Alaealiste õigused kohtumenetluses

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Malta õigusraamistik sisaldab eri määratlusi selle kohta, kes on seaduse silmis laps (lapse õigus- ja teovõime).

1. Lapse õigus- ja teovõime

Maltas on kriminaalvastutuse iga 14 aastat. Iseseisvalt kohtusse pöördumise vanuse alampiir on kõikide asjade puhul 18 aastat.

2. Juurdepääs kohandatud menetlustele

Kriminaalasjades alaealistega tegelev erikohus on alaealiste asjade kohus. Lastest kannatanuid kuulatakse üle videoühenduse kaudu. Tsiviilkohtumenetlus: alla 18aastased alaealised ei saa olla kohtuasjas hagejaks või kostjaks, välja arvatud vanema, hooldaja või eestkostja kaudu. Lahuselu või abielulahutust käsitlevate kohtuasjade menetlemisel võtab kohus alati arvesse lapse parimaid huve. Lastega seotud halduskohtumenetlused puudutavad järgmist: lastekaitse, lapsendamine, kasuperre paigutamine, saatjata varjupaigataotlejad ja lapsed varjupaigamenetluses.

3. Õigus- ja poliitikameetmed põhjendamatute viivituste vältimiseks lapsi puudutavate kohtuasjade menetlemisel

Kehtivad õigus- ja poliitikameetmed, mille eesmärk on vältida põhjendamatuid viivitusi lastega seotud kohtuasjade menetlemisel, on olenevalt asjaoludest erinevad. Kriminaalasjad: laps kui kannatanu ja laps kui kuriteo toimepanija. Tsiviilõiguslikes perekonnaasjades võetakse arvesse lapse parimaid huve. Mis puudutab alaealistega seotud haldusasju, siis tuleb asendushooldusele paigutamiseks pöörduda alaealiste asjade kohtusse, mis on erikohus.

4. Lastele suunatud tugimehhanismid ja menetlused ning lapse parimad huvid

Malta õiguses ei ole sätestatud üldnormi, mis määraks kindlaks haavatava lapse ülekuulamise tingimused eri kriminaal- või haldusmenetlustes. On seadusi, mis käsitlevad eri seisundeid ja toiminguid kohtutes või kohtulaadsetes asutustes, mis teostavad asjakohaseid haldus- ja kriminaalmenetlusi kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikliga 12. Maltas võib laps olla tunnistajaks, kuid kohus peab olema veendunud, et lapstunnistaja mõistab valeütluste andmise väärust.

5. Järelevalve lapsi puudutavates menetlustes tehtud otsuste täitmise üle

Järelevalve lapsi puudutavates menetlustes tehtud otsuste üle ja nende täitmisele pööramine oleneb kohtuasja liigist. Malta kriminaalõiguses on sätestatud järgmised meetmed: karistuse määramine, asendushooldusele paigutamine, kriminaalhooldusele määramine ja vangistusest tingimisi vabastamine. Sellistes tsiviilkohtumenetlustes tehtud otsuseid, milles hagejateks või kostjateks on lapsed, pööratakse täitmisele samal viisil nagu otsuseid, mille puhul hagejateks või kostjateks on täiskasvanud. Mis puudutab halduskohtumenetlust, siis ei saa lapsed Malta õiguse kohaselt olla kohtumenetluses kaebajaks või vastustajaks, välja arvatud hooldusõigusega vanema või sellise vanema puudumise korral eestkostja või hooldaja kaudu. Lastekaitseasju saab algatada Agenzija Appoggi õigusosakond või advokaat.

6. Juurdepääs õiguskaitsevahenditele

Malta õiguse kohaselt ei ole lastest kannatanutel kriminaalmenetluses eriõigusi. Õigused tulenevad seadusest ja neid kohaldatakse kõigi kannatanute, olgu laste või täiskasvanute suhtes. Laps saab tsiviil- ja halduskohtumenetluses esitada vanema, hooldaja või eestkostja kaudu hagisid, avaldusi, või määrus-, apellatsioon- või kassatsioonkaebusi. Perekonnakohtus toimuvas vanema hooldusõigusega isikute vahelises hagita menetluses võidakse lapse huvide esindamiseks määrata lasteadvokaat.

7. Lapsendamine

Malta lapsendamismenetlus koosneb eri etappidest.

Lapsesõbralik õigusemõistmine Maltas  PDF (366 Kb) en

Viimati uuendatud: 31/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.