Alaikäisen oikeudet tuomioistuinkäsittelyssä

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Maltan oikeudellisessa kehyksessä on useita määritelmiä siitä, mitä lainsäädännössä pidetään lapsena (lapsen oikeuskelpoisuus).

1. Lapsen oikeuskelpoisuus

Maltassa rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja on 14 vuotta. Minkä tahansa asian vieminen oikeuden käsiteltäväksi edellyttää henkilöltä 18 vuoden ikää.

2. Mahdollisuus mukautettuihin menettelyihin

Nuorisotuomioistuin (Juvenile Court) on nuorisorikoksiin erikoistunut tuomioistuin, joka käsittelee alaikäisiä rikosoikeuden alalla. Lapsiuhreja kuullaan videoyhteyksien kautta. Siviilioikeudelliset menettelyt: Alle 18-vuotiaita alaikäisiä ei voida haastaa oikeuteen eivätkä he voi nostaa kannetta muutoin kuin vanhemman tai muun edunvalvojan välityksellä. Asumuseroa tai avioeroa koskevissa oikeudenkäynneissä tuomioistuimen on kuitenkin menettelyn aikana aina otettava huomioon lapsen etu. Lapsia koskevat hallinnolliset oikeudenkäyntimenettelyt ovat seuraavat: lastensuojelu, adoptiot, sijoittaminen sijaisperheeseen, ilman huoltajaa olevat turvapaikanhakijat ja lapset turvapaikkamenettelyissä.

3. Oikeudelliset ja poliittiset toimenpiteet, joilla vältetään tarpeettomat viiveet lapsia koskevien tapausten käsittelyssä

Käytössä olevat oikeudelliset ja poliittiset toimenpiteet, joilla vältetään tarpeettomat viiveet lapsia koskevien tapausten käsittelyssä, vaihtelevat olosuhteiden mukaan. Rikosasiat: lapsi uhrina ja lapsi rikoksentekijänä, perheoikeudellisissa riita-asioissa otetaan huomioon lapsen etu. Alaikäisiä koskevat hallinnolliset asiat, joissa annetaan huostaanottopäätöksiä, viedään nuorisotuomioistuimeen, joka on erityistuomioistuin.

4. Lapsille suunnatut tukimekanismit ja -menettelyt sekä lapsen etu

Maltan lainsäädännössä ei ole kattavaa säännöstä, jossa täsmennettäisiin edellytykset, joiden täyttyessä haavoittuvassa asemassa olevaa lasta on kuultava kaikissa erilaisissa rikosoikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä. On olemassa asemaltaan erilaisia lakeja ja menettelyjä, joita lainkäyttöelimet tai niiden kaltaiset elimet soveltavat ja jotka tekevät hallinnollisista ja rikosoikeudellisista menettelyistä lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 12 artiklan mukaisia. Maltassa kuka tahansa lapsi voi antaa todistajanlausunnon. Tuomioistuimen on kuitenkin oltava vakuuttunut siitä, että lapsitodistaja ymmärtää perättömän lausuman antamisen olevan väärin.

5. Lapsia koskevissa menettelyissä annettujen päätösten täytäntöönpanon seuranta

Lapsia koskevissa menettelyissä tehtyjen päätösten seuranta ja täytäntöönpano riippuvat siitä, millaisesta asiasta on kyse. Maltan lainsäädännössä on seuraavat rikosoikeudelliset toimet: rangaistuksen määrääminen, huostaanotto, valvontamääräys ja ehdonalainen vapauttaminen. Kun on kyse riita-asioista, joissa kantajana tai vastaajana on lapsi, päätökset pannaan täytäntöön samalla tavalla kuin päätökset, joissa kantajana tai vastaajana on aikuinen. Maltan lainsäädännön mukaisissa hallinnollisissa menettelyissä lapsi ei voi haastaa ketään oikeuteen eikä häntä voida haastaa oikeuteen, paitsi jos häntä edustaa huoltajana vanhempi tai vanhemman puuttuessa muu edunvalvoja. Lastensuojeluasioita voi panna vireille sosiaalipalveluja tarjoavan Agenzija Appoggin oikeudellinen yksikkö tai yksityinen asianajaja.

6. Oikeussuojakeinot

Maltan lainsäädännön mukaan lapsiuhreilla ei ole rikosoikeudellisessa menettelyssä erityisiä oikeuksia, vaan ne perustuvat lakiin, ja niitä sovelletaan samalla tavalla uhrin asemassa olevaan aikuiseen tai lapseen. Jos kyseessä on siviilioikeudellinen/hallinnollinen menettely, lapsi voi tutustua mihin tahansa kannetta, muutoksenhakua tai oikeudellista valvontaa koskevaan mekanismiin vanhemman tai muun edunvalvojan välityksellä. Perhetuomioistuimessa käsiteltävässä vanhempainoikeuksien haltijoiden välisessä riita-asiassa lapselle voidaan nimittää asianajaja edustamaan tämän etua.

7. Adoptio

Maltan lainsäädännön mukaisessa adoptiomenettelyssä on useita vaiheita.

Lapsiystävällinen oikeudenkäyttö Maltassa  PDF (366 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 31/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.