Mindreåriges rettigheder i retssager

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

1. Barnets retsevne

I Luxembourg er minimumsalderen for, at en sagsøger selv kan indbringe en sag for retten, 18 år inden for alle retsområder. Der er en undtagelse for myndiggjorte børn, som kan indgive en klage på egne vegne.

I Luxembourg behandler et særligt retssystem lovovertrædelser begået af børn under den kriminelle lavalder. Den kriminelle lavalder i Luxembourg er 18 år. Et barn på under 18 år begår således ikke "forbrydelser" i henhold til luxembourgsk lovgivning, men begår "handlinger, der kan betragtes som kriminalitet", som en særlig domstol, nemlig ungdomsdomstolen, har kompetence til at behandle med henblik på at træffe afgørelse om beskyttelsesforanstaltninger, familiepleje og/eller undervisning.

2. Adgang til tilpassede procedurer

Bortset fra visse sager om familieanliggender og beskyttelse af børn behandles civilretlige sager ved civile domstole. Der findes ingen særlige familiedomstole og ungdomsdomstole på det forvaltningsretlige område. Kun afgørelser om asyl og migration behandles af forvaltningsdomstolene.

  • En særlig domstol, nemlig ungdomsdomstolen, har kompetence til at beskæftige sig med mindreårige mistænkte/gerningsmænd og til at træffe beskyttelsesforanstaltninger for børn, der har brug for bistand og beskyttelse. Ungdomsdomstolen (Tribunal de la jeunesse) vedtager foranstaltninger til undervisning og beskyttelse. Mindreårige mistænkte/gerningsmænd betragtes ikke som gerningsmænd, men som børn, der har brug for beskyttelse og hjælp. Strafferetten finder derfor ikke anvendelse på børn.
  • Anklagemyndighedens afdeling for «beskyttelse af unge» beskæftiger sig generelt med alt det, der vedrører børn og deres familier. Når mindreårige ofre er involveret i retssager, arbejder anklagere tæt sammen med kriminalpolitiets afdeling for «beskyttelse af unge».
  • Luxembourg har en særlig domstol, nemlig ungdomsdomstolen, som behandler sager om beskyttelse af børn. Ungdomsdomstole har særlige dommere. Ungdomsdommere har kompetence til at håndhæve lovgivningen om beskyttelse af unge. Værgemålsdommere har kompetence i sager vedrørende forældremyndighed. Værgemålsdommere fører også tilsyn med det arbejde, der udføres af retlige repræsentanter eller værger. I denne egenskab kan værgemålsdommere anmode barnets retlige repræsentanter og værger – eller barnet selv – om afklaring.

3. Retlige og politiske foranstaltninger med henblik på at undgå unødige forsinkelser i behandlingen af sager, der involverer børn

Der er ikke indført specifikke bestemmelser til at sikre, at civile retssager, der involverer børn, finder sted uden unødige forsinkelser. Med hensyn til proceduremæssige frister finder de generelle regler anvendelse (de regler, der gælder for voksne). Disse regler varierer, alt efter hvilken domstol der behandler sagen.

4. Særlige mekanismer og procedurer for støtte af børn og barnets tarv

Denne tjeneste kan hjælpe barnet med at få adgang til retsmidler. Barnet kan også bistås af en advokat.

  • Betydningen af udtrykket "barnets tarv" er ikke defineret i gældende lovgivning.

Vurderingen af barnets tarv henhører under dommernes kompetence. Dommere kan tage hensyn til flere faktorer, samtidig med at de vurderer barnets tarv, herunder f.eks. barnets trivsel, sociale faktorer osv. På trods af det gældende retlige krav kan domstolen tage hensyn til barnets synspunkter i forbindelse med vurderingen af barnets tarv. Barnet kan tilkendegive sine synspunkter og samtidig blive hørt i civile sager, f.eks. vedrørende forældremyndigheden.

Alle domstole overholder internationale retsakter såsom den europæiske konvention om udøvelse af børns rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

5. Overvågning af fuldbyrdelsen af afgørelser i sager, der involverer børn

Børn kan ikke selv søge om fuldbyrdelse af en domstols afgørelse. Deres retlige repræsentant udøver denne ret på deres vegne.

Når der er truffet en afgørelse mod en mindreårig sagsøgt, skal afgørelsen fuldbyrdes i forhold til barnets formue. Mindreårige sagsøgte, som ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til retsafgørelsen, kan ikke gøres til genstand for tvangsindgrebet frihedsberøvelse.

I sager om beskyttelse af børn kan det barn, som en advokat repræsenterer, selv søge fuldbyrdelse af en retsafgørelse.

6. Adgang til retsmidler

Et barn, der ønsker at indgive en klage, en appel eller en anmodning om domstolsprøvelse ved en almindelig domstol, skal repræsenteres af sin retlige repræsentant. Der gøres en undtagelse for myndiggjorte børn, som kan indgive en klage på egne vegne.

Da barnets retlige repræsentant repræsenterer barnet og handler på barnets vegne, kan den retlige repræsentant indgive indlæg eller klager uden barnets samtykke. Retten kan udpege en ad hoc-administrator, hvis der er en interessekonflikt mellem forældrene og barnet.

Også afgørelser truffet af ungdomsdomstolen kan appelleres af barnet med støtte fra en advokat.

7. Institutioner med ansvar for børnebidrag:

8. Adoption

I Luxembourg er adoption mulig for alle personer, der er bosiddende i Luxembourg, uanset om de er statsborgere eller ej, samt for personer, der ikke er bosiddende i Luxembourg, som ønsker at adoptere en person, der er bosiddende i Luxembourg.

Adoptionsvilkårene er fastlagt i adoptantens/adoptanternes nationale lovgivning.

Hvis to ægtefæller, der ikke har samme nationalitet eller er statsløse, adopterer, er det den lov, der gælder for deres fælles sædvanlige opholdssted på ansøgningstidspunktet, der finder anvendelse.

For adopterede finder lovgivningen i deres oprindelsesland anvendelse, medmindre den planlagte adoption giver dem adoptantens statsborgerskab. Hvis der er modstridende kompetenceregler, gælder loven i det land, hvor adoptionen er gyldigt bevilget.

Enhver, der ønsker at adoptere et barn, skal først henvende sig til ministeriet for undervisning, børn og unge (MENJE) for at indgive en ansøgning om adoption. Et "adoptionsforberedelseskursus" skal følges, inden der foretages en vurdering af, om ansøgerne er egnede til at adoptere.

Maison de l'Adoption er en instans, der yder rådgivning til personer i adoptionssager (kommende adoptanter, adopterede, adoptivfamilier og fagfolk).

Den yder støtte både under og efter adoptionsproceduren i form af personlige samtaler.

Adoptionsproceduren i Luxembourg omfatter forskellige faser.

Link til lovgivning

Børnevenlig retspleje i Luxembourg (på engelsk og fransk)  PDF (989 Kb) en

Sidste opdatering: 10/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.