Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

1. Právní způsobilost nezletilé osoby

V Lucembursku činí minimální věk, kdy může žalobce předložit sám věc soudu, osmnáct let pro všechny oblasti práva. Výjimka existuje u zplnoletněných dětí, které mohou podat stížnost vlastním jménem.

V Lucembursku se trestnými činy spáchanými dětmi, které nedosáhly minimálního věku trestní odpovědnosti, jenž v Lucembursku činí osmnáct let, zabývá specializovaný soudní systém. To znamená, že dítě mladší osmnácti let podle lucemburského právního řádu nespáchá „trestný čin“; nýbrž se dopustí „jednání považovaného za trestný čin“, v souvislosti s nímž je za uplatňování opatření v oblasti ochrany, péče a/nebo vzdělávání odpovědná specializovaná soudní příslušnost, soud pro mladistvé (Tribunal de la jeunesse).

2. Přístup k přizpůsobeným řízením

S výjimkou určitých záležitostí týkajících se rodiny a ochrany dětí jsou občanskoprávní věci projednávány u občanskoprávních soudů. V oblasti správního soudnictví neexistují žádné zvláštní rodinné soudy a soudy pro mladistvé. Správní soudy přezkoumávají pouze rozhodnutí o azylu a migraci.

  • Soud pro mladistvé je soudem se specializovanou soudní příslušností, který se zabývá podezřelými a pachateli z řad dětí a nařizuje ochranná opatření pro děti, které potřebují pomoc a ochranu. Soud pro mladistvé přijímá opatření v oblasti vzdělávání a ochrany. Podezřelé osoby / pachatelé z řad dětí se nepovažují za pachatele, nýbrž za děti, které potřebují ochranu a pomoc. V důsledku toho se trestní právo jako takové na děti nevztahuje.
  • Vše, co se dotýká dětí a rodin, obecně spadá do odpovědnosti oddělení ochrany mládeže při státním zastupitelství. Pokud se soudních řízení účastní dětské oběti, státní zástupci úzce spolupracují s oddělením ochrany mládeže v rámci soudní policie.
  • V Lucembursku je soudem se specializovanou soudní příslušností soud pro mladistvé, který řeší případy v oblasti ochrany dětí. Na soudech pro mladistvé působí specializovaní soudci, kteří jsou povinni prosazovat právní předpisy v oblasti ochrany mládeže. Rodinní soudci jsou příslušní ve věcech souvisejících s rodičovskou odpovědností. Tito soudci také kontrolují činnost zákonných zástupců či poručníků. V této funkci mohou rodinní soudci požádat o objasnění zákonné zástupce a poručníky dítěte, jakož i samotné dítě.

3. Právní a politická opatření s cílem urychlit vyřizování případů týkajících se dětí

Neexistují žádné zvláštní předpisy, které by zajišťovaly, aby byla občanskoprávní řízení týkající se dětí náležitě urychlována. Pokud jde o procesní lhůty, použijí se obecná pravidla (použitelná pro dospělé). Tato pravidla se liší v závislosti na soudu, který danou věc projednává.

4. Zvláštní podpůrné mechanismy a postupy pro děti a nejlepší zájem dítěte

Tato služba může dítěti poskytnout podporu při přístupu k opravným prostředkům. Dítěti může být nápomocen rovněž právník.

  • Význam pojmu „nejlepší zájem“ není v platných právních předpisech definován.

Posouzení nejlepšího zájmu dítěte spadá do pravomoci soudců. Soudci mohou při posuzování nejlepšího zájmu dítěte vzít v úvahu řadu faktorů, včetně například kvality života dítěte, sociálních faktorů atd. Navzdory právnímu požadavku může soud při určování nejlepšího zájmu dítěte zohlednit jeho názory. Dítě může vyjádřit svůj názor v občanskoprávních řízeních, například pokud jde o rodičovskou odpovědnost.

Všechny soudy dodržují mezinárodní právní nástroje, jako je Evropská úmluva o výkonu práv dětí, a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.

5. Sledování výkonu rozhodnutí v řízeních týkajících se dětí

Děti samy nemohou požádat o výkon soudního rozhodnutí. Toto právo jejich jménem uplatňuje jejich zákonný zástupce.

Pokud bylo vydáno rozhodnutí proti žalovanému dítěti, musí se výkon rozhodnutí týkat odděleného majetku dítěte. U žalovaných dětí, které neplní své povinnosti vyplývající ze soudního rozhodnutí, nelze uplatnit donucovací opatření v podobě detence.

V případech týkajících se ochrany dítěte může dítě zastoupené advokátem samo požádat o výkon rozsudku soudu.

6. Přístup k opravným prostředkům

Dítě, které chce podat stížnost, opravný prostředek nebo žádost o soudní přezkum před obecným soudem, musí být zastupováno zákonným zástupcem. Výjimku tvoří emancipované děti, které mohou podat stížnost samy.

Jelikož dítě zastupuje jeho zákonný zástupce, který činí úkony jménem dítěte, může předkládat podání nebo podávat opravné prostředky bez souhlasu dítěte. Dojde-li mezi rodiči a dítětem ke střetu zájmů, může soud jmenovat ad hoc správce.

Dítě se může s podporou právníka odvolat také proti rozhodnutím soudu pro mladistvé.

7. Instituce a služby odpovědné za podporu dětí:

8. Osvojení

V Lucembursku je adopce dostupná všem lucemburským rezidentům, bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky, či nikoli, jakož i nerezidentům, kteří si přejí osvojit osobu s bydlištěm v Lucembursku.

Požadavky na osvojení se řídí vnitrostátním právem osvojitele nebo osvojitelů.

V případě osvojení oběma manželi, kteří nemají stejnou státní příslušnost nebo kteří jsou bez státní příslušnosti, se použije právo jejich společného obvyklého bydliště v době podání žádosti.

Na osvojené osoby se vztahují právní předpisy země jejich původu, pokud jim plánovaná adopce nepřiznává státní příslušnost osvojitelů. Existují-li protichůdná pravidla soudní příslušnosti, použije se právo země, v níž je osvojení platně uzavřeno.

Každý, kdo si přeje osvojit dítě, se musí nejprve obrátit na ministerstvo národního školství, dětí a mládeže (Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse – MENJE) za účelem podání žádosti o osvojení dítěte. Před posouzením vhodnosti žadatelů z hlediska osvojení dítěte je třeba absolvovat „kurz přípravy na adopci“.

Adopční centrum (Maison de l'adoption) je poradenská služba v oblasti adopce poskytovaná osobám, jichž se osvojení týká (budoucí osvojitelé, osvojené děti, adoptivní rodiny, odborníci zapojení do adopcí).

Prostřednictvím osobních konzultací poskytuje podporu jak během řízení o adopci, tak i posléze.

Řízení o adopci v Lucembursku zahrnuje různé fáze.

Odkaz na právní předpisy

Justice vstřícná k dětem v Lucembursku (v angličtině a francouzštině)  PDF (989 Kb) en

Poslední aktualizace: 10/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.