Δικαιώματα των ανηλίκων στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα του παιδιού

Σύμφωνα με το γενικό μέρος του νόμου περί αστικού κώδικα, όλα τα πρόσωπα έχουν ικανότητα δικαίου. Τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία. Δικαστήριο μπορεί να διευρύνει την περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία παιδιού ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών, αν είναι προς το συμφέρον του παιδιού και το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού το επιτρέπει. Στην Εσθονία, η ελάχιστη ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρώσει ο ενάγων για να μπορεί να κινήσει δίκη με το δικό του όνομα είναι τα 15 έτη.

2. Πρόσβαση σε προσαρμοσμένες διαδικασίες

Όσον αφορά τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης, βλ. τη σχετική σελίδα της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice).

Τα αδικήματα παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης (14 έτη) εξετάζονται από επιτροπές ανηλίκων. Οι αποφάσεις των εν λόγω επιτροπών μπορούν να προσβληθούν αρχικά ενώπιον του κυβερνήτη της επαρχίας, ενώ οι τυχόν επακόλουθες ένδικες διοικητικές προσφυγές κρίνονται από τα διοικητικά δικαστήρια. Αν υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου για διάστημα τουλάχιστον εννέα μηνών και το δικαστήριο, χωρίς εύλογη αιτία, δεν προβαίνει σε αναγκαία διαδικαστική πράξη, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης λήψης κατάλληλων μέτρων. Επίσης, αν η συζήτηση αναβληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών χωρίς τη συγκατάθεση των διαδίκων, οι διάδικοι μπορούν να προσβάλουν την απόφαση. Εξάλλου, υφίστανται ειδικοί κανόνες σχετικά με τα προσωρινά μέτρα, τέτοια δε μέτρα μπορούν να διαταχθούν από το δικαστήριο για την προστασία του παιδιού από βλάβη και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του. Περαιτέρω, ο νόμος εξαιρεί από την υποχρέωση εξέτασης τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

3. Διεπιστημονικές πτυχές

Η προστασία των παιδιών οργανώνεται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας, το Συμβούλιο Προστασίας των Παιδιών, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους κυβερνήτες των επαρχιών και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, βάσει των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον νόμο για την προστασία των παιδιών.

4. Εκπαίδευση των επαγγελματιών

Η επιμόρφωση των δικαστών οργανώνεται από το Συμβούλιο Επιμόρφωσης Δικαστικών, το οποίο υπάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με τον νόμο για τα εσθονικά δικαστήρια. Ο Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου και συνεργάζεται με φορείς άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης μέσω των υπηρεσιών του.

5. Βέλτιστο συμφέρον του παιδιού

Πολλές νομικές πράξεις αναφέρονται στο συμφέρον του παιδιού. Ο νόμος για την προστασία των παιδιών (άρθρο 21) θεσπίζει την υποχρέωση να αποδίδεται πρωταρχική σημασία στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

6. Παρακολούθηση και εκτέλεση των αποφάσεων στις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται παιδιά

Δεδομένου ότι τα παιδιά δεν έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία, δεν ενημερώνονται προσωπικά για την απόφαση και την εκτέλεσή της από το δικαστήριο. Μόλις η απόφαση καταστεί εκτελεστή, ο νόμιμος αντιπρόσωπος του παιδιού μπορεί να υποβάλει αίτηση εκτέλεσης στον δικαστικό επιμελητή. Η κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης στο παιδί θεωρείται ευθύνη του νόμιμου αντιπροσώπου.

7. Πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας

Στην Εσθονία, τα παιδιά που εμπλέκονται σε αστικές δικαστικές διαδικασίες εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι τεκμαίρεται ότι ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Ως εκ τούτου, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι παιδιού μπορούν, καταρχήν, να προβάλλουν ισχυρισμούς και να προσφεύγουν στα δικαστήρια για λογαριασμό του παιδιού χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, από τον νόμο συνάγεται ότι παιδί μπορεί επίσης να ασκήσει ένδικο βοήθημα/μέσο αυτοδύναμα. Γενικά, αναμένεται από τον νόμιμο αντιπρόσωπο να ασκήσει παρέμβαση αμέσως. Στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που κινούνται κατόπιν αίτησης, παιδί ηλικίας τουλάχιστον14 ετών το οποίο κατανοεί επαρκώς τη διαδικασία δικαιούται να ασκήσει ένδικα μέσα κατά δικαστικής απόφασης χωρίς να εκπροσωπείται από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.

8. Διαδικασία για τις υιοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών υιοθεσιών

Πρόσωπο που επιθυμεί να υιοθετήσει υποβάλλει αίτηση υιοθεσίας στην επαρχιακή κυβέρνηση. Αν η επαρχιακή κυβέρνηση κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της υιοθεσίας, το πρόσωπο που επιθυμεί να υιοθετήσει υποβάλλει αίτηση υιοθεσίας στο δικαστήριο. Η αίτηση υιοθεσίας υποβάλλεται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του υποψήφιου θετού παιδιού. Αν ο τόπος κατοικίας του υποψήφιου θετού γονέα ή του υποψήφιου θετού παιδιού δεν βρίσκεται στην Εσθονία, το δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της υιοθεσίας χωρίς τη συγκατάθεση της επιτροπής διεθνών υιοθεσιών, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Παιδί ηλικίας 10 ετών και άνω μπορεί να υιοθετηθεί μόνο με τη συγκατάθεσή του.

Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη στην Εσθονία  PDF (469 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.