Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

1. Právní způsobilost nezletilých osob

V Řecku činí minimální věk trestní odpovědnosti patnáct let. Dítě, které se ve věku mezi dvanácti a patnácti lety dopustilo trestného činu, má právo podat proti správnímu rozhodnutí stížnost; jakmile dítě dosáhne sedmnácti let věku, požívá toto právo výhradně dítě.

Minimální věk, kdy může žalobce předložit věc soudu samostatně, činí patnáct let v případě pracovněprávních sporů, osmnáct let v případě věcí týkajících se azylu, migrace, správních sankcí a zdraví, dvanáct let v případě ukončení adopce, šestnáct let v nesporných řízeních a osmnáct let ve všech ostatních řízeních, nemá-li dítě omezenou procesní způsobilost.

2. Přístup k přizpůsobeným řízením

V Řecku existuje u všech soudů prvního stupně a všech odvolacích soudů specializujících na trestní věci týkající se nezletilých trestní soudce pro mladistvé, vyšetřovací soudce pro mladistvé a státní zástupce pro mladistvé. Případy nezletilých pachatelů projednává soud pro mladistvé, který se skládá z trestních soudců pro mladistvé.

Nezletilé osoby jsou navíc chráněny „společnostmi na ochranu dětí“, jež jsou zřízeny u každého soudu prvního stupně a v nichž působí soudci, státní zástupci, sociologové, učitelé atd.

Každý soud prvního stupně a některé odvolací soudy mají specializované senáty soudců v oblasti rodinného práva. Tito soudci se specializují na rodinné právo v tom smyslu, že jako soudci v oblasti občanského práva projednávají pouze věci týkající se rodinného práva. Tyto povinnosti jsou přiděleny na dobu dvou až čtyř let.

V rámci správního soudnictví neexistují žádné zvláštní předpisy ani orgány pro rodinné právo a mladistvé.

3. Multidisciplinární hlediska

V jakékoli fázi řízení spolu úzce spolupracují sociální služba a rodinné soudy. Připravují se zprávy pro soudce a konají se sezení s psychology, takže daná věc se před soudce dostane v pokročilé fázi. V případě potřeby může soudce vždy požádat o to, aby dítě nebo jeho rodiče byli podrobeni zvláštnímu vyšetření odborníkem s cílem důkladně posoudit životní podmínky a rodinné prostředí.

4. Školení odborníků

Základní odborná příprava v rámci kvalifikace soudců nezahrnuje zvlášť rodinné právo, pokud jde o jiné oblasti práva. Rodinné právo je však součástí dalšího vzdělávání organizovaného subjekty, jako je Národní škola soudců, ministerstvo spravedlnosti, advokátní komora, akademická obec atd. Soudci a státní zástupci, kteří se specializují na tuto oblast, se vybízejí k účasti na těchto činnostech zaměřených na zvyšování informovanosti.

Přeshraniční odborná příprava je zajištěna prostřednictvím řádných kanálů, tj. Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN), Akademie evropského práva (ERA) nebo jiných orgánů či institucí, které se zabývají justičním vzděláváním na evropské úrovni.

5. Nejlepší zájem dítěte

Veškerá opatření, která mají být přijata, a veškeré úkony učiněné státními orgány nebo subjekty, jakož i soudy musí být v souladu se zásadou, že jsou v nejlepším zájmu dítěte. U soudu je na soudci, aby tento pojem uplatnil podle okolností daného případu.

6. Přístup k opravným prostředkům

Stejně jako u dospělých mají děti veškerá práva a jsou poučeny o všech postupech, které mohou být uplatněny v případě, že se účastní trestního nebo občanskoprávního řízení. Zejména v trestním řízení může státní zástupce trestní řízení po vyslechnutí dítěte „zmrazit“, pokud se tím může zabránit nenapravitelnému poškození jeho osobnosti.

7. Rodinný život

Podle řeckého práva se osoby, které mají zájem o osvojení určitého dítěte, musí obrátit na soud prvního stupně v místě bydliště dítěte, aby mohla být adopce v souladu se zákonem schválena. Biologičtí rodiče dítěte musí před soudcem v příslušném senátu udělit souhlas s jeho adopcí ze strany navrhovatelů. Dítě, které dosáhlo věku dvanácti let, musí rovněž s osvojením souhlasit. Svědek musí během soudního jednání dosvědčit, že navrhovatelé jsou způsobilí pečovat o dítě a vychovávat je, přičemž se přihlíží mimo jiné k jejich vzdělání a finančním prostředkům. Totéž platí pro mezinárodní osvojení. Tento postup je stanoven v článku 1542 a následujících článcích řeckého občanského zákoníku a v článku 800 řeckého občanského soudního řádu.

Možné je osvojení nezletilých osob i osvojení dospělých. Osvojení dospělých je výjimečné a týká se pouze příbuzných do čtvrtého stupně (tj. bratranců) (článek 1579 řeckého občanského zákoníku). Sezdané dospělé osoby mohou být mimoto osvojeny pouze se souhlasem jejich manžela/manželky (článek 1583 řeckého občanského zákoníku).

Soudem příslušným pro vnitrostátní a mezinárodní soudní řízení o osvojení je vícečlenný soud prvního stupně v místě bydliště dítěte (článek 800 občanského soudního řádu). Zejména pro účely mezinárodního osvojení existuje také ústřední orgán pro mezinárodní adopce, který spadá do působnosti řeckého ministerstva práce (článek 19 zákona č. 3868/2010).

Justice vstřícná k dětem v Řecku  PDF (326 Kb) en

Poslední aktualizace: 14/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.