Alaealiste õigused kohtumenetluses

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

1. Lapse õigus- ja teovõime

Küproses on kriminaalvastutuse iga 14 aastat. Iseseisvalt kohtusse pöördumise vanuse alampiir on kõikide asjade puhul 18 aastat.

2. Juurdepääs kohandatud menetlustele

2.1. Kriminaalõigus

Üldiselt ei ole lapsel menetlusteovõimet ja seega saab ta kohtusse pöörduda üksnes oma vanemate või eestkostja kaudu.

Mis puudutab kohtuid, siis kriminaalasju, milles kannatanuks on laps, menetlevad praegu tavalised kriminaalkohtud. Kehtestatud on aga eriseadused, mis sisaldavad spetsiaalseid lastega arvestavaid sätteid lastest kannatanute ja tunnistajate kaitseks.

2.2. Tsiviilõigus

Puuduvad spetsiaalsed asutused, mis tegeleksid lastega tsiviilkohtumenetluses.

2.3. Haldusõigus

Töö-, hoolekande- ja sotsiaalkindlustusministeeriumi haldusalasse kuuluv sotsiaalhoolekandeamet osutab teenuseid laste kaitsmiseks ja toetamiseks kogu kohtumenetluse jooksul. Kõigi sotsiaalhoolekandeameti osutatavate teenuste ja rakendatavate põhimõtete esmatähtis element on lapse parimad huvid.

2.4. Kehtivad õigus- ja poliitikameetmed põhjendamatute viivituste vältimiseks lapsi puudutavate kohtuasjade menetlemisel

Tsiviilkohtumenetluse algatamiseks või lõpetamiseks ei ole kehtestatud tähtaegu, olenemata sellest, kas asi puudutab last või täiskasvanut.­

Tavaliste tsiviilkohtuasjade puhul püüavad kohtud seada esmatähtsaks lapsi puudutavad kohtuasjad, niivõrd kui see on äärmiselt suurt kohtuasjade hulka arvestades võimalik. Esialgse õiguskaitse taotlused lahendatakse põhjendamatu viivituseta.

2.5. Lastele suunatud tugimehhanismid

Tsiviilkohtumenetluse puhul ei ole kehtestatud korda, mis tagaks kohturuumide lastele sobilikkuse, ning ei pakuta psühholoogilist ega muud tuge, välja arvatud juhul, kui tehakse kindlaks erivajadus sellise toe järele.

Puuduvad õigusnormid, mis nõuaksid kohtuistungite kohandamist lapse tempo ja tähelepanu kestusega. Kui kohtus näidatakse pilte või muid materjale, mis võivad lapsele kahjulikult mõjuda, võib kohus määrata, et laps kohtusaalist eemaldataks. Tsiviilkohtumenetluses on ainus kaitsemeede kohtuistungi kinniseks kuulutamine.

3. Valdkonnaülesed aspektid

Perevägivallajuhtumite korral teeb sotsiaalhoolekandeamet koostööd kõigi teiste asjakohaste teenistustega, tuginedes ministrite nõukogu poolt 2002. aastal heaks kiidetud teenistustevaheliste menetluste käsiraamatule. Laste seksuaalse kuritarvitamise juhtude korral teeb sotsiaalhoolekandeamet koostööd teiste asjakohaste teenistustega, kohaldades eri valdkondi hõlmavat lähenemisviisi.

4. Spetsialistide koolitus

Küprose politseiakadeemia, mis on Küprose politseiharidust andev asutus, pakub alaealistega seotud juhtumite menetlemist käsitlevaid loenguid kõikidel politseikoolituse tasanditel. Selliseid loenguid, mille eesmärk on kõigi teenistusastmete politseiametnike harimine, pakutakse politseiametnike põhikoolitusprogrammis, edasijõudnute kursustel ja erikursustel.

Sotsiaalteenistuste ametnikud osalevad lastega seotud küsimuste (nt lapse küsitlemine, lapsi puudutavate asjade menetlemine jne) teemalisel algkoolitusel ja täienduskoolitustel.

Üldiste tsiviil- ja kriminaalkohtute kohtunikele ei ole kehtestatud koolitusnõudeid seoses laste kohtlemisega kohtumenetluse käigus. Kohtunikud osalevad üldiselt koolitusseminaridel ja -konverentsidel Küproses ja välisriikides, kui neid korraldatakse.

5. Lapse parimad huvid

Kohtuasjades, milles kohus peab tegema otsuse lapse parimatest huvidest lähtudes, võib kohus arvesse võtta sotsiaalhoolekandeameti koostatud aruannet, mis ei sisalda üksnes sotsiaalhoolekandeameti ametniku tähelepanekuid, vaid ka lapse seisukohti.

6. Järelevalve lapsi puudutavates menetlustes tehtud otsuste üle

Alaealiste õigusrikkujate seadus vaadatakse eeldatavasti põhjalikult läbi, et tagada konkreetsemalt lastele ja noortele soodsad menetlused. See parandab ja tugevdab lapsi puudutavaid menetlusi ning on lapse parimates huvides.

7. Juurdepääs õiguskaitsevahenditele

Laps saab esitada hagi, avalduse, kaebuse, määrus-, apellatsioon- või kassatsioonkaebuse tavamenetluse kohaselt oma vanema, eestkostja või seadusliku esindaja kaudu.

Mis puudutab sellise kriminaalmenetluse käigus või järel esitatavaid kahju hüvitamise või muid hüvitisnõudeid, milles on kannatanuks laps, siis tavalise tsiviilhagi kahju hüvitamise või muu hüvitise nõudes peab esitama lapse nimel tema vanem või eestkostja. Seoses kannatanule hüvitise väljamõistmisega tegeliku kriminaalmenetluse käigus on tavalistel kriminaalkohtutel piiratud pädevus.

Lapse ja tema vanemate või eestkostjate vahelise huvide konflikti korral võib sotsiaalhoolekandeamet võtta lapse sotsiaalhoolekandeameti direktori eestkoste alla. Vajaduse korral määrab direktor lapsele seadusliku esindaja.

8. Perekonnaelu

Küprose Vabariigis on võimalik mitut liiki lapsendamine:

  • riigisisene lapsendamine,
  • rahvusvaheline lapsendamine,
  • abikaasa eelmisest abielust sündinud lapse lapsendamine.

Kõikidel lapsendamisjuhtudel seatakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikli 21 alusel esikohale lapse parimad huvid.

Lapsesõbralik õigusemõistmine Küproses  PDF (572 Kb) en

Viimati uuendatud: 11/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.