Mindreåriges rettigheder i retssager

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Der er forskellige definitioner af, hvad der ved lov betragtes som et "barn" (barnets retsevne) i den maltesiske lovgivning.

1. Barnets retsevne

I Μalta er den kriminelle lavalder 14 år. I alle sager er minimumsalderen for, at en sagsøger selv kan indbringe en sag for retten, 18 år.

2. Adgang til tilpassede procedurer

For så vidt angår ungdomsforbrydere er ungdomsdomstolen den særlige domstol, der beskæftiger sig med mindreårige i straffesager. Mindreårige ofre høres ved hjælp af videoforbindelser. Civile retssager: Mindreårige under 18 år kan ikke sagsøge eller blive sagsøgt, medmindre det sker via en forælder, vejleder, samværge eller værge. I retssager vedrørende separation eller skilsmisse skal domstolen dog under retssagen altid tage barnets tarv i betragtning. Følgende forvaltningsretlige sager involverer børn: beskyttelse af børn, adoptioner, familiepleje, uledsagede asylansøgere og børn i asylprocedurer.

3. Retlige og politiske foranstaltninger med henblik på at undgå unødige forsinkelser i behandlingen af sager, der involverer børn

De retlige og politiske foranstaltninger, der er indført for at undgå unødige forsinkelser i behandlingen af sager, der involverer børn, varierer alt efter omstændighederne: straffesager: Der tages hensyn til barnets tarv, både når barnet er offer, og når det er gerningsmand, og i civile retssager i familiesager. Forvaltningsretlige afgørelser om anbringelse af mindreårige i familiepleje indbringes for ungdomsdomstolen, som er en særlig domstol.

4. Særlige mekanismer og procedurer for støtte af børn og barnets tarv

Der findes ingen overordnet regel i maltesisk ret, som fastsætter betingelserne for, hvornår et sårbart barn skal høres i forbindelse med alle de forskellige strafferetlige eller forvaltningsretlige procedurer. Der er ved lov indført forskellige statusser og procedurer, der anvendes af domstole og domstolslignende organer, og som bringer de respektive forvaltningsretlige og strafferetlige procedurer i overensstemmelse med artikel 12 i FN's konvention om barnets rettigheder. I Malta kan ethvert barn vidne. Det er imidlertid vigtigt, at domstolen finder det godtgjort, at det mindreårige vidne forstår, at det er forkert at afgive falsk vidneforklaring.

5. Overvågning af fuldbyrdelsen af afgørelser i sager, der involverer børn

Overvågningen og fuldbyrdelsen af afgørelser i sager, der involverer børn, afhænger af sagens art. I henhold til maltesisk lovgivning er der følgende strafferetlige afgørelser: strafferetlige sanktioner, afgørelser om familiepleje, tilsynsdomme og prøveløsladelse. Civilretlige afgørelser i sager, der involverer børn som sagsøgere eller sagsøgte, fuldbyrdes på samme måde som afgørelser, der involverer voksne som sagsøgere eller sagsøgte. I forbindelse med forvaltningsretlige procedurer kan børn i henhold til maltesisk lovgivning ikke sagsøge eller blive sagsøgt, medmindre det sker via den forælder, der har forældremyndigheden, eller, i mangel af en sådan forælder, en vejleder eller en samværge. Sager om beskyttelse af børn kan indledes af den juridiske afdeling hos Agenzija Appogg eller af en privat advokat.

6. Adgang til retsmidler

I henhold til maltesisk strafferetsplejelovgivning er der ikke nogen særlig ret for mindreårige ofre. Denne ret hidrører fra selve lovgivningen og gælder for alle ofre, uanset om der er tale om børn eller voksne. Med hensyn til civile retssager/forvaltningsretlige sager har et barn adgang til enhver klage-, appel- eller domstolsprøvelsesmekanisme via en forælder, en vejleder, en samværge eller en værge. Under en retssag ved familiedomstolen mellem indehaverne af forældremyndigheden kan der udpeges en børneadvokat til at varetage barnets interesser.

7. Adoption

Adoptionsproceduren i Malta omfatter forskellige faser.

Børnevenlig retspleje i Malta  PDF (366 Kb) en

Sidste opdatering: 31/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.