Mindreåriges rettigheder i retssager

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

1. Mindreåriges retsevne

Mindreårige under 18 år har ikke retsevne ifølge fransk ret. Ved udøvelsen af sine rettigheder skal den mindreårige repræsenteres af sine retlige repræsentanter (som regel forældrene). Mindreårige skal medvirke ved alle beslutninger, der vedrører og berører dem, under hensyntagen til deres alder og dømmekraft.

2. Adgang til tilpassede procedurer

Specialiserede medarbejdere behandler sager vedrørende mindreårige, navnlig specialiserede dommere ved domstolen for mindreårige. Udvalget til beskyttelse af unge og godkendte foreninger kan intervenere i sager, der vedrører mindreårige.

Ifølge loven kan en mindreårig have sine forældre som modpart i et tvistemål. I sådanne situationer kan en uafhængig person udpeges som ad hoc-administrator.

På det strafferetlige område har den mindreårige ret til at kontakte en advokat uden at skulle indhente forældrenes tilladelse. Der er adgang til gratis retshjælp. Advokaten betragtes som den primære informationskilde og har til opgave at ledsage og beskytte den mindreårige. Advokaten kan bede om en domsafsigelse for lukkede døre, om, at den mindreårige placeres, så han/hun ikke kan se tiltalte, at alle yderligere lægeundersøgelser erstattes af en fornyet behandling af sagen, eller om, at visse efterforskningsskridt (f.eks.: konfrontation) ikke finder sted.

– Når den mindreårige er tiltalt eller mistænkt, kan sagen og varetægtsfængslingen annulleres, hvis en af den mindreåriges rettigheder ikke respekteres. En mindreårig (der er over 10 år) kan tilbageholdes under overvågning af specialuddannede fagfolk på faciliteter, der er forbeholdt mindreårige.

– Når den mindreårige er vidne i en sag, tager dommerne og kriminalpolitiet hensyn til den mindreåriges sårbarhed. Mindreårige under 16 år skal ikke aflægge ed.

– Mindreårige ofre er omfattet af særlig beskyttelse. Hvis den mindreårige indtræder som civil part i en retssag, kan han/hun kræve erstatning for tab, han/hun har lidt. Hvis tiltalte domfældes, men ikke er solvent, kan offeret få erstatning fra en offergarantifond (afhængig af omstændighederne), fra erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser (CIVI) og/eller SARVI-tjenesten.

På det civilretlige område skal den mindreårige normalt være repræsenteret af sin juridiske repræsentant. Der udpeges en administrator, når der foreligger interessekonflikter mellem den mindreårige og dennes forældre. Forældrene har to uger til at iværksætte appel mod udnævnelsen af en administrator.

I visse situationer bestemmer loven udtrykkeligt, at den mindreårige kan handle på egen hånd (navnlig når der er tale om mindreårige, der har behov for særlig støtte, ved anmodninger om notarialakter med henblik på fastslåelse af faderskab, ansøgninger om myndiggørelse eller anmodninger om fastslåelse af nationalitet for uledsagede udenlandske mindreårige).

3. Love og foranstaltninger, der har til formål at afkorte fristerne i sager, der vedrører mindreårige

På det strafferetlige område kan den offentlige anklager kræve, at den mindreårige straks stilles for domstolen for mindreårige, så retsmødet finder sted inden for en frist på mellem 10 dage og to måneder. Denne procedure er kun mulig, hvis der ikke er behov for at efterforske de faktiske omstændigheder, ved specifikke lovovertrædelser under hensyntagen til den mindreåriges alder og strafferammen. På den anden side vil fremmøde i retten med fremrykket frist give den offentlige anklager mulighed for at kræve et retsmøde ved domstolen for mindreårige inden for en frist på tre måneder.

På det civilretlige område findes der ingen specifikke bestemmelser, der kan fremskynde proceduren i første instans i sager, der omfatter mindreårige, men når der iværksættes appel mod en afgørelse truffet af en domstol for mindreårige, afholdes retsmødet i sagen som et prioriteret retsmøde.

4. De specifikke mekanismer og procedurer for støtte til den mindreårige og barnets tarv

Barnets tarv er en central overvejelse i retlige procedurer, der vedrører mindreårige. I lovgivningen minder man ofte om, at retten skal begrunde sine afgørelser og tage udgangspunkt i det væsentlige kriterium om at beskytte barnets tarv. Der skal tages hensyn til barnets familiemæssige, sociale og økonomiske situation og til de fremførte synspunkter. Der findes imidlertid ikke nogen protokol eller retsakt, der beskriver barnets tarv.

På det strafferetlige område underretter de regionale myndigheder den retslige myndighed, når en mindreårig med sikkerhed er offer for mishandling eller mistænkes for at være det. Når den mindreårige har været udsat for seksuelt misbrug, skal den offentlige anklager straks underrette retten for mindreårige og anmode om særlig støtte.

Tavshedspligten gælder ikke i sager om mishandling af eller afsavn for mindreårige. Adskillige alvorlige forbrydelser mod mindreårige har længere forældelsesperioder, som først indledes, når offeret bliver myndigt. Retsmøder vedrørende en sigtet, der er mindreårig, skal holdes for lukkede døre. Der er forbud mod at offentliggøre alt indhold fra retsmødet.

På det civilretlige område har domstolen for mindreårige kompetence til at yde særlig støtte, når en mindreårig er i fare. Ifølge den civile lovbog har retten i familiesager bred kompetence og skal «navnlig varetage mindreåriges tarv».

5. Fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende mindreårige

På det strafferetlige område inddrages den mindreåriges forældre og advokat direkte i gennemførelsen af alle foranstaltninger. Retten for mindreårige eller undersøgelsesdommeren kan kræve en række foranstaltninger gennemført i efterforskningsfasen (for mindreårige mellem 10 og 18 år: anbringelse, overvåget frihed, erstatning og dagsaktiviteter for mindreårige mellem 13 og 18 år: varetægtsfængsling, retsligt tilsyn, elektronisk overvågning i boligen).

Domstolen for mindreårige kan ved dom beordre mindreårige mellem 10 og 18 år udleveret til familien, erstatningsbetaling, betingede domme med prøvetid, dagsaktiviteter, anbringelse eller retlig beskyttelse. For mindreårige mellem 13 og 18 år kan retten desuden udstede en irettesættelse eller en formel advarsel, beordre mægling, en dagsaktivitet (som for 16- til 18-årige kan bestå i samfundstjeneste), overvåget frihed eller retlig beskyttelse. Mindreårige mellem 10 og 18 år kan idømmes straf: forbud mod at opholde sig på bestemte steder, mod at mødes med bestemte personer, anbringelse og som sidste udvej for mindreårige over 13 år fængsel (i en afdeling for mindreårige i et arresthus eller et særligt fængsel for mindreårige, hvor der skal være specialundervisere til stede).

På det civilretlige område skal afgørelser om forældremyndighed, underholdsbidrag eller beskyttelse af en mindreårig, der er udsat for fare, fuldbyrdes umiddelbart. Afhængigt af den mindreåriges dømmekraft er det i de fleste tilfælde forældrene, der skal fuldbyrde dommen. Når der er tale om konflikt med forældrene og i tilfælde, hvor en domstol ikke allerede har afgjort dette spørgsmål (f.eks. ved at udpege en værge), får en administrator til opgave at sikre fuldbyrdelsen af de foranstaltninger, der er i den mindreåriges interesse.

6. Adoption

Adoption foregår i flere etaper: opnåelse af tilsagn, tilnærmelse og etablering af en relation mellem barnet og adoptanten og den retlige procedure, hvor slægtskabet fastslås. Der findes to slags adoption i Frankrig: simpel adoption (det oprindelige slægtskab bevares) og fuldstændig adoption (kun for mindreårige under 15 år, slægtskabet overtages af adoptivforældrene).

Førsteinstansretten i større sager er kompetent i begge tilfælde, og adoptionen kan kun godkendes, hvis den tjener den mindreåriges interesser. Mindreårige over 13 år skal give tilsagn til at lade sig adoptere.

Justice adaptée aux enfants en France  PDF (749 Kb) fr

Sidste opdatering: 30/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.