Rights of minors in court proceedings

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Luksemburgu najniža dob u kojoj tužitelj može samostalno pokrenuti sudski postupak u svim područjima prava iznosi 18 godina. Iznimka su emancipirana djeca, koja mogu podnijeti pritužbu u svoje ime.

U Luksemburgu se specijalizirani pravosudni sustav bavi kaznenim djelima koja su počinila djeca koja nisu navršila minimalnu dob za kaznenu odgovornost, odnosno 18 godina. Stoga, prema luksemburškom pravu, djeca mlađa od 18 godina ne mogu počiniti kaznena djela, nego djela koja se kvalificiraju kao kaznena djela i za koja je nadležan specijalizirani sud za maloljetnike (Tribunal de la jeunesse), koji je odgovoran za primjenu sigurnosnih, zaštitnih i/ili obrazovnih mjera.

2. Pristup prilagođenim postupcima

Osim u određenim pitanjima obiteljskog prava i zaštite djece, građanski postupci vode se pred građanskim sudovima. U području upravnog pravosuđa ne postoje posebni obiteljski sudovi ni sudovi za maloljetnike. Upravni sudovi preispituju samo odluke povezane s azilom i migracijama.

  • Sud za maloljetnike specijalizirani je sud nadležan za odlučivanje u predmetima koji se odnose na djecu kao osumnjičenike i počinitelje te za izricanje mjera za zaštitu djece kojoj su potrebne pomoć i zaštita. Sud za maloljetnike donosi obrazovne i zaštitne mjere. Djeca koja su osumnjičenici/počinitelji ne smatraju se počiniteljima, nego djecom kojoj su potrebne zaštita i pomoć. Stoga se kazneno pravo kao takvo ne primjenjuje na djecu.
  • Odjel za zaštitu mladih u okviru ureda javnog tužitelja općenito je odgovoran za sve što utječe na djecu i njihove obitelji. Ako u sudskom postupku djeca sudjeluju kao žrtve, javni tužitelji blisko surađuju s odjelom za zaštitu mladih pravosudne policije.
  • U Luksemburgu je sud za maloljetnike specijalizirani sud nadležan za odlučivanje u predmetima koji se odnose na zaštitu djece. Sudovi za maloljetnike surađuju sa specijaliziranim sucima odgovornima za provedbu zakonodavstva o zaštiti mladih. Nadležnost za pitanja koja se odnose na roditeljsku skrb imaju obiteljski suci. Oni kontroliraju i rad pravnih zastupnika ili skrbnika. U toj ulozi obiteljski suci mogu zatražiti pojašnjenje od pravnih zastupnika i skrbnika djeteta te od samog djeteta.

3. Pravne mjere i mjere politike za brže rješavanje predmeta koji uključuju djecu

Ne postoje posebne odredbe kojima se osigurava da se građanski sudski postupci u koje su uključena djeca odvijaju bez nepotrebne odgode. Kad je riječ o postupovnim rokovima, primjenjuju se opća pravila (primjenjiva na odrasle osobe). Ta se pravila razlikuju ovisno o sudu koji odlučuje u predmetu.

4. Posebni mehanizmi i postupci za pružanje potpore djeci te najbolji interes djeteta

Ta služba može pružiti potporu djetetu u pristupu pravnim lijekovima. Djetetu može pomagati i odvjetnik.

  • Značenje pojma „najbolji interes” nije definirano u primjenjivom zakonodavstvu.

Ocjenjivanje najboljeg interesa djeteta u nadležnosti je sudaca. Pri ocjenjivanju najboljeg interesa djeteta suci mogu uzeti u obzir nekoliko čimbenika, primjerice dobrobit djeteta, socijalne čimbenike itd. Unatoč postojećem pravnom zahtjevu, sud može pri utvrđivanju najboljeg interesa djeteta uzeti u obzir njegovo mišljenje. Dijete može izraziti svoje mišljenje tijekom saslušanja u građanskim stvarima, na primjer o roditeljskoj skrbi.

Svi sudovi poštuju međunarodne pravne instrumente kao što su Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava.

5. Praćenje i izvršavanje odluka u postupcima u koje su uključena djeca

Djeca ne mogu samostalno tražiti izvršenje presude suda. To pravo u njihovo ime ostvaruje pravni zastupnik.

Ako je donesena odluka protiv djeteta koje je tuženik u postupku, izvršenje odluke mora se provesti nad djetetovom vlastitom imovinom. Djeci u svojstvu tuženika koja ne ispunjavaju svoje obveze koje proizlaze iz sudske odluke ne može se izreći prisilna mjera pritvora.

Kad je riječ o predmetima koji se odnose na zaštitu djece, dijete koje zastupa odvjetnik može samostalno tražiti izvršenje sudske presude.

6. Pristup pravnim lijekovima

Dijete koje želi podnijeti pritužbu, žalbu ili zahtjev za pokretanje postupka sudskog preispitivanja pred redovnim sudom mora zastupati njegov pravni zastupnik. Iznimka su emancipirana djeca koja mogu podnijeti pritužbu u svoje ime.

Budući da pravni zastupnik djeteta zastupa dijete i poduzima sve radnje u njegovo ime, on može podneske ili žalbe podnijeti bez pristanka djeteta. Ako postoji sukob interesa između roditelja i djeteta, sud može imenovati ad hoc upravitelja.

Dijete može podnijeti žalbu protiv odluka suda za maloljetnike uz pomoć odvjetnika.

7. Ustanove zadužene za pružanje potpore djeci:

8. Posvojenje

U Luksemburgu je posvojenje omogućeno svim osobama koje u njemu imaju boravište, bez obzira na to jesu li državljani te države, a omogućeno je i osobama koje nemaju boravište u Luksemburgu, a žele posvojiti osobu koja ondje ima boravište.

Zahtjevi za posvojenje uređeni su nacionalnim pravom posvojitelja.

Ako su posvojitelji bračni drugovi koji nemaju isto državljanstvo ili su bez državljanstva, mjerodavno je pravo države u kojoj imaju zajedničko uobičajeno boravište u trenutku podnošenja zahtjeva.

Na posvojenike se primjenjuje zakonodavstvo njihove države podrijetla, osim ako im se planiranim posvojenjem dodjeljuje državljanstvo posvojitelja. U slučaju proturječnih pravila o nadležnosti primjenjuje se pravo države u kojoj je valjano zaključen postupak posvojenja.

Svaka osoba koja želi posvojiti dijete mora se prvo obratiti Ministarstvu nacionalnog obrazovanja, djece i mladih (Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse – MENJE) kako bi podnijela zahtjev za posvojenje. Prije ocjene prikladnosti podnositelja zahtjeva za posvojenje potrebno je proći tečaj pripreme za posvojenje.

Centar za posvojenje (Maison de l'adoption) savjetodavna je služba namijenjena osobama koje sudjeluju u postupku posvojenja (potencijalni posvojitelji, posvojenici, obitelji posvojitelja, stručnjaci uključeni u posvojenje).

Ta služba pruža potporu tijekom i nakon postupka posvojenja prilagođenim savjetovanjem.

Postupak posvojenja u Luksemburgu sastoji se od različitih faza.

Poveznica na zakonodavstvo

Pravosuđe prilagođeno djeci u Luksemburgu (na engleskom i francuskom jeziku)  PDF (989 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 10/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.