Rights of minors in court proceedings

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

U malteškom pravnom okviru postoje različite definicije „djeteta” (tj. pravne i poslovne sposobnosti djeteta).

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Malti je najniža dob za kaznenu odgovornost 14 godina. Najniža je dob u kojoj tužitelj može samostalno pokrenuti sudski postupak u svim vrstama predmeta 18 godina.

2. Pristup prilagođenim postupcima

Kad je riječ o maloljetnim počiniteljima, specijalizirani sud koji se bavi maloljetnicima u području kaznenog prava je sud za maloljetnike. Saslušanje djece koja su žrtve kaznenog djela obavlja se videokonferencijskom vezom. Građanski postupci: maloljetnici mlađi od 18 godina ne mogu podnositi tužbene zahtjeve niti se protiv njih mogu podnositi tužbeni zahtjevi, osim preko roditelja, odgajatelja, staratelja ili skrbnika. Međutim, u sudskim predmetima koji se odnose na rastavu ili razvod sud u postupku uvijek uzima u obzir najbolji interes djeteta. Upravni sudski postupci koji uključuju djecu: zaštita djece, posvajanje, udomiteljstvo, tražitelji azila bez pratnje i djeca u postupku azila.

3. Pravne mjere i mjere politike za izbjegavanje nepotrebne odgode u rješavanju predmeta u koje su uključena djeca

Postojeće pravne i političke mjere za izbjegavanje nepotrebne odgode u rješavanju predmeta koji uključuju djecu razlikuju se ovisno o okolnostima: kazneni predmeti: bez obzira na to je li dijete žrtva ili počinitelj, u građanskim postupcima u obiteljskim stvarima uzima se u obzir najbolji interes djeteta. Upravni predmeti koji se odnose na maloljetnike u slučaju izdavanja naloga za skrb pokreću se pred specijaliziranim sudom za maloljetnike.

4. Posebni mehanizmi i postupci za pružanje potpore djeci te najbolji interes djeteta

U malteškom pravu ne postoji sveobuhvatno pravilo kojim se utvrđuju uvjeti za saslušanje ranjivog djeteta u okviru svih postojećih kaznenih ili upravnih postupaka. Kad je riječ o različitim pitanjima u pogledu statusa i postupaka koje primjenjuju sudska ili kvazisudska tijela, postoje propisi kojima se odgovarajući upravni i kazneni postupci usklađuju s člankom 12. Konvencije UN-a o pravima djeteta. Svako dijete u Malti može svjedočiti. Međutim, ključno je da sud smatra da je dijete u svojstvu svjedoka svjesno činjenice da je davanje lažnog iskaza pogrešno.

5. Praćenje izvršenja odluka u postupcima u koje su uključena djeca

Praćenje i izvršenje odluka u postupcima u koje su uključena djecu ovise o vrsti predmeta, pri čemu su malteškim pravom obuhvaćene sljedeće mjere kaznenog prava: izricanje presude, nalozi za skrb, probacijske mjere i uvjetni otpust. Odluke u građanskim postupcima u koje su uključena djeca kao tužitelji ili tuženici izvršavaju se na isti način kao odluke koje se odnose na odrasle osobe kao tužitelje ili tuženike. Kad je riječ o upravnim postupcima, u skladu s malteškim pravom djeca ne mogu podnositi tužbene zahtjeve niti se protiv njih mogu podnositi tužbeni zahtjevi, osim preko roditelja koji ostvaruje roditeljsko pravo ili, ako nema takvog roditelja, odgajatelja ili staratelja. Postupke koji se odnose na zaštitu djece može pokrenuti pravni odjel tijela Agenzija Appogg ili privatni odvjetnik.

6. Pristup pravnim lijekovima

U malteškom pravu ne postoji posebno pravo za djecu koja su žrtve u okviru kaznenih postupaka, nego to pravo proizlazi iz samog zakona te se primjenjuje na sve žrtve, neovisno o tome je li riječ o djetetu ili odrasloj osobi. Kad je riječ o građanskim ili upravnim postupcima, dijete može podnijeti bilo kakvu vrstu pritužbe, žalbe ili zahtjeva za pokretanje postupka sudskog preispitivanja preko roditelja, odgajatelja, staratelja ili skrbnika. U parničnim postupcima između nositelja roditeljskog prava pred obiteljskim sudom djetetu se može dodijeliti odvjetnik koji zastupa njegove interese.

7. Posvojenje

Postupak posvojenja u Malti sastoji se od različitih faza.

Pravosuđe prilagođeno djeci u Malti  PDF (366 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 31/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.