Nepilnamečių teisės teismo procesuose

Estija

Turinį pateikė
Estija

1. Vaiko veiksnumas

Pagal Civilinio kodekso įstatymo Bendrąją dalį visi asmenys turi pasyvųjį veiksnumą. Jaunesni negu 18 metų amžiaus asmenys turi ribotą aktyvųjį veiksnumą. Teismas gali išplėsti 15 metų amžiaus ir vyresnių vaikų ribotą aktyvųjį veiksnumą, jeigu tai atitinka vaiko interesus ir tai leidžia vaiko raidos lygis. Estijoje minimalus amžius, nuo kurio ieškovas gali savarankiškai iškelti bylą teisme, yra 15 metų.

2. Galimybė dalyvauti pritaikytame procese

Informaciją apie teismų sistemas žr. atitinkamame e. teisingumo portalo tinklalapyje.

Minimalaus amžiaus, nuo kurio atsakoma baudžiamąja tvarka (14 metų), nesukakusių nusikalstamas veikas padariusių vaikų bylas nagrinėja nepilnamečių komitetai. Komitetų sprendimus pirmiausia peržiūri apskrities viršininkas, o vėlesnius apeliacinius skundus administraciniame teismo procese peržiūri administraciniai teismai. Tinkamos priemonės galima prašyti, kai byla teismui jau perduota devynis ar daugiau mėnesių ir teismas dar nepradėjo pagrįstai motyvuoto reikiamo tyrimo. Taip pat, jeigu posėdis be šalių sutikimo atidedamas ilgiau negu trims mėnesiams, šalys gali nutartį apskųsti. Galioja specialios normos dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kurias teismas gali skirti siekdamas apsaugoti vaiką nuo žalos ir užtikrinti ieškinį, o įstatyme numatyta išimtis dėl specialių poreikių turinčių vaikų apklausos.

3. Plataus pobūdžio aspektai

Vaikų apsaugą organizuoja respublikos vyriausybė, Vaikų apsaugos taryba, Socialinių reikalų ministerija, Socialinio draudimo valdyba, apskričių viršininkai ir vietos valdžia pagal funkcijas, numatytas Vaiko apsaugos įstatyme.

4. Specialistų mokymas

Teisėjų mokymą organizuoja Teismų mokymo taryba, veikianti prie Aukščiausiojo Teismo pagal Estijos Teismų įstatymą. Estijos advokatų taryba yra Europos advokatų tarybos narė ir per ją bendrauja su kitomis valstybėmis narėmis mokymo klausimais.

5. Vaiko interesai

Daugelyje teisės aktų daroma nuoroda į vaiko interesus. Vaiko apsaugos įstatyme (21 straipsnyje) nustatytas įpareigojimas vaiko interesus laikyti vienu iš pagrindinių argumentų.

6. Sprendimų kontrolė ir vykdymas procesuose, susijusiuose su vaikais

Kadangi vaikai neturi aktyviojo procesinio veiksnumo, teismas jų asmeniškai neinformuoja apie teismo sprendimą ir jo vykdymą. Kai teismo sprendimas tampa vykdytinas, vaiko teisinis atstovas gali pateikti vykdymo prašymą antstoliui. Daroma prielaida, kad pareiga perduoti vaikui informaciją apie vykdymo procesą tenka teisiniam atstovui.

7. Galimybė naudotis teisių gynimo priemonėmis

Estijoje civiliniame teismo procese dalyvaujantiems vaikams atstovauja jų teisiniai atstovai; daroma prielaida, kad jie veikia vaiko interesais. Todėl iš esmės vaiko teisiniai atstovai gali pateikti teismui pareiškimus ir apeliacinius skundus savo vaikų vardu, be vaiko sutikimo. Tačiau iš įstatymo galima spręsti, kad vaikas pareiškimą ar apeliacinį skundą teismui gali pateikti ir savo vardu. Paprastai tikimasi, kad nedelsdamas prisijungs jo teisinis atstovas. Prašymu pradedamose šeimos bylose 14 metų amžiaus ir vyresnis vaikas, pakankamai suprantantis procesą, turi teisę apskųsti teismo nutartis neatstovaujamas savo teisinio atstovo.

8. Įvaikinimo, įskaitant tarptautinį įvaikinimą, procedūra

Įvaikinti pageidaujantis asmuo pateikia įvaikinimo prašymą apskrities administracijai. Jeigu apskrities administracija daro prielaidą, kad įvaikinimo sąlygos yra įvykdytos, įvaikinti pageidaujantis asmuo pateikia įvaikinimo prašymą teismui. Įvaikinimo prašymas pateikiamas įvaikio gyvenamosios vietos teismui. Jeigu įtėvio arba vaiko gyvenamoji vieta yra ne Estijoje, teismas nesprendžia dėl įvaikinimo negavęs Estijos Respublikos Socialinių reikalų ministerijoje sudaryto tarptautinio įvaikinimo komiteto sutikimo. Vaikas, kuriam yra suėję bent 10 metų, gali būti įvaikinamas tik gavus jo sutikimą.

Vaikui palanki teisena Estijoje  PDF (469 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 31/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.