Rights of minors in court proceedings

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Danskoj je najniža dob u kojoj tužitelj može samostalno pokrenuti postupak pred sudom 18 godina.

2. Pristup prilagođenim postupcima

Kad je riječ o kaznenim predmetima, nisu uspostavljene specijalizirane ustanove koje se bave djecom koja su žrtve i djecom koja su svjedoci. Takvom se djecom bave redovne službe policije, javnog tužiteljstva i sudova.

Kad je riječ o građanskom pravu, u Danskoj nisu uspostavljene specijalizirane ustanove koje se bave djecom koja sudjeluju u građanskim sudskim postupcima.

Danski se pravosudni sustav u pravilu temelji na pretpostavci da su suci i sudski izvršitelji „opći službenici”. Stoga u postupcima koji se odnose na djecu ne sudjeluju specijalizirani suci ili sudski izvršitelji.

Sudovi su općenito obvezni voditi svaki postupak uz nužnu brzinu.

Danska je vlada 2013. odlučila ojačati zaštitu djece i mladih od zlostavljanja. Ako se mora pretpostaviti da je djetetu ili mladoj osobi potrebna posebna potpora, općinsko vijeće osigurava ispitivanje uvjeta koji se odnose na dijete ili mladu osobu.

Kad je riječ o kaznenom pravosuđu, nisu uspostavljene specijalizirane ustanove koje se bave djecom koja su žrtve i djecom koja su svjedoci.

U Danskoj se maloljetnici bez pratnje smatraju posebno ranjivom skupinom i za obrađivanje takvih zahtjeva izrađene su smjernice.

Djecu u svojstvu tužitelja u okviru građanskih sudskih postupaka zastupaju njihovi roditelji ili skrbnici s obzirom na to da ona nemaju postupovnu sposobnost za poduzimanje radnji. Dijete koje redovni građanski sud pozove kao svjedoka nema pravo zatražiti besplatno zastupanje po odvjetniku.

3. Multidisciplinarni aspekti

Danska je vlada 2013. dodijelila financijska sredstva inicijativama kojima se nastoji ojačati zaštita djece i mladih od zlostavljanja. Jedna od tih inicijativa bila je namijenjena osnivanju pet posebnih „kuća za djecu” koje obuhvaćaju sve općine u Danskoj.

Uspostavljen je mehanizam suradnje kako bi se ojačala suradnja u slučajevima izrazitog sukoba između regionalne državne uprave i općina.

4. Osposobljavanje stručnjaka

Zamjenici sudaca sudjeluju u nizu obveznih osnovnih tečajeva osposobljavanja. Ti tečajevi uključuju osposobljavanje za postupanje u predmetima povezanima sa skrbništvom.

Kad je riječ o sucima, ta se tema općenito obrađuje u okviru tečajeva osposobljavanja i seminara ako je to potrebno.

Za odvjetnike koji djecu zastupaju u građanskim predmetima, kaznenim predmetima ili predmetima u okviru upravnog sustava ne provodi se obvezno osposobljavanje.

Ravnatelj javnog tužiteljstva omogućuje sudjelovanje na seminaru kao dio dodatnog osposobljavanja za tužitelje koji su u kontaktu s djecom u okviru postupaka.

Danska vlada kontinuirano podupire općine u njihovu radu na pružanju odgovarajućih usluga ranjivoj djeci, mladima i njihovim obiteljima. Stoga su za daljnje obrazovanje socijalnih radnika zaposlenih u općinama osigurana godišnja financijska sredstva.

5. Najbolji interesi djeteta

Na temelju danskog Zakona o socijalnim uslugama općina je djetetu obvezna pružiti potrebnu potporu u skladu s najboljim interesima tog djeteta. Potpora se stoga mora prilagoditi konkretnoj situaciji i potrebama djeteta, a mora se pružati kontinuirano i u ranoj fazi kako bi se eventualni problemi mogli, koliko god je to moguće, riješiti u domu ili neposrednoj okolini djeteta. Isto tako, potpora se mora temeljiti na vlastitim sredstvima djeteta.

6. Praćenje i izvršavanje odluka u postupcima u koje su uključena djeca

Kad je riječ o žrtvama u okviru kaznenog pravosuđa, nakon što se policiji prijavi navodno kazneno djelo, policija je općenito obvezna žrtvi pružiti smjernice i informacije o, među ostalim, pravu na pravnu pomoć.

Presude u građanskim postupcima u kojima djeca sudjeluju u svojstvu tužitelja izvršavaju sudovi nadležni za izvršenje u skladu s uobičajenim pravilima o izvršenju. Djeca u svojstvu tužitelja nemaju postupovnu sposobnost za poduzimanje radnji i stoga ih moraju zastupati njihovi roditelji ili skrbnici koji ostvaruju prava djeteta u svojstvu tužitelja.

U predmetima u području obiteljskog prava izvršenje presuda o skrbništvu i boravištu djeteta provode sudovi nadležni za izvršenje. Izvršenje se ne smije provesti ako je mentalno i fizičko zdravlje djeteta ozbiljno ugroženo.

7. Pristup pravnim lijekovima

Kad je riječ o kaznenom pravu, nakon što se policiji prijavi navodno kazneno djelo, policija je općenito obvezna žrtvi pružiti smjernice i informacije o, među ostalim, pravu na pravnu pomoć i žalbama. Zahtjevi za naknadu štete mogu se obrađivati u okviru kaznenog postupka.

Dijete može imati status tužitelja, no s obzirom na to da nema postupovnu sposobnost za poduzimanje radnji, ne može samostalno i u svoje ime pokrenuti postupak pred nacionalnim sudom.

Dijete može imati status tuženika, ali sve postupovne radnje u ime djeteta moraju poduzimati djetetovi roditelji ili skrbnik.

Svatko je, uključujući djecu, obvezan svjedočiti u sudskom postupku ako ga sud pozove da sudjeluje u svojstvu svjedoka. Suglasnost roditelja/skrbnika nije nužna kako bi dijete sudjelovalo u postupku u svojstvu svjedoka.

Djeca mogu imati status tužitelja i tuženika u građanskim postupcima. Djeca općenito nemaju postupovnu sposobnost za poduzimanje radnji i stoga roditelji ili skrbnici djeteta ostvaruju prava djeteta u svojstvu tužitelja i tuženika, uključujući pravo na žalbu.

8. Obiteljski život

Prije nego što se osobama odobri status potencijalnih posvojitelja tajništvo Zajedničkog vijeća temeljito istražuje podnositelje zahtjeva. Ishodi istrage predstavljaju se Zajedničkom vijeću koje na temelju istrage odlučuje mogu li se podnositelji zahtjeva proglasiti potencijalnim posvojiteljima.

Danskim Zakonom o posvojenju iz prosinca 2015. dopušta se samo potpuno posvojenje djece. Dansko tijelo akreditirano za pitanja posvojenja trenutačno surađuje samo s državama podrijetla čije zakonodavstvo dozvoljava potpuno posvojenje.

Kad je riječ o posvojenjima unutar države, danskim Zakonom o posvojenju propisano je da sva djeca starija od 12 godina moraju dati pristanak na posvojenje.

Ako je dijete mlađe od 12 godina, državna uprava mora, ako zrelost djeteta i priroda predmeta to dopuštaju, dostaviti informacije o djetetovu stavu prema posvojenju.

Ministar za socijalna pitanja i unutarnje poslove odgovoran je za zakonodavstvo u području posvojenja.

Pravosuđe prilagođeno djeci u Danskoj(499 Kb)  PDF (499 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 30/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.