Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

1. Právní způsobilost nezletilých osob

Podle obecné části občanského zákoníku mají všechny osoby pasivní legitimaci. Osoby mladší osmnácti let mají omezenou aktivní legitimaci. Soud může omezenou aktivní legitimaci dětí starších patnácti let rozšířit, je-li to v zájmu dítěte a umožňuje-li to stupeň jeho rozvoje. V Estonsku činí minimální věk, kdy se žalobce může obrátit na soud samostatně, patnáct let.

2. Přístup k přizpůsobeným řízením

Pokud jde o systémy soudní moci, viz příslušná stránka portálu e-justice.

Dětmi mladšími, než je minimální věk pro trestní odpovědnost (čtrnáct let), které se dopustily trestného činu, se zabývají komise pro mladistvé. Rozhodnutí komisí jsou nejprve přezkoumána okresním správcem a následné opravné prostředky v rámci správních soudních řízení pak správními soudy. O vhodné opatření lze požádat v případě, že daná věc byla u soudu projednávána po dobu devíti měsíců či déle a soud dosud neprovedl nezbytné řízení na základě přiměřeného odůvodnění. Je-li soudní jednání bez souhlasu účastníků odloženo na dobu delší než tři měsíce, mohou se účastníci proti tomuto rozhodnutí odvolat. Existují zvláštní pravidla týkající se předběžných opatření, která může soud nařídit za účelem ochrany dítěte před újmou a k zajištění určitého úkonu, a zákon stanoví výjimku s ohledem na výslech dětí se zvláštními potřebami.

3. Multidisciplinární hlediska

Ochrana dětí je organizována vládou republiky, radou pro ochranu dětí, ministerstvem sociálních věcí, radou pro sociální zabezpečení, okresními správci a místními samosprávami, a to na základě funkcí stanovených v zákoně o ochraně dětí.

4. Školení odborníků

Vzdělávání soudců pořádá Rada pro justiční vzdělávání, která působí pod Nejvyšším soudem v souladu s estonským zákonem o soudech. Estonská advokátní komora je členem Evropské advokátní komory a jejím prostřednictvím komunikuje s ostatními členskými státy ohledně vzdělávání.

5. Nejlepší zájem dítěte

Na zájem dítěte odkazuje mnoho právních aktů. Zákon o ochraně dětí (§ 21) ukládá povinnost stanovit jako hlavní aspekt nejlepší zájem dítěte.

6. Sledování a výkon rozhodnutí v řízeních týkajících se dětí

Jelikož děti nemají aktivní legitimaci, nejsou soudem osobně informovány o rozhodnutí a o jeho výkonu. Jakmile se rozsudek stane vykonatelným, může zákonný zástupce dítěte podat u soudního vykonavatele návrh na výkon rozhodnutí. Má se za to, že za sdělování informací týkajících se řízení o výkonu rozhodnutí dítěti odpovídá zákonný zástupce.

7. Přístup k opravným prostředkům

V Estonsku jsou děti účastnící se občanskoprávních soudních řízení zastupovány zákonnými zástupci, u nichž se předpokládá, že jednají v jejich nejlepším zájmu. Zákonní zástupci dítěte tak v zásadě mohou předkládat soudu podání a podávat žaloby jménem svých dětí bez souhlasu dítěte. Z právních předpisů však lze vyvodit, že rovněž dítě může samostatně podat soudu žalobu nebo opravný prostředek. Obecně se očekává, že se jeho zákonný zástupce k tomu neprodleně připojí. Pokud jde o rodinné záležitosti, dítě starší čtrnácti let, které dostatečně rozumí řízení, má právo odvolat se proti rozhodnutím soudu, aniž by bylo zastoupeno svým zákonným zástupcem.

8. Postup osvojení, včetně mezinárodního osvojení

Osoba, která si chce osvojit dítě, podá příslušný návrh okresní samosprávě. Má-li okresní samospráva za to, že jsou splněny podmínky potřebné pro osvojení, podá osoba, která má v úmyslu osvojit si dítě, soudu příslušný návrh. Návrh na osvojení dítěte se podává soudu, v jehož obvodu má osvojené dítě bydliště. Nemají-li adoptivní rodič nebo dítě bydliště v Estonsku, nerozhodne soud o osvojení bez souhlasu komise pro mezinárodní adopce zřízené při Ministerstvu sociálních věcí Estonské republiky. Dítě, které má deset či více let, si lze osvojit pouze s jeho souhlasem.

Justice vstřícná k dětem v Estonsku  PDF (469 Kb) en

Poslední aktualizace: 31/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.