Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

1. Právní způsobilost nezletilé osoby

Ve Finsku činí minimální věk trestní odpovědnosti patnáct let.

V ostatních záležitostech se minimální věk pro podání žaloby k soudu pohybuje mezi dvanácti roky (zdravotní problémy, umístění do péče), patnácti roky (zaměstnání, azyl, migrace, otázky vzdělávání, správní sankce) a osmnácti lety (rodinné záležitosti).

2. Přístup k přizpůsobeným řízením

Vyšetřování zaměřená na děti jsou pokud možno přidělena policistům s odbornou přípravou nebo zkušenostmi v tomto ohledu. Větší policejní oddělení mají útvary nebo policisty, kteří se specializují na vyšetřování trestných činů páchaných na dětech. Vyšetřování trestných činů na dětech je v rámci všech policejních oddělení zpravidla přiděleno vyšetřovatelům, kteří mají odbornou kvalifikaci a zvláštní odbornou způsobilost pro vyšetřování tohoto druhu trestných činů.

Státní zastupitelství má systém zvláštních státních zástupců s cílem zajistit odborné znalosti v dané oblasti specializace a udržovat a rozvíjet odborné znalosti státních zástupců. Existuje skupina zvláštních státních zástupců, kteří se specializují na násilí páchané na dětech a ženách. V oblasti své odbornosti školí další státní zástupce.

Vyšetřování zaměřená na děti jsou pokud možno přidělována policistům s odbornou přípravou nebo zkušenostmi v tomto ohledu.

Veřejný ochránce práv dětí prosazuje zájem dětí a uplatňování práv dětí na obecné úrovni, nezabývá se však jednotlivými případy.

3. Zvláštní podpůrné mechanismy a postupy pro děti

Od začátku roku 2016 lze v řízeních, kdy oběť potřebuje zvláštní ochranu, použít jako důkaz také videozáznam z výslechu oběti ve věku patnácti až sedmnácti let.

Podle zákona o vyšetřování trestných činů může orgán pro vyšetřování trestných činů v případě potřeby konzultovat lékaře nebo jiného odborníka ohledně toho, zda lze u osoby mladší osmnácti let nařídit vyšetřovací úkony.

Výslechy dětských obětí a svědků zpravidla provádějí policisté s odbornou přípravou nebo zkušenostmi v tomto ohledu. Výslech může rovněž provést zdravotnický pracovník.

Při fakultních nemocnicích ve velkých městech existují zvláštní odborná střediska, která se specializují na výslech nezletilých obětí trestného činu. Policie s těmito středisky úzce spolupracuje.

4. Školení odborníků

Ministerstvo spravedlnosti pravidelně pořádá pro soudce, soudní úředníky a pracovníky právní pomoci pokročilé školení v oblasti dětské psychologie, právní psychologie, práv obětí, lidských práv a zvláštních potřeb pohlavně zneužívaných obětí. Školení se mohou zúčastnit i státní zástupci.

Úřad generálního prokurátora organizuje školení pro státní zástupce, kteří se zabývají případy pohlavního a fyzického zneužívání dětí. Mezi témata patří rozvoj dítěte, dětská psychologie a způsob vedení rozhovoru s dítětem.

Odborná příprava policistů zahrnuje školení v oblasti dětské psychologie, komunikační dovednosti a způsob vedení rozhovoru s dítětem. Pracovníkům, kteří absolvovali zvláštní odbornou přípravu prováděnou Národní policejní radou, je udělena zvláštní odborná kvalifikace.

5. Přístup k opravným prostředkům

Stížnost na rozhodnutí státního zástupce o zastavení trestního stíhání lze podat generálnímu prokurátorovi, který má právo zahájit nové projednání obžaloby.

6. Rodinný život

Prvním krokem v procesu osvojení je poradenství v oblasti osvojení, které poskytují obecní orgány sociální péče a organizace Save the Children Finland. Poradenství v oblasti osvojení je pro klienty bezplatné. Za účelem podání žádosti o povolení k osvojení a předložení návrhu na schválení osvojení předloží poskytovatel poradenských služeb v oblasti osvojení písemnou zprávu o poskytnutí příslušného poradenství. Zpráva obsahuje nezbytné informace o dotčených osobách a jejich situaci.

Na základě zprávy přijímá Rada pro adopci rozhodnutí o udělení povolení k osvojení. Osvojení nezletilého dítěte vyžaduje povolení udělené Radou pro adopci jak v případě vnitrostátního osvojení, tak i mezinárodního osvojení. Povolení je platné po dobu dvou let. Navrhovatelé mohou požádat prodloužení platnosti povolení.

Existuje pouze jeden typ osvojení. Jakmile je osvojení povoleno, považuje se osvojenec za dítě adoptivních rodičů, a nikoli bývalých rodičů.

Povolení k osvojení není nutné, je-li osvojeným dítětem dítě budoucího manžela nebo manželky nebo dítě, o něž již stanoveným způsobem pečoval a vychovával je budoucí adoptivní rodič.

Zpravidla platí, že osoby, které si chtějí osvojit dítě ze zahraničí, musí kromě obdržení poradenství v oblasti osvojení vždy požádat o služby týkající se mezinárodního osvojení. Tyto služby poskytuje odbor sociálních služeb města Helsinky a organizace Save the Children Finland a Interpedia.

Na konci procesu je osvojení schváleno soudním rozhodnutím.

Justice vstřícná k dětem ve Finsku  PDF (534 Kb) en
Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.