Rights of minors in court proceedings

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Cipru najniža dob za kaznenu odgovornost iznosi 14 godina. Najniža dob u kojoj tužitelj može samostalno pokrenuti sudski postupak u svim vrstama predmeta iznosi 18 godina.

2. Pristup prilagođenim postupcima

2.1. Kazneno pravosuđe

Općenito, dijete nema pravnu i poslovnu sposobnost za pokretanje tužbenog postupka i stoga tužbu može podnijeti samo preko svojih roditelja/skrbnika.

Kad je riječ o sudovima, kaznene predmete u kojima je dijete žrtva trenutačno rješavaju redovni kazneni sudovi. Međutim, određeni zakoni sadržavaju posebne odredbe o zaštiti djece koja su žrtve/svjedoci.

2.2. Građansko pravosuđe

Ne postoje specijalizirane ustanove koje se bave djecom u građanskim sudskim postupcima.

2.3. Upravno pravosuđe

Služba za socijalnu skrb Ministarstva rada, socijalne skrbi i socijalnog osiguranja pruža usluge zaštite i potpore djeci tijekom cijelog sudskog postupka. Pri pružanju usluga i provedbi politika služba za socijalnu skrb prije svega uzima u obzir najbolji interes djeteta.

2.4. Postojeće pravne mjere i mjere politike za izbjegavanje nepotrebne odgode u rješavanju predmeta koji uključuju djecu

Ne postoje rokovi u kojima se građanski sudski postupak mora pokrenuti ili okončati, neovisno o tome je li riječ o djetetu ili odrasloj osobi.

U redovnim građanskim predmetima sudovi će pokušati dati prednost predmetima koji uključuju djecu koliko je to moguće, uzimajući u obzir veliki broj predmeta. Svaki zatraženi privremeni nalog rješavat će se bez nepotrebne odgode.

2.5. Posebni mehanizmi za pružanje potpore djeci

U građanskim sudskim postupcima ne postoje mehanizmi kojima se osigurava da su prostorije suda prikladne za djecu, a ne nude se ni psihološka ili druga potpora, osim ako je utvrđena posebna potreba za takvom potporom.

Ne postoje propisi kojima se zahtijeva da se sudske rasprave prilagode djetetovoj sposobnosti praćenja i koncentracije. Ako se tijekom suđenja trebaju predočiti slike ili drugi materijali koji se mogu smatrati štetnima za dijete, sudac može naložiti odvođenje djeteta iz sudnice. Jedina je zaštitna mjera u građanskom postupku suđenje iza zatvorenih vrata.

3. Multidisciplinarni aspekti

U slučajevima nasilja u obitelji služba za socijalnu skrb surađuje sa svim drugim relevantnim službama u skladu s priručnikom za međuresorne postupke koji je 2002. odobrilo Vijeće ministara. U slučajevima seksualnog zlostavljanja djece služba za socijalnu skrb surađuje s drugim relevantnim službama, pri čemu se primjenjuje multidisciplinarni pristup.

4. Osposobljavanje stručnjaka

Ciparska policijska akademija, odnosno obrazovna ustanova ciparske policije, održava predavanja o postupanju u predmetima koji uključuju maloljetnike na svim razinama policijskog osposobljavanja. Takva predavanja, koja su namijenjena obrazovanju policijskih službenika svih razina, osiguravaju se u okviru programa osnovnog osposobljavanja novozaposlenih policijskih službenika, naprednih tečajeva i specijaliziranih tečajeva.

Socijalni radnici sudjeluju u programima početnog i kontinuiranog osposobljavanja o pitanjima koja se odnose na djecu, odnosno o razgovoru s djetetom, postupanju u predmetima koji uključuju djecu itd.

Kad je riječ o sucima redovnih građanskih i kaznenih sudova, ne postoje zahtjevi u pogledu osposobljavanja koje se odnosi na postupanje prema djeci tijekom sudskog postupka. Suci općenito sudjeluju na seminarima i konferencijama za osposobljavanje u Cipru i u inozemstvu kada se takvi događaji organiziraju.

5. Najbolji interes djeteta

U predmetima u kojima treba donijeti odluku u najboljem interesu djeteta, sud može uzeti u obzir izvješće koje je pripremila služba za socijalnu skrb, a koje sadržava primjedbe socijalnog radnika, ali i mišljenje djeteta.

6. Praćenje odluka u postupcima u koje su uključena djeca

Očekuje se da će se Zakon o maloljetnim prijestupnicima sveobuhvatno revidirati s ciljem osiguravanja konkretnijih postupaka u korist djece i mladih. Time će se poboljšati i ojačati postupci koji uključuju djecu i osigurati poštovanje najboljeg interesa djeteta.

7. Pristup pravnim lijekovima

Dijete može podnijeti pritužbu, žalbu ili zahtjev za pokretanje postupka sudskog preispitivanja u okviru redovnih postupaka preko roditelja, zakonskog skrbnika ili pravnog zastupnika.

Kad je riječ o zahtjevima za odštetu/naknadu tijekom ili nakon kaznenog postupka u kojem je dijete bilo žrtva, ako se za odštetu/naknadu podnosi redovna građanska tužba, nju u ime djeteta moraju podnijeti njegovi roditelji ili zakonski skrbnik. Kada je riječ o nalozima za naknadu štete žrtvama u okviru samog kaznenog postupka, redovni kazneni sudovi imaju ograničene ovlasti.

U slučaju da postoji sukob interesa između djeteta i njegovih roditelja/skrbnika, služba za socijalnu skrb može staviti dijete pod skrbništvo ravnatelja službe za socijalnu skrb koji postaje skrbnik djeteta i koji će, ako se to smatra potrebnim, djetetu dodijeliti pravnog zastupnika.

8. Obiteljski život

U Republici Cipru postoje različite vrste posvojenja:

  • unutardržavna posvojenja
  • međudržavna posvojenja
  • posvojenje djeteta bračnog druga iz prethodnog braka.

U svim vrstama posvojenja prije svega se uzima u obzir najbolji interes djeteta u skladu s člankom 21. Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Pravosuđe prilagođeno djeci u Cipru  PDF (572 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.