Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A kiskorúak jogai bírósági eljárásokban

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

1. A gyermek cselekvőképessége

Luxemburgban a saját jogon való keresetindítás alsó korhatára 18 év minden jogi területen. Kivételt képeznek a nagykorúsított kiskorúak, akik saját nevükben nyújthatnak be panaszt.

Luxemburgban szakosított bírósági rendszer foglalkozik a büntethetőség alsó korhatárát el nem érő gyermekek által elkövetett bűncselekményekkel. A büntethetőség alsó korhatára Luxemburgban 18 év. Ennélfogva a 18 év alatti gyermek a luxemburgi jogi szabályozás szerint nem „bűncselekményt”, hanem „bűncselekménynek minősülő cselekményt” követ el, és e tekintetben a szakosított bíróság, a fiatalkorúak bíróságának feladata a védelemmel, gondozásba vétellel és/vagy oktatással összefüggő intézkedések alkalmazása.

2. A gyermekekhez igazított eljárásokhoz való hozzáférés

Néhány családjogi és gyermekvédelmi kérdés kivételével a polgári jogi ügyeket a polgári bíróságok bírálják el. Nincs külön családjoggal és fiatalkorúakkal foglalkozó bíróság a közigazgatási bírósági eljárások területén. A közigazgatási bíróságok csak a menedékjoggal és a bevándorlással kapcsolatos határozatokat vizsgálják felül.

  • Egy szakosított bíróság, a fiatalkorúak bírósága foglalkozik a gyermek gyanúsítottakkal és elkövetőkkel, és e bíróság rendeli el a védelmi intézkedéseket a segítségre és védelemre szoruló gyermekek érdekében. A fiatalkorúak bírósága (Tribunal de la jeunesse) fogadja el az oktatással és védelemmel kapcsolatos intézkedéseket. A gyermek gyanúsított/elkövető nem elkövetőnek, hanem védelemre és segítségre szoruló gyermeknek minősül. Ebből eredően a büntetőjog mint olyan nem alkalmazható a gyermekekre.
  • Az ügyészi hivatalnak a fiatalkorúak védelmére létrehozott tanácsa kezel általánosságban valamennyi olyan kérdést, amely érintheti a gyermekeket és azok családját. Amennyiben a bírósági eljárás érint kiskorú áldozatokat, az ügyészek szorosan együttműködnek a rendőrségnek a fiatalkorúak védelmére létrehozott tanácsával.
  • Luxemburgban egy szakosított bíróság, a fiatalkorúak bírósága foglalkozik a családjogi kérdésekkel, a gyermekvédelemmel és a gyámsággal kapcsolatos ügyekkel. A fiatalkorúakkal és gyámsággal foglalkozó bíróságokon szakosodott bírák dolgoznak. A fiatalkorúakra szakosodott bírák érvényesítik a fiatalok védelmére vonatkozó jogszabályokat, és módosítják vagy érvényesítik a házasság felbontására vonatkozó határozatokat, ha azok a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot érintik. A gyámságra szakosodott bírák bírálják el az azon gyermekek feletti szülői joggal kapcsolatos ügyeket, akiknek szülei különélnek, és nem voltak házasok. A gyámságra szakosodott bírák gyakorolják a törvényes képviselők vagy gyámok tevékenysége feletti felügyeletet is. Ebben a feladatkörükben a gyámságra szakosodott bírák a gyermek jogi képviselőitől és gyámjaitól vagy akár magától a gyermektől is további pontosítást kérhetnek.

3. Jogi és politikai intézkedések annak érdekében, hogy a gyermekeket érintő ügyeket indokolatlan késedelem nélkül bírálják el

Nincs hatályos különös rendelkezés annak biztosítására, hogy a gyermekeket érintő polgári bírósági eljárásokat késedelem nélkül folytassák le. Az eljárási határidők tekintetében a (felnőttekre alkalmazandó) általános szabályok érvényesek. Ezek a szabályok az ügyet elbíráló bíróságtól függően változnak.

4. A gyermeket érintő támogatási formák és eljárások, valamint a gyermek mindenek felett álló érdeke

Támogatást nyújthatnak a gyermek részére a jogorvoslati lehetőségek tekintetében is. A gyermeket ügyvéd is segítheti.

  • Az alkalmazandó jog nem határozza meg a „mindenek felett álló érdek” fogalmának jelentését.

A gyermek mindenek felett álló érdekének értékelése a bírák hatáskörébe tartozik. A bírák figyelembe vehetnek számos tényezőt a gyermek mindenek felett álló érdekének értékelése során, beleértve például a gyermek jólétét, szociális tényezőket stb. A hatályos jogi előírásoktól függetlenül a bíróság figyelembe veheti a gyermek véleményét is a mindenek felett álló érdekének meghatározásakor. A gyermek kifejtheti álláspontját a polgári jogi ügyekben, például a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyekben való meghallgatása során.

Valamennyi bíróság tiszteletben tartja a nemzetközi jogi eszközöket, így a gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló európai egyezményt és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát.

5. A gyermekeket érintő eljárásban hozott határozatok ellenőrzése és végrehajtása

A gyermekek nem kérhetik saját nevükben a bírósági ítélet végrehajtását. A törvényes képviselőjük gyakorolja nevükben e jogot.

Az alperes gyermekkel szemben hozott határozat esetén a határozatot a gyermek vagyona terhére kell végrehajtani. A bírósági határozatból eredő kötelezettségeiket nem teljesítő alperes gyermekekkel szemben nem alkalmazható az őrizetbevétel kényszerítő intézkedése.

A gyermekvédelmi ügyekben az ügyvéd által képviselt gyermek saját jogán kérheti a bírósági ítélet végrehajtását.

6. Jogorvoslati lehetőségek

A panaszt, fellebbezést vagy felülvizsgálati kérelmet rendes bíróság előtt benyújtani kívánó gyermeket a törvényes képviselője képviseli. Kivételt képeznek ez alól a nagykorúsított kiskorúak, akik saját nevükben nyújthatnak be panaszt.

Mivel a gyermeket törvényes képviselője képviseli, és minden eljárási cselekményt ő végez a nevében, a gyermek beleegyezése nélkül nyújthat be kérelmet vagy fellebbezést. A szülő és a gyermek közötti érdekellentét esetén a bíróság eseti gondnokot jelölhet ki.

Az ügyvéd által támogatott gyermek a fiatalkorúak bírósága által hozott határozatok ellen is benyújthat fellebbezést.

7. A gyermeket támogató intézmények:

Alapvető feladata az 1989. november 20-án New Yorkban aláírt, a gyermekek jogairól szóló egyezmény végrehajtásának biztosítása, a bírósági eljárásokba való beavatkozás nélkül.

8. Örökbefogadás

Luxemburgban az örökbefogadás minden luxemburgi lakóhellyel rendelkező személy részére nyitva áll, állampolgárságuktól függetlenül, valamint azon lakóhellyel nem rendelkező személy részére is, aki luxemburgi lakóhellyel rendelkező személyt kíván örökbe fogadni.

Az örökbefogadás feltételeit az örökbefogadó(k) nemzeti joga szabályozza.

A különböző állampolgárságú vagy hontalan házastársak általi örökbefogadás esetén az alkalmazandó jog a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló közös lakóhelyük szerinti állam joga.

Az örökbefogadott tekintetében a származási országának joga alkalmazandó, kivéve ha a tervezett örökbefogadás révén megszerzi az örökbefogadó állampolgárságát. Joghatósági összeütközés esetén az érvényesen lezajlott örökbefogadás országa szerinti jog alkalmazandó.

A gyermeket örökbefogadni kívánó személyeknek először a nemzeti oktatásért, gyermekekért és fiatalokért felelős minisztériumhoz (MENJE) kell fordulniuk az örökbefogadás iránti kérelemmel. Az „örökbefogadást előkészítő tanfolyam” megelőzi a kérelmező örökbefogadásra való alkalmasságának vizsgálatát.

Maison de l'Adoption az örökbefogadással érintett személyek (leendő örökbefogadók, örökbefogadottak, örökbefogadó családok, az örökbefogadásba bevont szakemberek) tanácsadó szolgálata az örökbefogadással összefüggésben.

Személyes konzultációk révén támogatást nyújt mind az örökbefogadási eljárás során, mind azt követően.

Az örökbefogadási eljárás több lépésből áll Luxemburgban.

A szabályozásra vonatkozó link: http://legilux.public.lu/

A gyerekbarát igazságszolgáltatás Luxemburgban (angolul és franciául)  PDF (712 Kb) en

Utolsó frissítés: 30/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.