Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

V maltském právním rámci existují různé definice toho, co právo považuje za „dítě“ (právní způsobilost dítěte).

1. Právní způsobilost nezletilých osob

Na Maltě činí minimální věk trestní odpovědnosti čtrnáct let. Ve všech záležitostech činí minimální věk, kdy může žalobce podat samostatně žalobu soudu, osmnáct let.

2. Přístup k upraveným řízením

Pokud jde o mladistvé pachatele, specializovaným soudem zabývajícím se nezletilými osobami v trestní oblasti je soud pro mladistvé. Pokud jde o dětské oběti, tyto oběti jsou vyslýchány prostřednictvím videokonference. Občanskoprávní řízení: Nezletilé osoby mladší osmnácti let mohou podávat žaloby nebo být žalovány pouze prostřednictvím rodiče, opatrovníka, kurátora nebo poručníka. V soudních řízeních týkajících se rozluky nebo rozvodu však soud během řízení vždy zváží nejlepší zájem dítěte. Existují tato správní soudní řízení týkající se dětí: ochrana dětí, osvojení, pěstounská péče, žadatelé o azyl bez doprovodu a děti v azylovém řízení.

3. Právní a politická opatření s cílem zabránit zbytečným prodlevám při vyřizování případů týkajících se dětí

Právní a politická opatření, která mají zabránit zbytečným prodlevám při vyřizování případů týkajících se dětí, se liší podle okolností: trestní věci: je zohledněno dítě jako oběť a dítě jako pachatel, v občanskoprávním řízení v rodinných věcech se přihlíží k nejlepšímu zájmu dítěte. Pokud jde o správní věci týkající se nezletilých osob, příkazy k péči jsou projednávány soudem pro mladistvé, což je specializovaný soud.

4. Zvláštní podpůrné mechanismy a postupy pro děti a nejlepší zájem dítěte

V maltském právu neexistuje obecné pravidlo, které by stanovilo podmínky, za nichž má být zranitelné dítě vyslechnuto během veškerých různých trestních nebo správních řízení. Existují právní předpisy s ohledem na postavení a postupy uplatňované soudními nebo kvazisoudními orgány, které v souladu s článkem 12 Úmluvy OSN o právech dítěte vedou příslušná správní a trestní řízení. Na Maltě může svědčit každé dítě; je však nezbytné, aby soud došel k závěru, že dětský svědek chápe, že není správné vypovídat nepravdivě.

5. Sledování výkonu rozhodnutí v řízeních týkajících se dětí

Sledování a výkon rozhodnutí v řízeních týkajících se dětí závisí na druhu případu, v maltském právním řádu existují tyto prostředky trestního práva: rozhodnutí o uložení trestu, příkazy o předání dítěte do péče, rozhodnutí o probaci a o podmíněném propuštění. Rozhodnutí ve věcech občanských, která se týkají dětí jako žalobců nebo žalovaných, jsou vykonávána stejným způsobem jako rozhodnutí, jež jako žalobce nebo žalované zahrnují dospělé osoby. Pokud jde o správní řízení podle maltského práva, děti nemohou žalovat nebo být žalovány, vyjma prostřednictvím osoby, která vykonává rodičovskou odpovědnost, nebo v případě nepřítomnosti rodiče, opatrovníka či kurátora. Řízení týkající se ochrany dětí může zahájit právní oddělení organizace Agenzija Appogg nebo soukromý právník.

6. Přístup k opravným prostředkům

Podle maltského práva v trestním řízení neexistuje zvláštní právo dětských obětí, toto právo vyplývá ze samotného zákona a vztahuje se na všechny oběti, ať už se jedná o dítě či dospělou osobu. Pokud jde o občanskoprávní řízení nebo správní řízení, dítě může mít přístup k jakékoli stížnosti, opravnému prostředku nebo mechanismu soudního přezkumu prostřednictvím rodiče, opatrovníka, kurátora nebo poručníka. Během sporného řízení mezi nositeli rodičovských práv u rodinného soudu může být ustanoven obhájce dítěte, který zastupuje zájmy dítěte.

7. Osvojení

Postup osvojení na Maltě zahrnuje různé fáze.

Justice vstřícná k dětem na Maltě  PDF (366 Kb) en

Poslední aktualizace: 31/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.