Mindreåriges rettigheder i retssager

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

1. Barnets rets- og handleevne

I Cypern er den kriminelle lavalder 14 år. I alle sager er minimumsalderen for, at en sagsøger selv kan indbringe en sag for retten, 18 år.

2. Adgang til tilpassede procedurer

2.1. Strafferet

Generelt har et barn ikke retsevne og kan derfor kun anlægge sag gennem sine forældre/sin værge.

Hvad angår domstolene, behandles straffesager, hvor offeret er et barn, på nuværende tidspunkt af de almindelige domstole. Der er imidlertid særlige love med særlige bestemmelser til beskyttelse af mindreårige ofre/vidner, der tager hensyn til barnets tarv.

2.2. Civilret

Der findes ingen særlige institutioner, der beskæftiger sig med børn i civile retssager i Cypern.

2.3. Forvaltningsret

Socialforsorgen under ministeriet for beskæftigelse, velfærd og social sikring yder tjenester inden for beskyttelse og støtte af børn i retssager. Alle de tjenester og politikker, som socialforsorgen yder og gennemfører, skal først og fremmest tage hensyn til barnets tarv.

2.4. Retlige og politiske foranstaltninger med henblik på at undgå unødige forsinkelser i behandlingen af sager, der involverer børn

Der er ingen tidsfrister for, hvornår civile retssager skal indledes eller afsluttes, uanset om der er tale om et barn eller en voksen.

I almindelige civile sager vil domstolene så vidt muligt forsøge at prioritere sager, der involverer børn, under hensyntagen til den omfattende sagsbyrde. Eventuelle foreløbige kendelser vil blive behandlet uden unødig forsinkelse.

2.5 Særlige mekanismer for støtte af børn

I forbindelse med civile retssager er der ikke truffet foranstaltninger til at sikre, at domstolens faciliteter er egnede til børn, og der tilbydes ikke psykologisk eller anden støtte, medmindre der er et diagnosticeret særligt behov for en sådan støtte.

Der er ingen regler, som kræver, at retsmøder tilpasses barnets tempo og koncentrationsevne. Hvis billeder eller andet materiale, som kan betragtes som skadeligt for barnet, præsenteres i retten, kan dommeren bestemme, at barnet skal fjernes fra retslokalet. Den eneste beskyttende foranstaltning i civile sager er gennemførelsen af retssagen for lukkede døre.

3. Tværfaglige aspekter

I sager om vold i familien samarbejder socialforsorgen med alle andre relevante tjenester på grundlag af en håndbog om tværfagligt samarbejde, som blev godkendt af ministerrådet i 2002. I sager om seksuelt misbrug af børn samarbejder socialforsorgen med de andre relevante tjenester om en tværfaglig tilgang.

4. Uddannelse af fagfolk

Det cypriotiske politiakademi, som er det cypriotiske politis uddannelsesinstitution, afholder forelæsninger om håndtering af ungdomsrelaterede sager på alle niveauer af politiuddannelsen. Sådanne forelæsninger, der har til formål at uddanne politifolk af enhver rang, tilbydes som led i det grundlæggende uddannelsesprogram for elever på politiskolen samt i forbindelse med avancerede kurser og specialkurser.

Socialrådgiverne modtager såvel grunduddannelse som efteruddannelse i spørgsmål vedrørende børn, dvs. samtaler med børn, håndtering af sager, der involverer børn, osv.

Hvad angår dommere ved almindelige civil- og strafferetlige domstole, findes der ingen uddannelseskrav vedrørende behandling af børn under retssager. Dommere deltager generelt i uddannelsesseminarer og -konferencer i Cypern og i udlandet, efterhånden som de organiseres.

5. Barnets tarv

I de tilfælde, hvor retten skal træffe afgørelse om barnets tarv, kan retten i sine overvejelser medtage en rapport udarbejdet af de sociale myndigheder, som indeholder både de bemærkninger, som den ansvarlige socialrådgiver har fremsat, og barnets synspunkter.

6. Overvågning af afgørelser i sager, der involverer børn

Loven om ungdomskriminalitet forventes at blive underkastet en omfattende revision med det formål at sikre mere specifikke procedurer rettet mod børn og unge. Det vil forbedre og styrke de procedurer, der involverer børn, af hensyn til barnets tarv.

7. Adgang til retsmidler

Et barn kan få aktindsigt i enhver klage, appel eller domstolsprøvelsessag under normale procedurer gennem deres forælder, værge eller retlige repræsentant.

Almindelige civilretlige krav om erstatning under eller efter straffesager, hvor barnet var offer, skal indbringes af barnets forælder eller værge på barnets vegne. Hvad angår afgørelser om erstatning til ofre inden for rammerne af den egentlige strafferetlige procedure, har de almindelige strafferetlige domstole begrænsede beføjelser.

Hvis der er en interessekonflikt mellem barnet og barnets forældre/værger, kan socialforsorgen tage barnet i varetægt med socialforsorgens direktør som barnets værge. Denne udpeger, hvis det anses for at være nødvendigt, en retlig repræsentant for barnet.

8. Familieliv

I Republikken Cypern er der forskellige former for adoption:

  • indenlandske adoptioner
  • internationale adoptioner
  • en persons adoption af ægtefællens barn fra et tidligere ægteskab.

I alle former for adoption anses barnets tarv for at være altafgørende, jf. artikel 21 i FN's konvention om barnets rettigheder.

Børnevenlig retspleje i Cypern  PDF (572 Kb) en

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.