Nepilnamečių teisės teismo procesuose

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

1. Vaiko veiksnumas

Kipre minimalus amžius, nuo kurio taikoma baudžiamoji atsakomybė, yra 14 metų. Visose bylose minimalus amžius, nuo kurio ieškovas gali savarankiškai iškelti bylą teisme, yra 18 metų.

2. Galimybė dalyvauti pritaikytame procese

2.1. Baudžiamoji teisena

Paprastai vaikas neturi veiksnumo pateikti ieškinį, todėl gali pateikti ieškinį tik per savo tėvus ar globėją.

Šiuo metu baudžiamąsias bylas, kuriose nukentėjusysis yra vaikas, nagrinėja bendrosios kompetencijos baudžiamųjų bylų teismai. Tačiau galioja specialūs įstatymai, kuriuose įtvirtintos specializuotos vaikui palankios vaikų nukentėjusiųjų ir vaikų liudytojų apsaugos nuostatos.

2.2. Civilinė teisena

Specializuotų institucijų, kurios bendrautų su vaikais civiliniame teismo procese, nėra.

2.3. Administracinė teisena

Darbo, paramos ir socialinio draudimo ministerijos socialinės paramos tarnybos teikia vaikų apsaugos ir paramos jiems paslaugas visame teismo procese. Socialinės paramos tarnybos, teikdamos visas paslaugas ir įgyvendindamos visas politikos priemones, visų pirma vadovaujasi vaiko interesais.

2.4. Taikomos teisinės ir politikos priemonės, skirtos išvengti nepagrįsto delsimo nagrinėjant su vaikais susijusias bylas

Neatsižvelgiant į tai, ar civiliniame teismo procese dalyvauja vaikas, ar suaugusysis, nėra nustatyta terminų, kada civilinis teismo procesas turi būti pradedamas ar baigiamas.­

Paprastose civilinėse bylose teismai, atsižvelgdami į didžiulį bylų kiekį, stengiasi byloms, kuriose dalyvauja vaikai, kuo labiau teikti pirmenybę. Visi prašymai priimti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjami nepagrįstai nedelsiant.

2.5. Specialiai vaikams skirti paramos mechanizmai

Civiliniame teismo procese nėra nustatyta tvarkos, pagal kurią būtų užtikrinama, kad teismo patalpos būtų tinkamos vaikams, ir neteikiama psichologinė ar kita parama, nebent nustatomas ypatingas tokios paramos poreikis.

Nuostatų, kuriomis būtų reikalaujama teismo posėdžius pritaikyti prie vaiko tempo ir gebėjimo išlaikyti dėmesį, nėra. Jeigu teisme turi būti pristatomos nuotraukos ar kita medžiaga, kuri gali būti laikoma žalinga vaikui, teisėjas gali nurodyti pašalinti vaiką iš teismo salės. Vienintelė civilinio proceso apsaugos priemonė yra teisminis bylos nagrinėjimas uždarame posėdyje.

3. Plataus pobūdžio aspektai

Smurto šeimoje atvejais socialinės paramos tarnybos bendradarbiauja su visomis kitomis atitinkamomis tarnybomis, remdamosi 2002 m. Ministrų tarybos patvirtintu tarpžinybinių veiksmų vadovu. Seksualinės prievartos prieš vaikus atvejais socialinės paramos tarnybos, vadovaudamosi plataus pobūdžio požiūriu, bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis tarnybomis.

4. Specialistų mokymas

Kipro Policijos akademijoje – Kipro policijos mokymo įstaigoje – visais policijos mokymo lygmenimis skaitomos paskaitos apie su nepilnamečiais susijusių bylų nagrinėjimą. Tokios paskaitos, kuriomis siekiama šviesti visų rangų policijos pareigūnus, skaitomos per bazinio mokymo programą naujai pasamdytiems policijos pareigūnams, taip pat pažengusiųjų kursuose ir specializuotuose kursuose.

Socialinės paramos tarnybos gauna pradinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas su vaikais susijusiais klausimais, t. y. kaip atlikti pokalbį su vaiku, spręsti su vaikais susijusius atvejus ir kt.

Bendrosios kompetencijos civilinių ir baudžiamųjų bylų teismų teisėjai neprivalo būti mokomi elgesio su vaikais teismo proceso metu. Teisėjai paprastai dalyvauja mokomuosiuose seminaruose ir konferencijose Kipre ir užsienyje tada, kai jie organizuojami.

5. Vaiko interesai

Tais atvejais, kai teismui reikia priimti sprendimą dėl vaiko interesų, teismas gali atsižvelgti į socialinės paramos tarnybų parengtą ataskaitą, kurioje išdėstoma ne tik socialinių tarnybų pareigūno nuomonė, bet ir vaiko požiūris.

6. Sprendimų kontrolė procesuose, susijusiuose su vaikais

Tikimasi, kad Nepilnamečių nusikaltėlių įstatymas bus visapusiškai peržiūrėtas siekiant konkrečiau užtikrinti vaikams ir jauniems asmenims palankias procedūras. Taip, atsižvelgiant į vaiko interesus, bus pagerintas ir sugriežtintas procesas, kuriame dalyvauja vaikai.

7. Galimybė naudotis teisių gynimo priemonėmis

Vaikas per vieną iš savo tėvų, teisėtą globėją ar teisinį atstovą įprasta tvarka gali pateikti bet kurį skundą, teisinį apeliacinį skundą ar kreiptis teisminės peržiūros.

Jeigu per baudžiamąjį procesą, kuriame vaikas yra nukentėjusysis, teikiamas įprastas civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo ar kompensacijos, jį vaiko vardu turi pateikti vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas. Bendrosios kompetencijos teismai turi ribotus įgaliojimus priimti nutartis skirti kompensaciją nukentėjusiesiems paties baudžiamojo proceso pagrindu.

Jeigu kyla vaiko ir jo tėvų / globėjų interesų konfliktas, socialinės paramos tarnyba gali paskirti vaikui socialinės paramos tarnybos direktoriaus globą – jis tampa vaiko globėju ir prireikus paskiria vaikui teisinį atstovą.

8. Šeimos gyvenimas

Kipro Respublikoje esama skirtingų rūšių įvaikinimo:

  • nacionalinis įvaikinimas;
  • tarptautinis įvaikinimas;
  • sutuoktinio vaiko iš ankstesnės santuokos įvaikinimas.

Visais įvaikinimo atvejais visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus, kaip nurodyta JT Vaiko teisių konvencijos 21 straipsnyje.

Vaikui palanki teisena Kipre  PDF (572 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.