Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

1. Právní způsobilost nezletilé osoby

V Lucembursku činí minimální věk, kdy může žalobce předložit sám věc soudu, osmnáct let pro všechny oblasti práva. Výjimka existuje u zplnoletněných dětí, které mohou podat stížnost vlastním jménem.

V Lucembursku se trestnými činy spáchanými dětmi, které nedosáhly minimálního věku trestní odpovědnosti, zabývá specializovaný soudní systém. Minimální věk trestní odpovědnosti v Lucembursku činí osmnáct let. Z tohoto důvodu dítě mladší osmnácti let podle lucemburského právního řádu nespáchá „trestný čin“; nýbrž se dopustí „jednání považovaného za trestný čin“, v souvislosti s nímž je za uplatňování opatření v oblasti ochrany, péče a/nebo vzdělávání odpovědná specializovaná soudní příslušnost, soud pro mladistvé.

2. Přístup k přizpůsobeným řízením

S výjimkou některých záležitostí týkajících se rodiny a ochrany dětí jsou občanskoprávní věci projednávány u občanskoprávních soudů. V oblasti správního soudnictví neexistují žádné zvláštní rodinné soudy a soudy pro mladistvé. Správní soudy přezkoumávají pouze rozhodnutí o azylu a migraci.

  • Specializovaný soud, soud pro mladistvé, je příslušný zabývat se podezřelými a pachateli z řad dětí a nařizovat ochranná opatření pro děti, které potřebují pomoc a ochranu. Soud pro mladistvé (Tribunal de la jeunesse) přijímá opatření v oblasti vzdělávání a ochrany. Podezřelé osoby / pachatelé z řad dětí se nepovažují za pachatele, nýbrž za děti, které potřebují ochranu a pomoc. V důsledku toho se trestní právo jako takové na děti nevztahuje.
  • Vším, co se týká dětí a jejich rodin, se obecně zabývá oddělení ochrany mládeže při státním zastupitelství. Pokud se soudních řízení účastní dětské oběti, státní zástupci úzce spolupracují s oddělením ochrany mládeže v rámci soudní policie.
  • Lucembursko má specializovaný soud, soud pro mladistvé, který se zabývá otázkami rodinného práva, ochrany dětí a opatrovnictví. Na soudech pro mladistvé a opatrovnických soudech působí specializovaní soudci. Soudci pro mladistvé mají pravomoc prosazovat právní předpisy v oblasti ochrany mládeže a upravovat či vykonávat rozhodnutí o rozvodu manželství, pokud se týkají rodičovské odpovědnosti za děti. Soudci opatrovnického soudu mohou projednávat věci týkající se rodičovské odpovědnosti v případě dětí, jejichž rodiče žijí odděleně a neuzavřeli manželství. Soudci opatrovnického soudu vykonávají rovněž dohled nad činností zákonných zástupců či poručníků. V této funkci mohou soudci opatrovnického soudu požádat o objasnění zákonné zástupce a poručníky dítěte, jakož i samotné dítě.

3. Právní a politická opatření s cílem zabránit zbytečným prodlevám při vyřizování případů týkajících se dětí

Neexistují žádné zvláštní předpisy, které by zajišťovaly, aby občanskoprávní řízení týkající se dětí probíhala bez zbytečného prodlení. Pokud jde o procesní lhůty, použijí se obecná pravidla (pravidla pro dospělé). Tato pravidla se liší v závislosti na soudu, který danou věc projednává.

4. Zvláštní podpůrné mechanismy a postupy pro děti a nejlepší zájem dítěte

Tato služba může poskytnout dítěti podporu při přístupu k opravným prostředkům. Dítěti může být nápomocen rovněž právník.

  • Význam pojmu „nejlepší zájem“ není v platných právních předpisech definován.

Posouzení nejlepšího zájmu dítěte spadá do pravomoci soudců. Soudci mohou při posuzování nejlepšího zájmu dítěte vzít v úvahu řadu faktorů, včetně například dobrých životních podmínek dítěte, sociálních faktorů atd. Navzdory právnímu požadavku může soud při určování nejlepšího zájmu dítěte zohlednit jeho názory. Dítě může vyjádřit svůj názor v občanskoprávních řízeních, například co se týče rodičovské odpovědnosti.

Všechny soudy dodržují mezinárodními právní nástroje, jako je Evropská úmluva o výkonu práv dětí, a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.

5. Sledování výkonu rozhodnutí v řízeních týkajících se dětí

Děti samy nemohou požádat o výkon soudního rozhodnutí. Toto právo jejich jménem uplatňuje jejich zákonný zástupce.

Pokud bylo vydáno rozhodnutí proti žalovanému dítěti, musí se výkon rozhodnutí týkat majetku dítěte. U žalovaných dětí, které neplní své povinnosti vyplývající ze soudního rozhodnutí, nelze uplatnit donucovací opatření v podobě detence.

V případech týkajících se ochrany dítěte může dítě zastoupené advokátem samo požádat o výkon rozsudku soudu.

6. Přístup k opravným prostředkům

Dítě, které chce podat stížnost, opravný prostředek nebo žádost o soudní přezkum před obecným soudem, musí být zastupováno zákonným zástupcem. Výjimku tvoří zplnoletněné děti, které mohou podat stížnost vlastním jménem.

Jelikož dítě zastupuje jeho zákonný zástupce, který jménem dítěte činí veškeré úkony, může bez souhlasu dítěte předkládat podání nebo podávat opravné prostředky. Dojde-li mezi rodiči a dítětem ke střetu zájmů, může soud jmenovat ad hoc správce.

Dítě se může s podporou právníka odvolat také proti rozhodnutím soudu pro mladistvé.

7. Instituce odpovědné za podporu dětí:

Posláním je zajistit provádění Úmluvy o právech dítěte podepsané dne 20. listopadu 1989 v New Yorku, a to bez zasahování do jakéhokoli soudního řízení.

8. Osvojení

V Lucembursku je adopce dostupná všem lucemburským rezidentům, bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky, či nikoli, jakož i nerezidentům, kteří si přejí osvojit osobu s bydlištěm v Lucembursku.

Požadavky na osvojení se řídí vnitrostátním právem osvojitele nebo osvojitelů.

V případě osvojení oběma manželi, kteří nemají stejnou státní příslušnost nebo kteří jsou bez státní příslušnosti, je rozhodným právem právo jejich společného obvyklého bydliště v době podání žádosti.

Na osvojené osoby se vztahují právní předpisy země jejich původu, pokud jim plánovaná adopce nepřiznává státní příslušnost osvojitelů. Existují-li protichůdná pravidla o příslušnosti, použije se právo země, v níž je osvojení platně uzavřeno.

Každý, kdo si přeje osvojit dítě, se musí nejprve obrátit na ministerstvo školství, dětí a mládeže (MENJE) za účelem podání žádosti o osvojení dítěte. Před posouzením vhodnosti žadatelů s ohledem na osvojení je třeba absolvovat „přípravný kurz na adopci“.

Maison de l’ Adoption je poradní služba v oblasti adopce poskytovaná osobám, jichž se osvojení týká (budoucí osvojitelé, osvojené děti, adoptivní rodiny, odborníci zapojení do adopcí).

Prostřednictvím osobních konzultací poskytuje podporu jak během řízení o adopci, tak i posléze.

Řízení o adopci v Lucemburku zahrnuje různé fáze.

Odkaz na právní předpisy: http://legilux.public.lu/

Justice vstřícná k dětem v Lucembursku (v angličtině a francouzštině)  PDF (712 Kb) en

Poslední aktualizace: 30/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.