Mindreåriges rettigheder i retssager

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

1. Barnets rets- og handleevne

I Bulgarien er den kriminelle lavalder 14 år. I alle sager er minimumsalderen for, at en sagsøger selv kan indbringe en sag for retten, 14 år.

2. Adgang til tilpassede procedurer

Der er ingen specialisering inden for børneretspleje ved de almindelige domstole. Ved domstole, hvor der er tilstrækkeligt personale til at sikre princippet om tilfældig fordeling af sager, tildeles dommere en civilretlig og strafferetlig afdeling og behandler udelukkende de respektive sager. Der kan oprettes afdelinger ved regionale domstole og kredsdomstole, og tildelingen af dommere til dem sker efter rettens administrative leders skøn.

Bulgarsk lovgivning indeholder en juridisk definition af et "barn". Der kræves også en minimumsalder for strafansvar, og der findes særlige regler for idømmelse af straffe til mindreårige. I henhold til loven om beskyttelse af børn er "et barn enhver fysisk person, der ikke er fyldt 18 år".

Mindreårige inddeles i to grupper – mellem 14 og 16 år og mellem 16 og 18 år. Deres strafansvar er begrænset sammenlignet med voksnes strafansvar, hvorved graden af strafnedsættelse er lavere i aldersgruppen 16-18 år.

Mindreårige, der er fyldt 16 år, kan pålægges administrativt ansvar i henhold til loven om administrative forseelser og straf og i henhold til særlige love såsom dekretet om bekæmpelse af hooliganisme blandt mindreårige.

3. Tværfaglige aspekter

Alle relevante organisationer skal koordinere deres aktiviteter for at få en omfattende forståelse af børnene. Loven om beskyttelse af børn regulerer beføjelserne for organerne med ansvar for børns beskyttelse, dvs. det statslige agentur for beskyttelse af børn, direktoraterne for social bistand på lokalt plan, arbejds- og socialministeren, indenrigsministeren, uddannelses- og videnskabsministeren, justitsministeren, udenrigsministeren, kulturministeren, sundhedsministeren og borgmestrene i kommunerne.

4. Uddannelse af fagfolk

Fagfolk, der er involveret i retsprocessen, skal være kvalificerede og have omfattende erfaring, navnlig med arbejdet med børn. Der er ingen krav om juridisk uddannelse, men næsten alle specialister har gennemført kompetencegivende kurser og uddannelse, hvilket giver dem specifikke færdigheder.

På den anden side deltager socialarbejdere og politifolk i forskellige undersøgelser, seminarer og møder, som afholdes af offentlige institutioner, ikkestatslige organisationer osv. Agenturet for social bistand arrangerer som vigtig statslig institution med ansvar for gennemførelsen af politikkerne for beskyttelse af børn på lokalt plan mange kurser for at forbedre sine tjenestemænds – socialarbejderes – kvalifikationer.

5. Barnets tarv

I henhold til loven om beskyttelse af børn er et af hovedprincipperne for beskyttelse at sikre barnets tarv. Barnets tarv er hovedprincippet for børns deltagelse i retssager. Den nationale lovgivning giver børn mulighed for at spille en proaktiv rolle, give en mening til kende og deltage i beslutningstagningen.

6. Adgang til retsmidler

I henhold til loven om beskyttelse af børn har barnet ret til retshjælp og appel i alle sager, der berører dets rettigheder eller interesser.

Børn uden rets- og handleevne kan indgive klager og anke gennem deres forældre eller retlige repræsentanter, som udøver deres rettigheder på deres vegne. Lovgivningen giver disse repræsentanter mulighed for at træffe beslutninger under hensyntagen til barnets tarv. Er der tale om børneofre, som beslutter sig for ikke at rejse tiltale, kan en anklager gøre dette på barnets vegne og indlede en forundersøgelse.

Der findes ingen specifikke regler om retshjælp til børn. De fælles regler i loven om retshjælp finder anvendelse.

7. Den fremtidige udvikling

Justitsministeriet udarbejdede med deltagelse af en bred vifte af interessenter en ny lov om alternativer til straffesager og indførelse af disciplinære foranstaltninger for mindreårige. Formålet med lovforslaget er at fremme lovlig adfærd hos mindreårige, der er på kant med loven, og at sikre støtte til deres integration i samfundet gennem indførelse af disciplinære foranstaltninger og deres deltagelse i passende uddannelsesprogrammer. I overensstemmelse med internationale standarder og bedste praksis regulerer lovforslaget det nye system for foranstaltninger, der skal sikre en forebyggelse af, at mindreårige med ulovlig adfærd begår lovovertrædelser igen eller gentagne gange.

Et væsentligt element i de foreslåede lovgivningsmæssige ændringer er den påtænkte mulighed for at gøre brug af mægling. Dette vil gøre det muligt at indføre genopretning og (genoprettende) retfærdighed ved at finde alternativer til straffesager for de unge med henblik på at afhjælpe skader forårsaget af den ulovlige adfærd og så vidt muligt genoprette forholdet mellem gerningsmanden, offeret og samfundet.

8. Familieliv

Den bulgarske lovgivning om adoption er blevet revideret som følge af ratificeringen af konventionen om beskyttelse af børn og om samarbejde i forbindelse med grænseoverskridende adoption (Haagerkonventionen). Indførelsen af adoptioner og adoptivforældre i særlige registre blev indført som en betingelse for indarbejdelsen af fulde adoptioner med ændringerne. Der blev taget højde for en undtagelse fra denne regel i forbindelse med en ægtefælles adoption af et barn og en bedsteforælders adoption af et barnebarn.

I henhold til bulgarsk lovgivning kan der være tale om enten "fuld" eller "simpel" adoption:

I tilfælde af fuld adoption indtræder der mellem det adopterede barn og dets efterkommere – på den ene side – og den adopterende forælder og dennes slægtninge – på den anden side – rettigheder og forpligtelser, f.eks. mellem slægtninge baseret på herkomst, og rettighederne og forpligtelserne mellem det adopterede barn og dets efterkommere og deres slægtninge baseret på herkomst afbrydes.

I tilfælde af simpel adoption indtræder der kun rettigheder og forpligtelser som mellem slægtninge baseret på herkomst mellem det adopterede barn og dets efterkommere – på den ene side – og adoptivforælderen – på den anden side – og rettighederne og forpligtelserne mellem det adopterede barn og dets efterkommere og slægtninge baseret på herkomst bevares. Forældrerettighederne og -forpligtelserne overgår til adoptivforælderen.

Børnevenlig retspleje i Bulgarien  PDF (324 Kb) en

Sidste opdatering: 05/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.