Mindreåriges rettigheder i retssager

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

I henhold til artikel 12 i den spanske forfatning er myndighedsalderen i Spanien 18 år. I Spanien betragtes alle på under 18 år som mindreårige/børn.

1. Barnets retsevne

 • Minimumsalderen for, at sagsøgere selv kan indbringe en sag for retten, er 18 år.
 • Kun børn, som er myndiggjort, kan selv indbringe søgsmål. Generelt bliver børn myndige, når de fylder 18 år, eller ved det fyldte 16. år efter rettens tilladelse, forældretilladelse eller ægteskab. I nogle regioner kan der opnås myndiggørelse i en alder af 14 år.
 • Den kriminelle lavalder i Spanien er 14 år i henhold til loven om mindreåriges strafferetlige ansvar. Foranstaltninger, der finder anvendelse på børn under den kriminelle lavalder (under 14 år i Spanien), er frivillige eller henhører under familieplejeområdet.

2. Adgang til tilpassede procedurer

 • Ungdomsdomstole: Særlige domstole, såkaldte "Juzgados de menores", behandler sager om forbrydelser og mindre forseelser begået af personer i alderen 14-17 år i henhold til organisk lov nr. 5/2000 af 12. januar om mindreåriges strafferetlige ansvar. Straffesager mod mindreårige lovovertrædere behandles af særlige dommere/anklagere.

Anklagemyndigheden har ansvaret for at forsvare mindreåriges rettigheder som anerkendt ved lov. De foranstaltninger, der kan træffes over for unge lovovertrædere mellem 14-18 år, er samlet i en særlig lov (organisk lov nr. 5/2000 af 12. januar om mindreåriges strafferetlige ansvar).

Når gerningsmanden er under 14 år, finder den nævnte organiske lov om mindreåriges strafferetlige ansvar ikke anvendelse, men derimod de specifikke artikler i civilloven og resten af den gældende lovgivning.

 • I sager, der involverer børn som ofre eller vidner, og som behandles af almindelige domstole, anvendes der særlige beskyttelsesforanstaltninger i henhold til lovgivningen afhængigt af børnenes alder. F.eks. afgiver de mest udsatte børn forklaring til en specialiseret psykolog, og forklaringen optages for at undgå, at barnet skal gentage den i retten, og under alle omstændigheder undgår man visuel konfrontation mellem barnet og den formodede gerningsmand.
 • Civilret: De almindelige civile domstole (Juzgados de Primera Instancia) behandler børns krav i henhold til de civile retsplejeregler. Derudover er der særlige civile domstole, som udelukkende beskæftiger sig med familieanliggender, såkaldte familiedomstole (Juzgados de Familia).

Anklagemyndigheden har ret til at deltage i civile retssager om børn eller personer med handicap, indtil der er udpeget en værge for dem.

Selv om mindreårige generelt ikke selv kan indlede en civil retssag, fastsættes det i loven, at når en foranstaltning kan påvirke deres interesser, og de har opnået tilstrækkelig modenhed, bør de høres og under alle omstændigheder, når de er 12 år eller derover.

I forbindelse med separation eller skilsmisse skal domstolen dog under retssagen altid tage hensyn til barnets tarv.

Følgende typer forvaltningsretlige sager involverer børn: beskyttelse af børn, adoption, asyl, migration, sundhed, uddannelse, forvaltningsretlige sanktioner.

3. Retlige og politiske foranstaltninger med henblik på at undgå unødige forsinkelser i behandlingen af sager, der involverer børn

Generelt og for alle domstole hedder det, med henblik på at undgå forsinkelser i retssager, der involverer mindreårige, i organisk lov nr. 1/1996 af 15. januar om beskyttelse af mindreårige i retssystemet (LOPJM), at mindreåriges deltagelse i retsmøder eller afhøring vil blive prioriteret under retssager eller forvaltningsretlige sager, og at deres deltagelse eller afhøring vil foregå på en måde, der passer til deres situation og udvikling, samt at der om nødvendigt vil blive ydet bistand fra kvalificerede fagfolk eller sagkyndige, idet deres privatliv beskyttes, og der anvendes et sprog, de forstår, i tilgængelige formater, der er tilpasset deres forhold, og som forklarer dem både spørgsmålenes indhold og konsekvenserne af deres udtalelser, med fuld overholdelse af alle retssikkerhedsgarantier.

 • Straffesager: De gældende retlige og politiske foranstaltninger varierer alt efter omstændighederne: barnet som offer eller barnet som gerningsmand.
 • Civilsager: Sagsøgerne kan anmode retten om at træffe retsbevarende foranstaltninger. Generelt kan børn ikke selv anmode retten om at træffe retsbevarende foranstaltninger, hvilket skal ske via deres retlige repræsentanter.

Når børn er involveret i familiesager, træffes der som regel retsbevarende foranstaltninger, inden der afsiges dom, af hensyn til de berørte børns tarv, f.eks. forældremyndighed, kost, samvær, underholdsbidrag osv.

4. Særlige mekanismer og procedurer for støtte af børn og barnets tarv

Den spanske lovgivning indeholder vigtige bestemmelser, der styrker foranstaltninger til fremme af mindreåriges udøvelse af deres rettigheder, og der er indført passende lovgivning om udenlandske mindreårige, som, for personer, der befinder sig i Spanien, og uanset deres administrative status, anerkender deres ret til undervisning, sundhedspleje og sociale ydelser på samme vilkår som spanske mindreårige. I forbindelse med mindreårige, der er under de offentlige myndigheders beskyttelse, anerkendes deres status som forsikringstager uden videre i forbindelse med lægehjælp.

Offentlige myndigheder er forpligtede til at sikre, at udsatte grupper, såsom uledsagede mindreårige, personer med behov for international beskyttelse, børn med handicap og ofre for seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse, børnepornografi og menneskehandel, beskyttes, og at disse gruppers lovfæstede rettigheder overholdes.

Beskyttelse af børn mod alle former for vold, herunder vold i familien, kønsbaseret vold, menneskehandel og skamfering af kvinders kønsorganer, er i henhold til LOPJM det vejledende princip for den administrative indsats. Beskyttelse af børn, der er ofre for vold i hjemmet, er en af grundpillerne i den nye lov om beskyttelse af børn og unge, der blev offentliggjort den 28. juli 2015.

Kontorerne for bistand til ofre har – i deres egenskab af enheder, der er afhængige af justitsministeriet eller de selvstyrende regioner – påtaget sig beføjelser på området. Disse kontorer foretager en individuel vurdering af ofrene med henblik på at identificere deres særlige behov for beskyttelse og bistår offeret på det juridiske, psykologiske og sociale område med henblik på at minimere primær viktimisering og undgå sekundær viktimisering. Der ydes særlige børnestøttetjenester.

Hvad angår børns deltagelse i retssager anerkender den spanske lovgivning mindreåriges ret til at blive hørt i enhver sag uden forskelsbehandling på grund af alder, handicap eller andre omstændigheder, både i familien og i enhver relevant forvaltningsretlig eller retlig procedure eller mægling, som fører til en afgørelse, der berører deres personlige, familiemæssige eller sociale sfære, under behørig hensyntagen til deres synspunkter afhængigt af alder og modenhed. Barnet skal derfor modtage de oplysninger, der gør det muligt at udøve denne ret, på et forståeligt sprog og i enkle formater, der er tilpasset barnets situation.

Princippet om "barnets tarv" prioriteres i betragtning af, at der er tale om en materiel ret, et generelt fortolkningsprincip og en procedureregel. Den spanske lovgivning (LOPJM) kræver, at enhver foranstaltning træffes af hensyn til barnets tarv og navnlig sikrer beskyttelse af barnets privatliv.

Den overordnede idé er, at hvert enkelt barns tarv skal vurderes og fastlægges individuelt under hensyntagen til alle de omstændigheder, der vedrører barnet.

Den definition og de kriterier, der afgør barnets tarv, reguleres og beskrives nærmere i LOPJM's artikel 2.

5. Overvågning af fuldbyrdelsen af afgørelser i sager, der involverer børn

Barnet som gerningsmand: Det endelige mål med strafferetlige bestemmelser for børn er, at de reintegreres i samfundet. Denne reintegration skal lettes ved hjælp af pædagogiske foranstaltninger og specialiseret personale. Børnevenlig retspleje efter en retssag henhører i vid udstrækning under de selvstyrende regioners kompetence. De har det primære ansvar for de nødvendige rehabiliteringsforanstaltninger og den nødvendige samfundstjeneste eller uddannelse.

Barnet som offer: Børn, der er ofre for forbrydelser, tilbydes sociale tjenester, som er tilpasset deres situation.

Civilret:

Børn kan være parter i civile retssager, og alle retsafgørelser forkyndes derfor for dem, og de kan anmode om fuldbyrdelse af en retsafgørelse, alt dette gennem deres retlige repræsentanter (da de ikke har rets- og handleevne), medmindre de er myndiggjorte.

Som sagsøgt: Børn kan være ansvarlige for misligholdelse af kontrakter, som de har indgået, idet de hæfter med deres egen ejendom.

6. Adgang til retsmidler

Det er vigtigt at bemærke, at adgangen til retsmidler, såsom foranstaltninger til beskyttelse af barnets rettigheder i tilfælde af interessekonflikter med deres forældre, i henhold til spansk lovgivning er den samme i alle retskredse.

Strafferet:

Adgang til klage over afgørelser om ikke at rejse tiltale: Der er en meget bred retlig ramme for beskyttelse af mindreårige ofre i Spanien, nemlig lov nr. 4/15.

Alle børn har ret til at modtage oplysninger, til at få adgang til klage-, appel- eller prøvelsesmekanismer og til at kræve erstatning under eller efter straffesagen, hvor barnet var offer. Ethvert barn, der mangler ressourcer, har ret til gratis retshjælp.

Civilret:

Barnet kan for at forsvare sine rettigheder:

 • anmode om den kompetente offentlige enheds beskyttelse og værgemål
 • informere den offentlige anklager om situationen
 • indgive klage til ombudsmanden
 • anmode om de offentlige forvaltningers tilgængelige sociale ressourcer
 • anmode om retshjælp og udnævnelse af en forsvarer
 • indgive individuelle klager til komitéen for barnets rettigheder.

I tilfælde af interessekonflikter er det i lovgivningen fastsat, at der skal udpeges en juridisk værge.

Ved civile domstole kan der gøres indsigelse mod forvaltningsretlige afgørelser vedrørende beskyttelse af mindreårige.

Børnevenlig retspleje i Spanien  PDF (606 Kb) en

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.