Rights of minors in court proceedings

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Grčkoj je najniža dob za kaznenu odgovornost 15 godina. Dijete u dobi od 12 do 15 godina koje je počinilo kazneno djelo ima pravo podnijeti žalbu protiv upravne odluke; nakon što dijete navrši 17 godina, to pravo postaje njegovo isključivo pravo.

Najniža je dob u kojoj tužitelj može samostalno pokrenuti postupak pred sudom 15 godina za postupke koji se odnose na zaposlenje, 18 godina za postupke koji se odnose na azil, migracije, administrativne sankcije i zdravlje, 12 godina za okončanje postupka posvojenja, 16 godina za izvanparnične postupke i 18 godina za sve druge postupke, osim ako je djetetu priznata ograničena postupovna sposobnost.

2. Pristup prilagođenim postupcima

Na svakom prvostupanjskom i žalbenom sudu u Grčkoj djeluju kazneni sudac za maloljetnike, istražni sudac za maloljetnike i javni tužitelj za maloljetnike, a svi su specijalizirani za kaznene predmete koji uključuju maloljetnike. Sud za maloljetnike, koji čine kazneni suci za maloljetnike, odlučuje o predmetima koji uključuju maloljetne prijestupnike.

Nadalje, maloljetnike štite „društva za zaštitu maloljetnika” koja su uspostavljena u okviru svakog prvostupanjskog suda, a čije osoblje čine suci, tužitelji, sociolozi, nastavnici itd.

U okviru svakog prvostupanjskog suda i nekih žalbenih sudova uspostavljena su specijalizirana vijeća sudaca u području obiteljskog prava. Ti su suci specijalizirani za obiteljsko pravo u smislu da, kada djeluju u svojstvu sudaca u predmetima građanskog prava, odlučuju samo o predmetima obiteljskog prava. Te im se dužnosti dodjeljuju na razdoblje od dvije do četiri godine.

Kad je riječ o upravnom pravosuđu, nema posebnih odredbi ni ustanova za obiteljsko pravo i maloljetnike.

3. Multidisciplinarni aspekti

Socijalne službe i obiteljski sudovi blisko surađuju u svakoj fazi. Kako bi predmet došao do suca u naprednoj fazi, za suce se sastavljaju izvješća i održavaju se razgovori s psiholozima. Ako je to potrebno, sudac u svakom trenutku može zatražiti da vještak posebno ispita dijete i/ili djetetove roditelje kako bi se temeljito provjerili životni uvjeti i obiteljsko okruženje.

4. Osposobljavanje stručnjaka

U okviru osnovnog pravosudnog osposobljavanja za stjecanje kvalifikacija obiteljsko pravo ne obrađuje se zasebno od drugih područja prava. Međutim, obiteljsko pravo čini dio kontinuiranog osposobljavanja koje organiziraju tijela kao što su Nacionalna škola sudaca, Ministarstvo pravosuđa, odvjetničke komore, akademije itd. Suce i javne tužitelje specijalizirane u tom području potiče se na sudjelovanje u takvim aktivnostima za upoznavanje s tim područjem.

Prekogranično osposobljavanje osigurava se putem uobičajenih organizacija (tj. putem Europske mreže za pravosudno osposobljavanje i Akademije za europsko pravo) ili drugih tijela ili ustanova koje se bave pravosudnim osposobljavanjem na europskoj razini.

5. Najbolji interesi djeteta

Sve mjere koje je potrebno poduzeti i svi postupci koje primjenjuju državna tijela ili subjekti, uključujući sudove, moraju biti u skladu s načelom djelovanja u najboljem interesu djeteta. Na sudu je sudac odgovoran za postupanje u skladu s tim načelom u okviru svakog pojedinog predmeta.

6. Pristup pravnim lijekovima

Djeci se, kao i odraslima, daju sva prava i upoznaje ih se sa svim postupcima u koje ih sud može uključiti ako sudjeluju u kaznenom ili građanskom predmetu. Posebno kad je riječ o kaznenim postupcima, javni tužitelj nakon saslušanja djeteta može „zamrznuti” kazneni postupak ako bi se time moglo izbjeći nanošenje nepopravljive štete djetetovoj osobnosti.

7. Obiteljski život

U skladu s grčkim pravom osobe koje su zainteresirane za posvajanje djeteta moraju podnijeti zahtjev prvostupanjskom sudu koji je nadležan u mjestu boravka djeteta kako bi se posvojenje moglo zakonski proglasiti. Kako bi podnositelji zahtjeva posvojili dijete, biološki roditelji tog djeteta moraju za to dati pristanak pred sucem u sučevu kabinetu. Dijete koje se posvaja, a koje je navršilo 12 godina, isto tako mora dati pristanak. Svjedok na sudskoj raspravi mora svjedočiti o tvrdnji da su podnositelji zahtjeva sposobni odgojiti dijete i skrbiti za njega uzimajući u obzir, među ostalim, razinu obrazovanja i financijska sredstva podnositelja zahtjeva. Isto vrijedi i za međunarodna posvojenja. Taj je postupak utvrđen u člancima 1542. i dalje grčkog Građanskog zakonika i u članku 800. grčkog Zakona o parničnom postupku.

Razlikujemo posvojenja maloljetnika i posvojenja odraslih. Posvojenja odraslih iznimni su slučajevi i odnose se samo na srodnike do četvrtog stupnja (tj. rođake) (članak 1579. grčkog Građanskog zakonika). Osim toga, odrasle osobe u braku mogu se posvojiti samo uz pristanak njihova bračnog druga (članak 1583. grčkog Građanskog zakonika).

Višečlani prvostupanjski sud nadležan u mjestu boravka djeteta odlučuje u sudskim postupcima koji se odnose na posvojenja unutar države i međunarodna posvojenja (članak 800. Zakona o parničnom postupku). Posebno kad je riječ o međunarodnim posvojenjima, uspostavljeno je i Središnje tijelo za međudržavna posvojenja koje je u nadležnosti grčkog Ministarstva rada (članak 19. Zakona 3868/2010).

Pravosuđe prilagođeno djeci u Grčkoj  PDF (326 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 25/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.