Mindreåriges rettigheder i retssager

Børnevenlig retspleje finder sted inden for rammerne af retssystemer, der sikrer overholdelse og effektiv gennemførelse af alle børns rettigheder på det højest opnåelige niveau

Ca. 19% af EU's befolkning (95 mio.) er under 18 år. Mindreårige kan blive direkte eller indirekte involveret i medlemsstaternes retssystemer på en række måder, f.eks. hvis de begår lovovertrædelser, hvis de bliver vidner til eller er ofre for en forbrydelse, hvis de søger asyl, hvis de bliver adopteret, eller hvis deres forældre ikke kan blive enige om forældremyndighed og samværsret.

Retssager kan have en betydelig indvirkning på mindreåriges liv, og den omstændighed, at der ikke findes børnevenlige procedurer, kan føre til begrænsninger eller krænkelser af deres rettigheder. Når de nationale retssystemer ikke omfatter børnevenlige procedurer og fremgangsmåder, støder de mest udsatte børn (f.eks. børn med handicap eller indvandrerbørn) på særlige hindringer i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder.

Alle mindreårige bør have adgang til retsvæsenet. Når børn kommer i berøring med retssystemet, bør der desuden tages hensyn til deres alder, deres særlige behov, deres modenhed og forståelsesniveau samt til de kommunikationsvanskeligheder, de måtte have.

Der er brug for detaljerede oplysninger om de personer og procedurer, der indgår i retsvæsenet, når mindreårige er berørt, samt en særlig fremgangsmåde, der sikrer, at mindreåriges rettigheder overholdes. I den forbindelse er der identificeret to kategorier: Børn som retssubjekter og særlige procedurer, der findes i EU-landene, afhængigt af, hvilket retsområde, der er tale om.

Den første kategori omfatter de almindelige omstændigheder vedrørende barnets personlige habilitet, såsom strafferetligt eller civilretligt ansvar, adgang til juridisk bistand, relationer til skole/uddannelse, beslutninger vedrørende sundhedspleje, specialretter/særlige institutioner eller økonomisk støtte, når de deltager i en retssag.

Den anden kategori har til formål at tilvejebringe oplysninger om, hvordan mindreårige behandles i forbindelse med en retssag, og den nærmere karakter af strafferetlige, civilretlige og administrative procedurer i medlemsstaterne.

Sidste opdatering: 21/09/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.