Δικαιώματα των ανηλίκων στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί του τι θεωρείται κατά νόμο «παιδί» (δικαιοπρακτική ικανότητα του παιδιού) στο νομικό πλαίσιο της Μάλτας.

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα του παιδιού

Στη Μάλτα, το κατώτατο όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης είναι τα 14 έτη. Για όλα τα είδη υποθέσεων, η ελάχιστη ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρώσει ο ενάγων για να μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο με το δικό του όνομα είναι τα 18 έτη.

2. Πρόσβαση σε προσαρμοσμένες διαδικασίες

Όσον αφορά τους ανήλικους παραβάτες, το ειδικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται ποινικών υποθέσεων ανηλίκων είναι το Δικαστήριο Ανηλίκων. Όσον αφορά τα παιδιά-θύματα, η ακρόασή τους πραγματοποιείται μέσω βιντεοσυνδέσεων. Αστικές διαδικασίες: Οι ανήλικοι κάτω των δεκαοκτώ ετών δεν μπορούν να εναγάγουν ή να εναχθούν, παρά μόνο εκπροσωπούμενοι από τον γονέα, τον επιμελητή, τον επίτροπο ή τον κηδεμόνα τους. Ωστόσο, σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν διάσταση ή διαζύγιο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο λαμβάνει πάντοτε υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. Οι ακόλουθες είναι διοικητικές δικαστικές διαδικασίες που αφορούν παιδιά: προστασία παιδιού, υιοθεσία, αναδοχή, ασυνόδευτοι αιτούντες άσυλο και παιδιά σε διαδικασίες χορήγησης ασύλου.

3. Νομικά μέτρα και μέτρα πολιτικής για την αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν παιδιά

Τα νομικά μέτρα και τα μέτρα πολιτικής για την αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν παιδιά ποικίλουν ανάλογα με τις περιστάσεις: ποινικές υποθέσεις (αν το παιδί είναι θύμα ή παραβάτης) αστικές υποθέσεις (στις οικογενειακές υποθέσεις λαμβάνεται υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού). Όταν εκδίδονται διαταγές περί ανάθεσης επιμέλειας, οι διοικητικές υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου Ανηλίκων, το οποίο είναι ειδικό δικαστήριο.

4. Ειδικοί μηχανισμοί και διαδικασίες στήριξης των παιδιών και υπέρτερο συμφέρον του παιδιού

Δεν υφίσταται γενικός κανόνας στο δίκαιο της Μάλτας ο οποίος να ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιείται η ακρόαση ενός ευάλωτου παιδιού στο πλαίσιο κάθε διαφορετικής ποινικής ή διοικητικής διαδικασίας που υπάρχει. Υπάρχουν νόμοι σε διαφορετικά νομοθετήματα και διαδικασίες οι οποίοι εφαρμόζονται από δικαιοδοτικά ή οιονεί δικαιοδοτικά όργανα και οι οποίοι μεριμνούν για την ευθυγράμμιση των αντίστοιχων διοικητικών και ποινικών διαδικασιών προς το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC). Στη Μάλτα, κάθε παιδί μπορεί να καταθέσει ως μάρτυρας ωστόσο, είναι απαραίτητο να πεισθεί το δικαστήριο πως ο ανήλικος μάρτυρας αντιλαμβάνεται ότι είναι λάθος να δώσει ψευδή μαρτυρική κατάθεση.

5. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων στις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται παιδιά

Η παρακολούθηση και η εκτέλεση των αποφάσεων στις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται παιδιά εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης, και στο δίκαιο της Μάλτας υπάρχουν οι ακόλουθες ποινικές διατάξεις: επιβολή ποινής, διαταγές περί ανάθεσης επιμέλειας, αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής και απόλυση υπό όρους. Όσον αφορά τις αστικές διαδικασίες, οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά ως ενάγοντες ή εναγομένους εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αποφάσεις που αφορούν ενήλικες ως ενάγοντες ή εναγομένους. Βάσει του μαλτεζικού δικαίου, τα παιδιά δεν μπορούν να εναγάγουν ή να εναχθούν στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών, παρά μόνο εκπροσωπούμενοι από τον γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, ή, ελλείψει τέτοιου γονέα, από επιμελητή ή επίτροπο. Διαδικασίες προστασίας του παιδιού μπορούν να κινηθούν από το νομικό τμήμα της Agenzija Appogg (του εθνικού οργανισμού της Μάλτας για τα παιδία, την οικογένεια και την κοινωνία) ή από ιδιώτη δικηγόρο.

6. Πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας

Σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, σε ποινικές διαδικασίες δεν υπάρχει ειδικό δικαίωμα για τα παιδιά-θύματα το δικαίωμα αυτό απορρέει από το ίδιο το δίκαιο και ισχύει για όλα τα θύματα είτε είναι παιδιά είτε ενήλικοι. Όσον αφορά αστικές/διοικητικές διαδικασίες, το παιδί μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε καταγγελία, ένδικο μέσο ή μηχανισμό δικαστικού ελέγχου μέσω γονέα, επιμελητή, επιτρόπου ή κηδεμόνα. Κατά τη διάρκεια διαδικασιών αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας μεταξύ των ασκούντων τη γονική μέριμνα ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, μπορεί να διορισθεί συνήγορος του παιδιού για να εκπροσωπήσει το συμφέρον του παιδιού.

7. Υιοθεσία

Η διαδικασία υιοθεσίας στη Μάλτα περιλαμβάνει διάφορα στάδια.

Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη στη Μάλτα  PDF (366 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.