Rights of minors in court proceedings

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U skladu s općim dijelom Građanskog zakonika svaka osoba ima pravnu sposobnost. Osobe mlađe od 18 godina imaju ograničenu poslovnu sposobnost. Sud može proširiti ograničenu poslovnu sposobnost djece koja su navršila 15 godina ako je to u interesu djeteta i ako stupanj razvoja djeteta to dopušta. U Estoniji je najniža dob u kojoj tužitelj može samostalno pokrenuti postupak pred sudom 15 godina.

2. Pristup prilagođenim postupcima

Za informacije o pravosudnom sustavu vidjeti odgovarajuću stranicu portala e-pravosuđe.

Predmete u kojima sudjeluju djeca koja još nisu navršila najnižu dob za kaznenu odgovornost (14 godina) i koja su počinila kazneno djelo razmatraju odbori za maloljetnike. Odluke tih odbora prvo preispituje guverner pokrajine, a nakon toga upravni sudovi kojima se u okviru upravnih sudskih postupaka podnose žalbe. Moguće je podnijeti zahtjev za odgovarajuću mjeru ako sud razmatra predmet devet mjeseci ili više, a još nije poduzeo odgovarajuću postupovnu radnju bez razumnog obrazloženja. Osim toga, ako je rasprava odgođena za dulje od tri mjeseca bez pristanka stranaka, stranke mogu podnijeti žalbu protiv odluke. Primjenjuju se posebna pravila koja se odnose na privremene mjere koje sud može naložiti kako bi se dijete zaštitilo od opasnosti i kako bi se osigurala provedba postupka. Osim toga, u zakonodavstvu je predviđeno izuzeće u pogledu saslušanja djece s posebnim potrebama.

3. Multidisciplinarni aspekti

Zaštitom djece upravljaju Vlada Republike Estonije, vijeće za zaštitu djece, Ministarstvo za socijalna pitanja, Odbor za socijalno osiguranje, guverneri pokrajina i lokalne vlasti na temelju funkcija navedenih u Zakonu o zaštiti djece.

4. Osposobljavanje stručnjaka

Osposobljavanje sudaca organizira Vijeće za pravosudno osposobljavanje koje djeluje u okviru Vrhovnog suda u skladu s estonskim Zakonom o sudovima. Estonska odvjetnička komora član je Vijeća odvjetničkih komora Europe, putem kojeg s drugim državama članicama komunicira o pitanjima osposobljavanja.

5. Najbolji interesi djeteta

Na interese djeteta odnose se brojni pravni akti. U Zakonu o zaštiti djece (članak 21.) utvrđuje se obveza osiguravanja da se najbolji interes djeteta smatra primarnom brigom.

6. Praćenje i izvršavanje odluka u postupcima u koje su uključena djeca

Budući da djeca nemaju poslovnu i postupovnu sposobnost, sud ih ne obavještava osobno o presudi i o izvršenju te presude. Nakon što presuda postane izvršiva, pravni zastupnik djeteta može podnijeti zahtjev za izvršenje sudskom izvršitelju. Smatra se da je odgovornost pravnog zastupnika djetetu prenijeti informacije o postupku izvršenja.

7. Pristup pravnim lijekovima

U Estoniji djecu koja sudjeluju u građanskim sudskim postupcima zastupaju njihovi pravni zastupnici za koje se pretpostavlja da djeluju u njihovu najboljem interesu. Stoga pravni zastupnici djeteta u načelu mogu, bez njegova pristanka, u ime djeteta dostavljati podneske i podnositi žalbe sudu. Međutim, iz zakonodavstva se može zaključiti da dijete može i samostalno sudu podnositi zahtjeve/žalbe. Općenito se očekuje da se pravni zastupnik djeteta uključi u taj postupak bez odlaganja. Kad je riječ o predstavkama u obiteljskim pitanjima, dijete staro 14 godina ili više koje u dovoljnoj mjeri razumije postupak ima pravo podnijeti žalbu protiv sudske odluke, a da ga pritom ne mora zastupati njegov pravni zastupnik.

8. Postupak za posvojenje, uključujući međunarodno posvojenje

Osoba koja želi posvojiti dijete podnosi zahtjev za posvojenje tijelima pokrajinske vlasti. Ako pokrajinska vlast smatra da su ispunjeni uvjeti potrebni za posvojenje, osoba koja želi posvojiti dijete sudu podnosi zahtjev za posvojenje. Zahtjev za posvojenje podnosi se sudu koji je nadležan u mjestu boravka djeteta koje se posvaja. Ako se boravište posvojitelja ili djeteta ne nalazi u Estoniji, sud ne odlučuje o posvojenju bez suglasnosti odbora za međunarodna posvojenja osnovanog u okviru Ministarstva za socijalna pitanja Republike Estonije. Dijete koje je navršilo deset godina može se posvojiti jedino uz njegov pristanak.

Pravosuđe prilagođeno djeci u Estoniji  PDF (469 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 31/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.