bylo zřízení pěti zvláštních „domů dětí“, které pokrývají všechny obce v Dánsku.

Byl vytvořen mechanismus spolupráce k posílení spolupráce mezi regionální státní správou a obcemi ve vysoce konfliktních případech.

4. Školení odborníků

Asistenti soudců se účastní řady povinných základních kurzů odborné přípravy. Tyto kurzy zahrnují odbornou přípravu s ohledem na věci týkající se péče o děti.

Pokud jde o soudce, toto téma je obecně začleněno do vzdělávacích kurzů a seminářů, je-li to relevantní.

Neexistuje povinná odborná příprava advokátů, kteří zastupují děti v občanskoprávních věcech, v trestních věcech nebo ve věcech v rámci správního systému.

Ředitel státního zastupitelství nabízí seminář v rámci doplňkového vzdělávání státních zástupců, kteří jsou v kontaktu s dětmi v průběhu řízení.

Dánská vláda soustavně podporuje obce v jejich úsilí poskytovat zranitelným dětem, mladistvým a jejich rodinám vhodné služby. Na další vzdělávání místních sociálních pracovníků jsou proto každoročně přidělovány finanční prostředky.

5. Nejlepší zájem dítěte

Podle dánského zákona o sociálních službách je obec povinna poskytnout dítěti potřebnou podporu v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Podporu je proto třeba přizpůsobit konkrétní situaci a potřebám dítěte, a to již v rané fázi a trvale, aby případné problémy mohly být pokud možno napraveny v místě bydliště dítěte nebo v jeho bezprostředním okolí. Podpora musí být navíc založena na vlastních zdrojích dítěte.

6. Sledování a výkon rozhodnutí v řízeních týkajících se dětí

Pokud jde o oběť trestného činu, policie má v případě ohlášení údajného trestného činu policii obecnou povinnost poskytnout oběti pokyny a informace týkající se mimo jiné práva na právní pomoc.

Podle běžných pravidel pro výkon soudních rozhodnutí jsou občanskoprávní rozhodnutí týkající se dětí prosazována exekučními soudy. Nezletilý žalobce nemá procesní způsobilost, a proto musí být zastupován svými rodiči nebo poručníky, kteří vykonávají práva nezletilého žalobce.

V případech týkajících se rodinného práva probíhá výkon rozhodnutí ve věci péče o dítě a jeho bydliště u exekučních soudů. Výkon nemůže být proveden, pokud je duševní a tělesné zdraví dítěte vystaveno vážnému nebezpečí.

7. Přístup k opravným prostředkům

V oblasti trestního práva, kdy je údajný trestný čin nahlášen policii, má policie obecnou povinnost poskytnout oběti pokyny a informace týkající se mimo jiné práva na právní pomoc a informace o stížnostech. Nároky na náhradu škody lze řešit během trestního řízení.

Dítě může mít postavení žalobce, jelikož však nemá procesní způsobilost, nemůže nezávisle předložit věc vnitrostátním soudům svým vlastním jménem.

Dítě může mít postavení žalovaného, všechny procesní úkony však musí jménem dítěte učinit rodiče dítěte nebo jeho poručník.

Každý, včetně dětí, je povinen svědčit v soudním řízení, pokud jej soud pozve k výslechu jako svědka. Pro účast dítěte v řízení jakožto svědka není nezbytný souhlas rodiče/poručníka.

V občanskoprávním řízení mohou mít děti postavení žalobců a žalovaných. Děti obecně nemají procesní způsobilost, a jejich rodiče nebo poručníci proto budou vykonávat práva nezletilých žalobců a žalovaných dětí, včetně práva na odvolání.

8. Rodinný život

Před schválením případných adoptivních rodičů provádí sekretariát Společné rady důkladnou prověrku žadatelů. Výsledky šetření jsou předloženy Společné radě, která na základě šetření rozhodne, zda mohou být žadatelé schváleni jako případní adoptivní rodiče.

Dánský zákon o osvojení z prosince 2015 umožňuje pouze úplnou adopci. V současné době dánský orgán AAB spolupracuje pouze se státy původu, jejichž právní předpisy umožňují trvalé osvojení.

Pokud jde o vnitrostátní osvojení, dánský zákon o osvojení uvádí, že všechny děti starší dvanácti let musí s osvojením souhlasit.

Je-li dítě mladší dvanácti let, musí státní správa, pokud to umožňuje vyspělost dítěte a povaha věci, poskytnout informace o postoji dítěte k osvojení.

Za přijímání právních předpisů týkajících se osvojení odpovídá ministr sociálních věcí a vnitra.

Justice vstřícná k dětem v Dánsku  PDF (499 Kb) en

Poslední aktualizace: 30/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.