A kiskorúak jogai bírósági eljárásokban

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

A spanyol alkotmány 12. cikke a 18. életévben állapította meg a spanyol állampolgárok nagykorúságának korhatárát. Spanyolországban kiskorúnak/gyermeknek minősülnek a18 éven aluli személyek.

1. A gyermek cselekvőképessége

 • Spanyolországban a saját jogon való keresetindítás alsó korhatára 18 év.
 • Csak a nagykorúsított kiskorúak jogosultak önálló keresetindításra. Általánosságban a nagykorúság a 18. életév betöltésével vagy bírói engedély, szülői engedély vagy házasság révén a 16. életév betöltésével szerezhető meg. Néhány tartományban a nagykorúság a 14. életév betöltésével is megszerezhető.
 • A büntetőjogi felelősség alsó korhatára 14 év Spanyolországban a kiskorúak büntetőjogi felelősségéről szóló törvény szerint. A büntetőjogi felelősség alsó korhatárát (Spanyolországban 14 év) el nem érő gyermekekre alkalmazott intézkedések önkéntesen választhatók, vagy az állami gondozásba vétel körébe tartoznak.

2. A gyermekekhez igazított eljárásokhoz való hozzáférés

 • Fiatalkorúak bírósága: a Juzgados de menores néven ismert különös bíróságok bírálják el a 14 és 18 év közötti személyek által elkövetett bűncselekményeket és szabálysértéseket a kiskorúak büntetőjogi felelősségéről szóló, 2000. január 12‑i 5/2000. sz. sarkalatos törvénnyel összhangban. A gyermek elkövetőkkel szemben indított büntetőeljárást szakosodott bírák/ügyészek folytatják le.

Az ügyészi hivatal felelős a törvény által a kiskorúak részére elismert jogok védelméért. A 14 és 18 év közötti fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazható intézkedéseket külön törvény (a kiskorúak büntetőjogi felelősségéről szóló, január 12‑i 5/2000. sz. sarkalatos törvény) tartalmazza.

Amennyiben az elkövető 14 éven aluli, nem a gyermekek büntetőjogi felelősségéről szóló említett sarkalatos törvény, hanem a polgári törvénykönyv különös cikkei és a hatályos szabályozás egyéb rendelkezései alkalmazandók.

 • A gyermekeket tanúként vagy áldozatként érintő ügyekben a rendes bíróságok járnak el, törvény különös biztosítékokat ír elő a gyermek életkorának megfelelően, például a legsérülékenyebb gyermekek meghallgatása szakosított pszichológusnál történik, amelyről felvétel készül annak érdekében, hogy elkerüljék a bíróság előtti megismétlésének szükségességét, és minden esetben elkerülhetővé teszi a gyermek és az állítólagos elkövető szembesítését.
 • Polgári igazságszolgáltatás: A rendes polgári bíróságok (Juzgados de Primera Instancia) foglalkoznak a gyermekek követeléseivel a polgári eljárásról szóló jogszabályok értelmében, vannak emellett szakosított bíróságok, amelyek kizárólag családjogi ügyekkel foglalkoznak, ezek a családjogi bíróságok (Juzgados de Familia).

Az ügyészi hivatal a gyám kirendeléséig jogosult részt venni azokban a polgári peres eljárásokban, amelyek gyermekeket vagy fogyatékkal élő személyeket érintenek.

Noha a kiskorúak általánosságban nem indíthatnak önállóan polgári peres eljárást, a törvény úgy rendelkezik, hogy meg kell őket hallgatni, amennyiben az intézkedés érintheti az érdekeiket, és kellő érettséggel rendelkeznek, valamint minden esetben, ha 12. életévüket betöltötték, vagy annál idősebbek.

A különválás vagy a házasság felbontása esetén a bíróság mindig figyelembe veszi a gyermek mindenek felett álló érdekét az eljárásban.

Az alábbi területekre vonatkoznak a gyermekeket érintő közgazgatási peres eljárások: gyermekvédelem, örökbefogadás, menedékjog, bevándorlás, egészség, oktatás, közigazgatási szankciók.

3. Jogi és politikai intézkedések annak érdekében, hogy a gyermekeket érintő ügyeket indokolatlan késedelem nélkül bírálják el

Általánosságban és valamennyi terület tekintetében, a kiskorúakat érintő eljárások elhúzódásának elkerülése érdekében a bírósági vagy közigazgatási eljárásban a kiskorúak megjelenése vagy meghallgatása a kiskorúak jogi védelméről szóló, 1996. január 15‑i 1/1996. sz. sarkalatos törvény alapján elsőbbséget élvez, azokat a helyzetüknek és a fejlettségi szintjüknek megfelelő módon kell lefolytatni, szükség esetén képzett szakemberek vagy szakértők segítségével, a magánéletüket tiszteletben tartva és az általuk érthető nyelvet használva, elérhető formában és a körülményekhez igazítva, tájékoztatva őket mind a kérdések tartalmáról, mind a kifejtett véleményük következményeiről, teljes mértékben tiszteletben tartva minden eljárási biztosítékot.

 • Büntetőügyek; a jogi és politikai intézkedések a körülmények függvényében változnak: gyermek áldozatként és gyermek elkövetőként.
 • Polgári igazságszolgáltatás: a felperesek védelmi intézkedések meghozatalát kérhetik a bíróságtól. A gyermekek főszabályként nem kérhetik saját jogon védelmi intézkedések elrendeléséta bíróságtól, és törvényes képviselőjük segítségét kell igénybe venniük.

Amikor a családjogi eljárás gyermeket érinti, általában az ítéletet megelőzően kell védelmi intézkedéseket hozni az érintett gyermek mindenek felett álló érdekének megfelelően, így a felügyeleti jogra, élelmezésre, láthatási jogra, pénzügyi támogatásokra stb. vonatkozóan.

4. A gyermeket érintő támogatási formák és eljárások, valamint a gyermek mindenek felett álló érdeke

A spanyol szabályozás tartalmaz néhány olyan fontos rendelkezést, amely megerősíti a kiskorúak jogainak gyakorlását megkönnyítő intézkedéseket, és a külföldi kiskorúakra vonatkozóan megfelelő jogi keretet dolgoztak ki, elismerve, hogy a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező kiskorúakat jogállásuktól függetlenül a spanyol állampolgárságú kiskorúakéval azonos feltételek mellett illetik meg az oktatáshoz, az egészségügyi és szociális ellátásokhoz való jogok. Az állami szervek által védett kiskorúak tekintetében az egészségügyi ellátással összefüggő biztosítotti jogállást hivatalból elismerik.

A közjogi szervek kötelesek biztosítani, hogy megvédjék az olyan veszélyeztetett csoportokat, mint a kísérő nélküli kiskorúak, a nemzetközi védelmet igénylő kiskorúak, a fogyatékkal élő gyermekek és a szexuális zaklatás, kizsákmányolás, gyermekpornográfia, emberkereskedelem áldozatai, valamint hogy a törvényben biztosított jogokat tiszteletben tartsák.

A kiskorúak jogi védelméről szóló, 1996. január 15‑i 1/1996. sz. sarkalatos törvény a közigazgatási fellépést vezérlő elvként többek között a gyermekeknek az erőszak valamennyi formájával szembeni védelmét határozza meg, ideértve a családon belüli erőszakot, a nemi erőszakot, az emberkereskedelmet és a női nemi szervek megcsonkítását is. A családon belüli erőszak gyermek áldozatainak védelme a gyermekek és fiatalkorúak védelméről szóló, 2015. július 28‑i új törvény egyik alappillérét képezi.

Az igazságügyi minisztérium vagy az autonóm közösségek felügyelete alá tartozó egységekként az áldozatsegítő irodák rendelkeznek hatáskörrel e kérdésben. Ezek az irodák végzik az áldozatok egyéni értékelését a különös védelmi igényük megállapítása érdekében, és segítik az áldozatot a jogi, pszichológiai és szociális területeken, hogy elsődlegesen csökkentsék, másodlagosan pedig megelőzzék az áldozattá válást. Gyermekek támogatására irányuló szolgáltatásokat nyújtanak.

A gyermekeknek a bírósági eljárásban való érintettsége tekintetében; a spanyol szabályozás elismeri a kiskorúak azon jogát, hogy minden ügyben meghallgassák őket, életkor, fogyatékosság vagy bármely egyéb körülmény alapján történő hátrányos megkülönböztetés nélkül, mind a családban, mind az olyan érintett közigazgatási, bírósági vagy közvetítési eljárásban, amely olyan határozat meghozatalához vezet, amely érinti a személyi, családi és szociális környezetüket, életkoruktól és érettségüktől függően tiszteletben tartva álláspontjukat. Ennélfogva a gyermeknek érthető nyelven és a körülményeikhez igazodó egyszerű formában meg kell kapnia minden olyan információt, amely lehetővé teszi számára e jog gyakorlását.

Tekintettel arra, hogy a „gyermek mindenek felett álló érdekének” elve elsőbbséget élvez, figyelembe véve, hogy: alapvető jog, az értelmezés általános elve és az eljárás elve; a spanyol szabályozás (a kiskorúak jogi védelméről szóló, 1996. január 15‑i 1/1996. sz. sarkalatos törvény) előírja, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekében kell meghozni minden intézkedést, és biztosítja különösen a gyermek magánéletének védelmét.

Az az általános elv, hogy minden egyes gyermek tekintetében egyénileg kell értékelni és meghatározni a mindenek felett álló érdekét, figyelembe véve az őt érintő valamennyi körülményt.

A gyermek mindenek felett álló érdekének meghatározását és annak szempontját a kiskorúak jogi védelméről szóló, 1996. január 15‑i 1/1996. sz. sarkalatos törvény 1. cikke szabályozza és részletezi.

5. A gyermekeket érintő eljárásban hozott határozatok ellenőrzése és végrehajtása

Gyermek mint elkövető: A gyermekekre vonatkozó büntetőjogi szabályozás végső célja a társadalomba való beilleszkedésük. A beilleszkedést oktatási intézkedések és szakosított személyzet segítik elő. A bírósági eljárást követően nagyrészt az autonóm közösségek feladata a gyerekbarát igazságszolgáltatás biztosítása, amely közösségek elsődlegesen a beilleszkedést elősegítő intézkedésekért, a közösségi szolgálatért vagy az oktatásért felelősek.

Gyermek mint áldozat: A bűncselekmények áldozatainak minősülő gyermekeket az adott esethez igazodó szociális szolgálatok segítik.

Polgári igazságszolgáltatás:

A gyermekek (mivel nem cselekvőképesek) a törvényes képviselőik útján vehetnek részt félként a polgári bírósági eljárásban, és ennélfogva így értesítendők valamennyi bírói határozatról és kérhetik a bírósági ítélet végrehajtását, ha nem minősülnek nagykorúsított kiskorúnak.

Alperesként: A gyermekek felelősek lehetnek az általuk kötött szerződések megszegéséért, és a saját vagyonukkal felelnek érte.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Fontos megjegyezni, hogy a spanyol jog szerint mindkét szabályozás hozzáférést biztosít olyan eszközökhöz, mint a gyermek jogainak biztosítására irányuló intézkedések a szülővel fennálló érdekellentét esetén, ugyanez érvényes valamennyi területen.

Büntető igazságszolgáltatás:

A vád elejtéséről szóló határozat esetén való fellebbezés: Széles jogi keretet biztosítanak a kiskorú áldozat védelme érdekében Spanyolországban, 4/15. sz. törvény.

Valamennyi gyermek jogosult a tájékoztatásra, panasztételre, fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem benyújtására és kártérítés/kárenyhítés iránti igény előterjesztésére a büntetőeljárás során vagy azt köbvetően, ha a gyermek volt az áldozat. Megfelelő anyagi helyzet hiányában valamennyi gyermek jogosult ingyenes jogi segítség igénybevételére.

Polgári igazságszolgáltatás:

Jogai védelmére és biztosítására a gyermek:

 • Védelmet és gyámságot kérhet az illetékes közjogi szervtől
 • Tájékoztathatja az ügyészt a helyzetről
 • Panaszt nyújthat be az ombudsmanhoz
 • Kérheti a hatóságoktól az elérhető szociális forrásokat
 • Jogi segítséget kérhet, és védő kirendelését igényelheti
 • Egyéni panasszal élhet a gyermekjogi bizottságnál

Érdekellentét esetén a törvény gyám kirendeléséről rendelkezik.

A polgári bíróságokhoz jogorvoslati kérelem nyújtható be a kiskorúak védelmére vonatkozó közigazgatási határozatokkal szemben.

Gyerekbarát igazságszolgáltatás Spanyolországban  PDF (606 Kb) en

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.