A kiskorúak jogai bírósági eljárásokban

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

1. A gyermek cselekvőképessége

Luxemburgban a saját jogon való keresetindítás alsó korhatára 18 év minden jogterületen. Kivételt képeznek a nagykorúsított kiskorúak, akik saját nevükben nyújthatnak be panaszt.

Luxemburgban szakosított bírósági rendszer foglalkozik a büntethetőség alsó korhatárát – ami Luxemburgban a tizennyolc éves kort jelenti – el nem érő gyermekek által elkövetett bűncselekményekkel. Ennélfogva a 18 év alatti gyermek a luxemburgi jogi szabályozás szerint nem „bűncselekményt”, hanem „bűncselekménynek minősülő cselekményeket” követ el, amelyek tekintetében a fiatalkorúak bíróságának (Tribunal de la jeunesse) feladata felügyeleti, védelmi és/vagy nevelési intézkedések alkalmazása.

2. A gyermekekhez igazított eljárásokhoz való hozzáférés

Néhány családjogi és gyermekvédelmi kérdés kivételével a polgári jogi ügyeket a polgári bíróságok bírálják el. A közigazgatási igazságszolgáltatás területén nincsen külön családjoggal és fiatalkorúakkal foglalkozó bíróság. A közigazgatási bíróságok csak a menedékjoggal és a bevándorlással kapcsolatos határozatokat vizsgálják felül.

  • Egy szakosított bíróság, a fiatalkorúak bírósága foglalkozik a gyermekkorú gyanúsítottakkal és elkövetőkkel, és e bíróság rendeli el a védelmi intézkedéseket a segítségre és védelemre szoruló gyermekek érdekében. A fiatalkorúak bírósága nevelési és védelmi intézkedéseket fogad el. A gyermekkorú gyanúsított/elkövető nem elkövetőnek, hanem védelemre és segítségre szoruló gyermeknek minősül. Ebből eredően a büntetőjog mint olyan nem alkalmazható a gyermekekre.
  • Az ügyészség ifjúságvédelmi részlege általánosságban felelős a gyermekeket és családokat érintő minden kérdésért. Amennyiben a bírósági eljárás érint kiskorú áldozatokat, az ügyészek szorosan együttműködnek a rendőrségnek a fiatalkorúak védelmére létrehozott tanácsával.
  • Luxemburgban a gyermekvédelmi ügyekkel foglalkozó különös hatáskörű fórum a fiatalkorúak bírósága. A fiatalkorúak bíróságai szakosodott bírákkal működnek, akiknek feladata a fiatalok védelméről szóló jogszabályok végrehajtása. A családjogi bíráknak van joghatósága a szülői felügyelettel kapcsolatos ügyekben. Ők ellenőrzik a törvényes képviselők vagy gyámok munkáját is. E minőségükben a családjogi bírák felvilágosítást kérhetnek a gyermek törvényes képviselőjétől és gyámjától, valamint közvetlenül a gyermektől.

3. Jogi és politikai intézkedéseket vezettek be annak érdekében, hogy a gyermekeket érintő ügyeket indokolatlan késedelem nélkül bírálják el

Nincsenek különös rendelkezések annak biztosítására, hogy a gyermekeket érintő polgári bírósági eljárásokat kellő gyorsasággal folytassák le. Az eljárási határidők tekintetében a (felnőttekre alkalmazandó) általános szabályok érvényesülnek. Ezek a szabályok az ügyet elbíráló bíróságtól függően változnak.

4. A gyermekek javát szolgáló támogatási formák és eljárások, valamint a gyermek mindenek felett álló érdeke

Ez a szolgálat nyújthat támogatást a gyermek részére a jogorvoslati lehetőségek tekintetében is. A gyermeket ügyvéd is segítheti.

  • Az alkalmazandó jogszabályok nem határozzák meg a „mindenek felett álló érdek” fogalmának jelentését.

A gyermek mindenek felett álló érdekének értékelése a bírák hatáskörébe tartozik. A bírák a gyermek mindenek felett álló érdekének értékelésekor számos tényezőt figyelembe vehetnek, beleértve például a gyermek jólétét, szociális tényezőket stb. A hatályos jogszabályi előírásoktól függetlenül a bíróság a mindenek felett álló érdekének meghatározásakor figyelembe veheti a gyermek véleményét is. A gyermek kifejtheti álláspontját polgári jogi ügyekben, például a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyekben való meghallgatása során.

Valamennyi bíróság tiszteletben tartja a nemzetközi jogi eszközöket, így a gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló európai egyezményt és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát.

5. A gyermekeket érintő eljárásban hozott határozatok végrehajtásának nyomon követése

A gyermekek nem kérhetik saját nevükben a bírósági ítélet végrehajtását. A törvényes képviselőjük gyakorolja nevükben e jogot.

Az alperes gyermekkel szemben hozott határozat esetén a határozatot a gyermek különvagyona terhére kell végrehajtani. A bírósági határozatból eredő kötelezettségeiket nem teljesítő alperes gyermekekkel szemben nem alkalmazható őrizetbevétel kényszerintézkedés.

Gyermekvédelmi ügyekben az ügyvéd által képviselt gyermek saját jogán kérheti a bírósági ítélet végrehajtását.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Jogi képviselőjének kell képviselnie azt a gyermeket, aki rendes bíróság előtt panaszt, fellebbezést vagy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet kíván benyújtani. Kivételt képeznek ez alól a nagykorúsított kiskorúak, akik maguk nyújthatnak be panaszt.

Mivel a gyermeket törvényes képviselője képviseli, és minden eljárási cselekményt ő végez a nevében, a gyermek beleegyezése nélkül nyújthat be kérelmet vagy fellebbezést. A szülő és a gyermek közötti érdekellentét esetén a bíróság eseti gondnokot jelölhet ki.

Az ügyvéd által támogatott gyermek a fiatalkorúak bírósága által hozott határozatok ellen is benyújthat fellebbezést.

7. A gyermekeket támogató szervezetek:

8. Örökbefogadás

Luxemburgban az örökbefogadás lehetősége minden luxemburgi lakóhelyű személy előtt nyitva áll, állampolgárságától függetlenül, valamint a lakóhellyel nem rendelkező olyan személy előtt is, aki luxemburgi lakóhelyű személyt kíván örökbe fogadni.

Az örökbefogadás feltételeit az örökbefogadó(k) nemzeti joga szabályozza.

A különböző állampolgárságú vagy hontalan házastársak általi örökbefogadás esetén az alkalmazandó jog a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló közös lakóhelyük szerinti állam joga.

Az örökbefogadott tekintetében a származási országának joga alkalmazandó, kivéve ha a tervezett örökbefogadás révén megszerzi az örökbefogadó állampolgárságát. Joghatósági összeütközés esetén az érvényesen lezajlott örökbefogadás országa szerinti jog alkalmazandó.

Aki gyermeket kíván örökbe vinni, először a Nemzeti Oktatási, Gyermekügyi és Ifjúsági Minisztériumhoz (Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse – MENJE) kell fordulnia, örökbefogadás iránti kérelem benyújtása érdekében. Az „örökbefogadásra felkészítő tanfolyam” megelőzi a kérelmező örökbefogadásra való alkalmasságának vizsgálatát.

Az Örökbefogadási Központ (Maison de l'Adoption) az örökbefogadással érintett személyek (leendő örökbefogadók, örökbefogadottak, örökbefogadó családok, az örökbefogadásba bevont szakemberek) tanácsadó szolgálata az örökbefogadással összefüggésben.

Személyes konzultációk révén támogatást nyújt mind az örökbefogadási eljárás során, mind azt követően.

Luxemburgban az örökbefogadási eljárás több lépésből áll.

A szabályozásra mutató link

Gyermekbarát igazságszolgáltatás Luxemburgban (angolul és franciául)  PDF (989 Kb) en

Utolsó frissítés: 10/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.