Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Rights of minors in court proceedings

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Luksemburgu najniža dob u kojoj tužitelj može samostalno pokrenuti sudski postupak u svim područjima prava iznosi 18 godina. Iznimka su emancipirana djeca, koja mogu podnijeti pritužbu u svoje ime.

U Luksemburgu se specijalizirani pravosudni sustav bavi kaznenim djelima koja su počinila djeca mlađa od najniže dobi za kaznenu odgovornost. Najniža dob za kaznenu odgovornost u Luksemburgu iznosi 18 godina. Stoga dijete mlađe od 18 godina ne može počiniti kaznena djela u okviru luksemburškog pravnog sustava, nego djela koja se kvalificiraju kao kaznena djela i za koja je nadležan specijalizirani sud za maloljetnike koji je odgovoran za primjenu mjera zaštite, skrbi i/ili obrazovanja.

2. Pristup prilagođenim postupcima

Osim u određenim pitanjima obiteljskog prava i zaštite djece, građanski postupci vode se pred građanskim sudovima. U području upravnog pravosuđa ne postoje posebni obiteljski sudovi ni sudovi za maloljetnike. Upravni sudovi preispituju samo odluke povezane s azilom i migracijama.

  • Specijalizirani sud za maloljetnike nadležan je za odlučivanje u predmetima koji se odnose na djecu kao osumnjičenike i počinitelje te za izricanje mjera za zaštitu djece kojoj je potrebna pomoć i zaštita. Sud za maloljetnike (Tribunal de la jeunesse) donosi mjere obrazovanja i zaštite. Djeca koja su osumnjičenici/počinitelji ne smatraju se počiniteljima, nego djecom kojoj je potrebna zaštita i pomoć. Stoga se kazneno pravo kao takvo ne primjenjuje na djecu.
  • Odjel za zaštitu mladih u okviru ureda javnog tužitelja općenito se bavi svime što utječe na djecu i njihove obitelji. Ako u sudskom postupku djeca sudjeluju kao žrtve, javni tužitelji blisko surađuju s odjelom za zaštitu mladih pravosudne policije.
  • Luksemburg ima specijalizirani sud za maloljetnike koji se bavi pitanjima obiteljskog prava, zaštitom djece i predmetima skrbništva. Sudovi za maloljetnike i skrbništvo djeluju sa specijaliziranim sucima. Suci za maloljetnike nadležni su za izvršenje zakona o zaštiti mladih te za izmjenu ili izvršenje odluka o razvodu ako se odnose na roditeljsku skrb nad djecom. Suci za skrbništvo nadležni su za odlučivanje u predmetima koji se odnose na roditeljsku skrb nad djecom čiji su roditelji rastavljeni, a nisu bili u braku. Suci za skrbništvo provode i nadzor nad radom pravnih zastupnika ili skrbnika. U toj ulozi suci za skrbništvo mogu zatražiti pojašnjenje od pravnih zastupnika i skrbnika djeteta te od samog djeteta.

3. Pravne mjere i mjere politike za izbjegavanje nepotrebne odgode u rješavanju predmeta koji uključuju djecu

Ne postoje posebne odredbe kojima se osigurava da se građanski sudski postupci koji uključuju djecu odvijaju bez nepotrebne odgode. Kada je riječ o postupovnim rokovima, primjenjuju se opća pravila (pravila koja se primjenjuju na odrasle osobe). Ta se pravila razlikuju ovisno o sudu koji odlučuje u predmetu.

4. Posebni mehanizmi i postupci za pružanje potpore djeci te najbolji interes djeteta

Te službe mogu pružiti potporu djetetu u pristupu pravnim lijekovima. Djetetu može pomagati i odvjetnik.

  • Značenje pojma najbolji interes nije definirano u primjenjivom zakonodavstvu.

Ocjenjivanje najboljeg interesa djeteta u nadležnosti je sudaca. Pri ocjenjivanju najboljeg interesa djeteta suci mogu uzeti u obzir nekoliko čimbenika, primjerice dobrobit djeteta, socijalne čimbenike itd. Unatoč postojećem pravnom zahtjevu, sud može pri utvrđivanju najboljeg interesa djeteta uzeti u obzir njegovo mišljenje. Dijete može izraziti svoje mišljenje tijekom saslušanja u građanskim stvarima, na primjer o roditeljskoj skrbi.

Svi sudovi poštuju međunarodne pravne instrumente kao što su Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava.

5. Praćenje izvršenja odluka u postupcima u koje su uključena djeca

Djeca ne mogu samostalno tražiti izvršenje presude suda. To pravo u njihovo ime ostvaruje pravni zastupnik.

Ako je donesena odluka protiv djeteta koje je tuženik u postupku, izvršenje odluke mora se provesti nad djetetovom imovinom. Djeci u svojstvu tuženika koja ne ispunjavaju svoje obveze koje proizlaze iz sudske odluke ne može se izreći prisilna mjera pritvora.

Kada je riječ o predmetima koji se odnose na zaštitu djece, dijete koje zastupa odvjetnik može samostalno tražiti izvršenje sudske presude.

6. Pristup pravnim lijekovima

Dijete koje želi podnijeti pritužbu, žalbu ili zahtjev za pokretanje postupka sudskog preispitivanja pred redovnim sudom mora zastupati njegov pravni zastupnik. Iznimka su emancipirana djeca koja mogu podnijeti pritužbu u svoje ime.

Budući da pravni zastupnik djeteta zastupa dijete i poduzima sve radnje u njegovo ime, on može podneske ili žalbe podnijeti bez pristanka djeteta. Ako postoji sukob interesa između roditelja i djeteta, sud može imenovati ad hoc administratora.

Dijete može podnijeti žalbu protiv odluka suda za maloljetnike uz pomoć odvjetnika.

7. Ustanove zadužene za pružanje potpore djeci:

Zadaća im je osigurati provedbu Konvencije o pravima djeteta potpisane 20. studenoga 1989. u New Yorku bez interveniranja u sudske postupke.

8. Posvojenje

U Luksemburgu je posvojenje omogućeno svim osobama koje imaju boravište u Luksemburgu, bez obzira na to jesu li državljani te države, a omogućeno je i osobama koje nemaju boravište u Luksemburgu, a žele posvojiti osobu koja ondje ima boravište.

Zahtjevi za posvojenje uređeni su nacionalnim pravom posvojitelja.

U slučaju kada su posvojitelji bračni drugovi koji nemaju isto državljanstvo ili su bez državljanstva mjerodavno je pravo države u kojoj imaju zajedničko uobičajeno boravište u trenutku podnošenja zahtjeva.

Na posvojenike se primjenjuje zakonodavstvo njihove države podrijetla, osim ako im se planiranim posvojenjem dodjeljuje državljanstvo posvojitelja. U slučaju proturječnih pravila o nadležnosti primjenjuje se pravo države u kojoj je valjano zaključen postupak posvojenja.

Svaka osoba koja želi posvojiti dijete mora se prvo obratiti Ministarstvu nacionalnog obrazovanja, djece i mladih kako bi podnijela zahtjev za posvojenje. Prije ocjene prikladnosti podnositelja zahtjeva za posvojenje održava se tečaj pripreme za posvojenje.

Maison de l'Adoption savjetodavna je služba za posvojenje namijenjena osobama koje sudjeluju u postupku posvojenja (potencijalni posvojitelji, posvojenici, obitelji posvojitelja, stručnjaci uključeni u posvojenje).

Ta služba pruža potporu tijekom i nakon postupka posvojenja osiguravanjem prilagođenog savjetovanja.

Postupak posvojenja u Luksemburgu sastoji se od različitih faza.

Poveznica na zakonodavstvo: http://legilux.public.lu/

Pravosuđe prilagođeno djeci u Luksemburgu (na engleskom i francuskom jeziku)  PDF (712 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 30/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.