Alaikäisen oikeudet tuomioistuinkäsittelyssä

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

1. Lapsen oikeuskelpoisuus

Kyproksessa rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja on 14 vuotta. Minkä tahansa asian vieminen oikeuden käsiteltäväksi edellyttää henkilöltä 18 vuoden ikää.

2. Mahdollisuus mukautettuihin menettelyihin

2.1. Rikosoikeus

Yleisesti ottaen lapsi ei ole oikeustoimikelpoinen. Näin ollen hän voi nostaa kanteen vain vanhempiensa/holhoojansa kautta.

Rikosasiat, joissa lapsi on uhrina, käsitellään nykyisellään yleisissä rikostuomioistuimissa. On kuitenkin olemassa erityisiä lakeja, joihin sisältyy lapset huomioon ottavia määräyksiä. Niiden tarkoituksena on suojella uhrina/todistajana olevia lapsia.

2.2. Siviilioikeus

Kyproksessa ei ole instituutioita, jotka olisivat erikoistuneet käsittelemään lasten asioita siviilioikeudellisissa menettelyissä.

2.3. Hallinto-oikeus

Työ-, hyvinvointi- ja sosiaaliministeriön sosiaalipalvelut tarjoavat palveluja lasten suojelemiseksi ja tukemiseksi koko oikeudenkäyntimenettelyn ajan. Kaikissa sosiaalipalvelujen tarjoamissa palveluissa ja niiden toteuttamissa toimissa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

2.4. Käytössä olevat oikeudelliset toimet ja politiikkatoimet, joilla pyritään välttämään tarpeettomat viiveet lapsia koskevien tapausten käsittelyssä

Siviilioikeudellisten menettelyjen aloittamiselle tai päättämiselle ei ole asetettu määräaikoja olipa kyseessä sitten lapsi tai aikuinen.

Tavanomaisissa siviiliasioissa tuomioistuin pyrkii asettamaan etusijalle lapsia koskevat asiat, jos se on suinkin mahdollista käsiteltävien asioiden suuri määrä huomioon ottaen. Kaikki pyydetyt välipäätökset käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.

2.5 Lapsia koskevat tukimekanismit

Siviilioikeudellisissa menettelyissä ei ole järjestelyjä, joilla varmistettaisiin, että tuomioistuimen tilat soveltuvat lapsille, eikä psykologista tai muuta tukea tarjota, ellei tällaisen tuen erityistä tarvetta ole todettu.

Ei ole olemassa sääntöjä, joiden mukaan oikeudenistunnoissa olisi noudatettava lapselle sopivaa käsittelytahtia ja otettava huomioon lapsen keskittymiskyky. Jos oikeudenkäynnissä on esitettävä kuvia tai muuta aineistoa, jonka voidaan katsoa olevan lapsen kannalta vahingollista, tuomari voi määrätä lapsen poistettavaksi oikeussalista. Ainoa siviilioikeudellisen menettelyn suojatoimenpide on, että asia käsitellään oikeudessa suljetuin ovin.

3. Monialaiset näkökohdat

Perheväkivaltatapauksissa sosiaalipalvelut tekevät yhteistyötä kaikkien muiden asiaankuuluvien yksiköiden kanssa ministerineuvoston vuonna 2002 hyväksymän yksiköiden välisten menettelyiden käsikirjan pohjalta. Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa sosiaalipalvelut tekevät yhteistyötä muiden asiaankuuluvien yksiköiden kanssa ja ottavat käyttöön monialaisen lähestymistavan.

4. Ammattilaisten kouluttaminen

Kyproksen poliisiakatemia, joka on Kyproksen poliisin oppilaitos, tarjoaa luentoja nuoriin liittyvien tapausten käsittelystä kaikilla poliisikoulutuksen tasoilla. Tällaisia luentoja, joilla pyritään kouluttamaan poliiseja kaikilla arvoasteilla, tarjotaan sekä vastarekrytoitujen poliisien peruskoulutusohjelmassa että edistyneemmillä kursseilla ja erikoiskursseilla.

Sosiaaliviranomaiset saavat perus- ja jatkokoulutusta lapsiin liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi lasten haastattelusta ja sellaisten tapausten käsittelystä, joihin liittyy lapsia.

Yleisten siviili- ja rikostuomioistuinten tuomareille ei ole asetettu koulutusvaatimuksia, jotka koskisivat lasten kohtelua oikeudenkäynneissä. Yleensä tuomarit osallistuvat Kyproksessa ja ulkomailla järjestettäviin koulutusseminaareihin ja -konferensseihin.

5. Lapsen etu

Jos tuomioistuimen on tehtävä lapsen edun mukainen päätös, se voi ottaa huomioon sosiaalipalveluiden tekemän raportin, jossa esitetään sosiaaliviranomaisen huomioiden lisäksi lapsen näkemykset.

6. Lapsia koskevissa menettelyissä tehtyjen päätösten seuranta

Nuoria rikoksentekijöitä koskevaa lakia on tarkoitus tarkistaa kattavasti. Tavoitteena on varmistaa, että lapset ja nuoret otetaan menettelyissä tarkemmin huomioon. Näin parannetaan ja vahvistetaan lapsia koskevia menettelyjä ja varmistetaan lapsen etu.

7. Oikeussuojakeinojen saatavuus

Lapsella on vanhempansa, laillisen holhoojansa tai oikeudellisen edustajansa kautta oikeus tutustua mihin tahansa tavanomaisten menettelyjen mukaiseen valitukseen, muutoksenhakemukseen tai oikeudelliseen uudelleentarkasteluun.

Jos sellaisessa rikosoikeudellisessa menettelyssä, jossa lapsi on ollut uhrina, tai tällaisen menettelyn jälkeen halutaan nostaa tavanomainen yksityisoikeudellinen vahingonkorvauskanne, vanhemman tai laillisen holhoojan on tehtävä se lapsen puolesta. Tavallisilla rikostuomioistuimilla on rajalliset valtuudet niiden määräysten osalta, jotka koskevat uhreille maksettavia korvauksia nykyisissä rikosoikeudenkäynneissä.

Jos lapsen ja hänen vanhempiensa/holhoojiensa välillä on eturistiriita, sosiaalipalvelut voivat siirtää lapsen sosiaalipalveluiden johtajan huostaan. Tästä tulee tällöin lapsen holhooja, joka tarpeen vaatiessa nimeää lapselle laillisen edustajan.

8. Perhe-elämä

Kyproksen tasavallassa on erityyppisiä adoptioita:

  • kansalliset adoptiot
  • kansainväliset adoptiot
  • puolison edellisestä avioliitosta olevan lapsen adoptointi

Kaikissa adoptiotapauksissa lapsen etu on tärkein, YK:n lapsen etua koskevan yleissopimuksen 21 artiklan mukaisesti.

Lapsiystävällinen oikeudenkäyttö Kyproksessa  PDF (572 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.